การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต