วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
image

แบบสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลในการ ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป จึงขอความกรุณาท่านโปรดให้ข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามที่ตรงตามความเป็นจริง และตรงตามความคิดเห็นของท่าน “กรมการแพทย์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม”
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทอลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเพฤษภาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเมษายน 2563
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข icon new 7 พ.ค. 2564 37
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 6 พ.ค. 2564 31
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 พ.ค. 2564 43
 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 30 เม.ย. 2564 43
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 27 เม.ย. 2564 81
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 26 เม.ย. 2564 110
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 22 เม.ย. 2564 55
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 20 เม.ย. 2564 46
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคคาวมรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้ารายคาบ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 16 เม.ย. 2564 74
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 29 มี.ค. 2564 169
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 26 มี.ค. 2564 91
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 23 มี.ค. 2564 100
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างราบคาบ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 22 มี.ค. 2564 72
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 22 มี.ค. 2564 66
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 17 มี.ค. 2564 81
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 11 มี.ค. 2564 71
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ 11 มี.ค. 2564 78
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 9 มี.ค. 2564 64
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 8 มี.ค. 2564 101
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2 มี.ค. 2564 97
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 7 พ.ค. 2564 3
 ประกาศเอกสารประกวดราคา ฯ ขึ้นเวป จ้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง (หลังใหม่) จำนวน 1 งาน icon new 7 พ.ค. 2564 6
 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดระบบหู คอ จมูก จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ค. 2564 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 30 เม.ย. 2564 15
 ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง 26 เม.ย. 2564 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Video Flexible Laryngoscopes) จำนวน 1 ชุด 23 เม.ย. 2564 17
 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2564 24
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 1 คัน 19 เม.ย. 2564 25
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เม.ย. 2564 23
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Video Flexible Laryngoscopes) จำนวน 1 ชุด 1 เม.ย. 2564 39
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไกราวสไลด์พร้อมเบาะ จำนวน 54 เตียง 19 มี.ค. 2564 54
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเทปูนปรับระดับพร้อมปูกระเบื้องหน้าห้องเก็บพัสดุฯ จำนวน 1 งาน 15 มี.ค. 2564 53
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ่าตัดคลอด (Caesarean section set I) จำนวน 90 ชิ้น 9 มี.ค. 2564 49
 ประกาศประกวดราคา จัดประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไกราวสไลด์พร้อมเบาะ จำนวน 54 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มี.ค. 2564 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 1 มี.ค. 2564 106
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน 2 ตัว 18 ก.พ. 2564 65
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib Tab 250 mg/tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2564 109
 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง เทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ (3D-Brachytherapy Unit) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2564 86
 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน 2 ตัว 2 ก.พ. 2564 94
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกล่องเสียง (Operating Laryngoscope Set) จำนวน 1 ชุด 22 ม.ค. 2564 105
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 642
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 603
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 632
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 615
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 582
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 626
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 609
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 592
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 829
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 627
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 591
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 760
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 720
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 822
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1083
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 936
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 584
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 740
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 909
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 834
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อรถเข็น Emergency จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 2564 8
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศเพื่อสุขอนามัยและการประหยัดพลังงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 27 เม.ย. 2564 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเทอร์มอล ใช้กับเครื่อง EPSON รุ่น TM-T82 ขนาด 80x80 mm. 23 เม.ย. 2564 23
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 23 เม.ย. 2564 16
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง (หลังใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เม.ย. 2564 19
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดระบบ หู คอ จมูก จำนวน 24 รายการ 20 เม.ย. 2564 20
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง 31 มี.ค. 2564 39
 ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง 25 มี.ค. 2564 35
 ประกาศแผนการจัดซื้อชุดกล้องส่งตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงฯ จำนวน 1 ชุด 24 มี.ค. 2564 38
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง เทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ (3D-Brachytherapy Unit) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 23 มี.ค. 2564 41
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib Tab 250 mg/tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มี.ค. 2564 69
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไกราวสไลด์พร้อมเบาะ จำนวน 54 เตียง 23 ก.พ. 2564 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องตรวจโรคชั่วคราว ณ OPD New Normal (No.99) จำนวน 1 งาน 23 ก.พ. 2564 60
 ฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 4 ก.พ. 2564 102
 ประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib Tab ๒๕๐ 1 ก.พ. 2564 119
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน 1 งาน 27 ม.ค. 2564 92
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Suction Mobile จำนวน ๒ เครื่อง 27 ม.ค. 2564 94
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจี้แบบเชื่อมปิดเส้นเลือด BiClamp LAP forceps fenestrated semi-deep จำนวน ๒ ชุด 27 ม.ค. 2564 85
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ื้อเตียงนอนผู้ป่วย ๓ ไก ไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๒ เตียง 27 ม.ค. 2564 99
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องฉีดสารทึบรังสี ยี่ห้อ Mallinckrodt จำนวน ๒ รายการ 27 ม.ค. 2564 86
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น