วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ผู้บริหารชวนคุย
โครงการดีๆ...จากเรา

แบบสอบถาม
เนื่องจากโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจะทำการสำรวจข้อมูล “วัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล” (Hospital survey on Patient safety culture) ปี 2559 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีทุกท่านตอบแบบสอบถาม ตามช่องทางนี้ ตอบแบบสอบถาม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) 20 ก.ย. 2559 116
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 ก.ย. 2559 120
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 ก.ย. 2559 236
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 30 ส.ค. 2559 137
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 30 ส.ค. 2559 142
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 30 ส.ค. 2559 91
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชือผู้ที่สอบผ่านสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวกับงานและประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องต่อตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 23 ส.ค. 2559 228
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 23 ส.ค. 2559 123
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 23 ส.ค. 2559 106
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 19 ส.ค. 2559 254
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบตัิงานรักษาความปลอดภัย) 18 ส.ค. 2559 112
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 18 ส.ค. 2559 96
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17 ส.ค. 2559 276
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ (ตำแหน่นักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) 15 ส.ค. 2559 280
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 1 ส.ค. 2559 500
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) 27 ก.ค. 2559 323
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) 21 ก.ค. 2559 526
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พนักงานบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 11 ก.ค. 2559 346
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) 4 ก.ค. 2559 486
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 24 มิ.ย. 2559 517
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตโนมัติปริมาณรังสีสูง High Dose Rate รุ่น Gamma Med plus พร้อมเม็ดแร่ จำนวน 3 เม็ด (อิริเดียม-192) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ icon new 26 ก.ย. 2559 2
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบดิจิตอล (Digital Simulator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ icon new 26 ก.ย. 2559 2
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีโคบอลท์ 60 รุ่น Theratron 780C จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 icon new 26 ก.ย. 2559 2
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดเก็บส่วนประกอบโลหิตชนิดปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ จากเครื่องส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ icon new 25 ก.ย. 2559 4
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2559 7
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแล บำรุงรักษา สวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ 21 ก.ย. 2559 9
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแล บำรุงรักษา สวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ 21 ก.ย. 2559 7
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตร.ม. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2559 26
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 12 ก.ย. 2559 20
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 12 ก.ย. 2559 13
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) สำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ชนิด 5 part diff จำนวน 1 รายการ 12 ก.ย. 2559 24
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) สำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ชนิด 5 part diff จำนวน 1 รายการ 12 ก.ย. 2559 18
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีการเก็บเซลล์ในสารละลาย (Liquid based technique) จำนวน 1 รายการ 12 ก.ย. 2559 20
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีการเก็บเซลล์ในสารละลาย (Liquid based technique) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา 12 ก.ย. 2559 17
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีสำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา 12 ก.ย. 2559 13
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีสำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา 12 ก.ย. 2559 13
  ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วย รวม 5 หมวด จำนวน 170 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 2559 24
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2559 (งบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559) 8 ก.ย. 2559 25
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง 8 ก.ย. 2559 27
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 2559 16
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แผนการอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2560 23 ส.ค. 2559 40
 คู่มือการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1 ส.ค. 2559 249
 นโยบายและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปี 57-60 29 มิ.ย. 2559 575
 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 14 มิ.ย. 2559 154
 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ทั้งโครงการเงินงบประมาณและโครงการเงินบำรุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2559 14 มิ.ย. 2559 135
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59 8 มิ.ย. 2559 132
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 13 : "คุณภาพในทุกลมหายใจ" (Enjoy Quality Every Moment) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 18 พ.ค. 2559 1009
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ 12 พ.ค. 2559 597
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการอบรม "Good Clinical Practice (GCP) in Clinical Research & Statistical issues and analysis for clinical trials" ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ตามเอกสารแนบ 28 เม.ย. 2559 436
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านองค์ความรู้ในการป้องกันดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในประชาคมอาเซียน โดยไม่มีกำหนด 21 มี.ค. 2559 259
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 59 11 มี.ค. 2559 146
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่ไม่มารับบริการนานติดต่อกัน 5 ปี 6 ม.ค. 2559 940
 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 17 ธ.ค. 2558 1097
 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจําปีงบประมาณ 2557 และ 2558 23 พ.ย. 2558 499
 เอกสาร service plan 18 พ.ย. 2558 18 พ.ย. 2558 515
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 ต.ค. 2558 1213
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 5" ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 หากท่านใดสนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียนได้ที่ http://fph.tu.ac.th 22 ก.ย. 2558 827
 เอกสารประกอบการบรรยายแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 1 17 มิ.ย. 2558 1837
 แบบฟอร์คำขอเงินบำรุง ปี 2559 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 16 มิ.ย. 2558 2144
 แบบฟอร์มการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยฐานกิจกรรม (ABC) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 20 พ.ค. 2558 2239
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น