ทำเนียบผู้บริหาร

เรืออากาศโทนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์
อดีตผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533-2535

นายแพทย์เทวินทร์ โกสิยตระกูล
อดีตผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2540

แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ
อดีตผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540-2542

นายแพทย์สันต์ชัย เตชะโสภณมณี
อดีตผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542-2545

นายแพทย์ธีรพล เจนวิทยา
อดีตผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546-2549

นายแพทย์ถวิล กลิ่นวิมล
อดีตผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2558

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2558-2567

นายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน