วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
image

แบบสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลในการ ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป จึงขอความกรุณาท่านโปรดให้ข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามที่ตรงตามความเป็นจริง และตรงตามความคิดเห็นของท่าน “กรมการแพทย์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม”
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทอลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเพฤษภาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเมษายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมีนาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมกราคม 2563
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ(รายคาบ) icon new 26 ม.ค. 2564 14
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 22 ม.ค. 2564 32
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 21 ม.ค. 2564 25
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 20 ม.ค. 2564 31
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล \เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 19 ม.ค. 2564 61
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ 14 ม.ค. 2564 71
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าางเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 14 ม.ค. 2564 35
 ประกาศกรมการแพทย์ แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ การสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 13 ม.ค. 2564 58
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 13 ม.ค. 2564 36
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 12 ม.ค. 2564 61
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 12 ม.ค. 2564 43
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานธุรการ 8 ม.ค. 2564 69
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 6 ม.ค. 2564 64
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 30 ธ.ค. 2563 114
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 ธ.ค. 2563 61
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 29 ธ.ค. 2563 89
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 28 ธ.ค. 2563 103
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ 24 ธ.ค. 2563 81
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 22 ธ.ค. 2563 109
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 21 ธ.ค. 2563 108
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกล่องเสียง (Operating Laryngoscope Set) จำนวน 1 ชุด 22 ม.ค. 2564 8
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 21 ม.ค. 2564 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดยาและบริหารยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ 29 ธ.ค. 2563 44
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดโปรแกรมทวนสอบปริมาณรังสี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 17 ธ.ค. 2563 42
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์ IGRT ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการฉายรังสีในเทคนิค IMRT และ VMAT 17 ธ.ค. 2563 36
 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2563 39
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์ยาวแขนจั๊ม จำนวน 12 ตัว 14 ธ.ค. 2563 34
 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง 4 ธ.ค. 2563 129
 ประกาศประกวดราคา จัดจ้างงตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 22 รายการ 3 ธ.ค. 2563 58
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 1 ธ.ค. 2563 35
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Regorafenib ๔๐ mg.tab จํานวน ๗๘ กลอ่ง ยา Sorafenib ๒๐๐ mg.tab จำนวน 23 กล่อง 1 ธ.ค. 2563 40
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel และยา Gemcitabine จํานวน ๒ รายการ 1 ธ.ค. 2563 45
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ 30 พ.ย. 2563 36
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อระบบจัดยาและบริหารยาอัตโนมัติฯ จำนวน 1 ระบบ 24 พ.ย. 2563 45
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 18 พ.ย. 2563 57
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ 16 พ.ย. 2563 52
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อยา-Trastuzumab-และยา-Filgrastim-จำนวน-๒-รายการ 10 พ.ย. 2563 55
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมทวนสอบปริมาณรังสี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 6 พ.ย. 2563 76
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ IGRT ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการฉายรังสีในเทคนิค IMRTและVMAT โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 6 พ.ย. 2563 45
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel ขนาด 260mg./43.4 ml.Injection .และยา Gemcitabine ขนาด 1.4 gm. for Injection .จำนวน ๒ รายการ 5 พ.ย. 2563 163
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 585
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 540
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 552
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 519
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 552
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 536
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 768
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 534
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 711
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 662
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 767
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 978
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 884
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 527
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 679
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 852
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 770
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน 1 งาน icon new 27 ม.ค. 2564 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Suction Mobile จำนวน ๒ เครื่อง icon new 27 ม.ค. 2564 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจี้แบบเชื่อมปิดเส้นเลือด BiClamp LAP forceps fenestrated semi-deep จำนวน ๒ ชุด icon new 27 ม.ค. 2564 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ื้อเตียงนอนผู้ป่วย ๓ ไก ไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๒ เตียง icon new 27 ม.ค. 2564 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องฉีดสารทึบรังสี ยี่ห้อ Mallinckrodt จำนวน ๒ รายการ icon new 27 ม.ค. 2564 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Dimensions (TOMO) icon new 27 ม.ค. 2564 5
 รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2564 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โปรดส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์ฯ ทาง E-mail : plan.ubch@gmail.com ภายในวันที่ 28 มกราคม 2564 icon new 27 ม.ค. 2564 3
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน 2 ตัว icon new 26 ม.ค. 2564 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูก และลำคอ ชนิดโค้งงอได้ จำนวน 1 เครื่อง icon new 26 ม.ค. 2564 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Dimensions (TOMO) จำนวน 1 เครื่อง icon new 26 ม.ค. 2564 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่บอร์ด (Board) สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ยี่ห้อ Toshiba รุ่น Aquilion Prime 25 ม.ค. 2564 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น ASTEION SUPER 4 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณประจำปี 2564 25 ม.ค. 2564 4
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง เทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ (3D-Brachytherapy Unit) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 22 ม.ค. 2564 9
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กส่วนต้น ชนิด วีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จํานวน ๒ ตัว 15 ม.ค. 2564 15
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทาสีอาคารแฟลตเจ้าหน้าที่โสดโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 15 ม.ค. 2564 14
 แบบฟอร์มแผนความต้องการใช้ครุภัณฑ์ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 หมวดงบลงทุน 13 ม.ค. 2564 20
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา IFOSFAMIDE for injection ๑ gm.และยา CARBOPLATIN ๔๕๐ mg/๔๕ m 12 ม.ค. 2564 25
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริษัทขนส่งเอกชน (Logistic) จำนวน 1 อัตรา 29 ธ.ค. 2563 27
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ 28 ธ.ค. 2563 31
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน 28 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2563 32
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น