สถิติโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
สถิติโรคมะเร็ง ปี พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital Based Cancer Registry) สถิติโรคมะเร็ง ปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital Based Cancer Registry) สถิติโรคมะเร็ง ปี พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital Based Cancer Registry) สถิติโรคมะเร็ง ปี พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital Based Cancer Registry) สถิติโรคมะเร็ง ปี พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital Based Cancer Registry) สถิติโรคมะเร็ง ปี พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital Based Cancer Registry) สถิติโรคมะเร็ง ปี พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital Based Cancer Registry)