วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
image

แบบสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลในการ ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป จึงขอความกรุณาท่านโปรดให้ข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามที่ตรงตามความเป็นจริง และตรงตามความคิดเห็นของท่าน “กรมการแพทย์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม”
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทอลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเพฤษภาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเมษายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมีนาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนธันวาคม 2562
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรับสมัครลูกจ้ารายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ icon new 4 ธ.ค. 2563 14
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 ธ.ค. 2563 66
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 พ.ย. 2563 42
 ประการกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกรมการแพทย์และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ 25 พ.ย. 2563 61
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 24 พ.ย. 2563 72
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 23 พ.ย. 2563 75
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานรายคาบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และพนักงานประจำห้องทดลอง 17 พ.ย. 2563 121
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกรมการแพทย์ 17 พ.ย. 2563 47
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 11 พ.ย. 2563 82
 แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง 5 พ.ย. 2563 59
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 4 พ.ย. 2563 128
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 พ.ย. 2563 107
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 3 พ.ย. 2563 114
 ประการกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 9 ต.ค. 2563 143
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมในตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ 2 ต.ค. 2563 149
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ยาม) 29 ก.ย. 2563 77
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย 22 ก.ย. 2563 84
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 22 ก.ย. 2563 139
 ประการกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ 22 ก.ย. 2563 167
 บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 ก.ย. 2563 154
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง icon new 4 ธ.ค. 2563 1
 ประกาศประกวดราคา จัดจ้างงตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 22 รายการ icon new 3 ธ.ค. 2563 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 1 ธ.ค. 2563 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Regorafenib ๔๐ mg.tab จํานวน ๗๘ กลอ่ง ยา Sorafenib ๒๐๐ mg.tab จำนวน 23 กล่อง 1 ธ.ค. 2563 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel และยา Gemcitabine จํานวน ๒ รายการ 1 ธ.ค. 2563 11
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ 30 พ.ย. 2563 9
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อระบบจัดยาและบริหารยาอัตโนมัติฯ จำนวน 1 ระบบ 24 พ.ย. 2563 15
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 18 พ.ย. 2563 19
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ 16 พ.ย. 2563 18
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อยา-Trastuzumab-และยา-Filgrastim-จำนวน-๒-รายการ 10 พ.ย. 2563 24
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมทวนสอบปริมาณรังสี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 6 พ.ย. 2563 36
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ IGRT ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการฉายรังสีในเทคนิค IMRTและVMAT โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 6 พ.ย. 2563 16
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel ขนาด 260mg./43.4 ml.Injection .และยา Gemcitabine ขนาด 1.4 gm. for Injection .จำนวน ๒ รายการ 5 พ.ย. 2563 127
 -ร่าง- ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง เทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ (3D-Brachytherapy Unit) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 27 ต.ค. 2563 32
 -ร่าง- ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ IGRT ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการฉายรังสีในเทคนิค IMRT และ VMAT โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 27 ต.ค. 2563 33
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 5 ต.ค. 2563 37
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) 5 ต.ค. 2563 30
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) 5 ต.ค. 2563 34
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ปริมาณ 35,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 รายการ 5 ต.ค. 2563 40
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด 5 ต.ค. 2563 37
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 516
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 474
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 493
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 485
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 460
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 505
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 493
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 458
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 704
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 499
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 476
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 644
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 603
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 704
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 904
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 821
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 468
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 613
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 788
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 706
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น ASTEION SUPER 4 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณประจำปี 2564 icon new 4 ธ.ค. 2563 1
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab และยา Filgrastim จำนวน 2 รายการ icon new 3 ธ.ค. 2563 1
 แบบฟอร์ม สรุปสถิติผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 พ.ย. 2563 7
 การดำเนินโครงการตามนโยบายกรมการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 พ.ย. 2563 12
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 พ.ย. 2563 9
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 22 รายการ 23 พ.ย. 2563 16
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 13 พ.ย. 2563 12
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab ขนาด 44๐ mg.for Injection. และยา Filgrastim ขนาด 3๐๐ mcg/vial. จำนวน ๒ รายการ 9 พ.ย. 2563 18
 -ร่าง- ประกาศประกวดราคา จัดซื้อระบบจัดยาและบริหารยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ 6 พ.ย. 2563 18
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel และยา Gemcitabine จำนวน ๒ รายการ 5 พ.ย. 2563 18
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel ขนาด 260 mg./43.4 ml. Injection .และยา Gemcitabine ขนาด 1.4 gm. for Injection จำนวน 2 รายการ 29 ต.ค. 2563 22
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 29 ต.ค. 2563 21
 -ร่าง- ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมทวนสอบปริมาณรังสี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 27 ต.ค. 2563 35
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 27 ต.ค. 2563 41
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาRegorafinib-40-ยา-Solafenib-200 จำนวน 2 รายการ 22 ต.ค. 2563 23
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ 15 ต.ค. 2563 31
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 2 รายการ 15 ต.ค. 2563 28
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 2 รายการ 15 ต.ค. 2563 59
 ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เวชภัณฑ์ยา STIVARGA TAB 40 mg. ยา NEXAVAR TAB 200 mg. 5 ต.ค. 2563 28
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2563 48
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น