วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ผู้บริหารชวนคุย
โครงการดีๆ...จากเรา

แบบสอบถาม
เนื่องจากโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจะทำการสำรวจข้อมูล “วัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล” (Hospital survey on Patient safety culture) ปี 2559 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีทุกท่านตอบแบบสอบถาม ตามช่องทางนี้ ตอบแบบสอบถาม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18 ต.ค. 2559 115
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ด้านเครื่องปรับอากาศ) และตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานขับรถยนต์) 17 ต.ค. 2559 66
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 17 ต.ค. 2559 55
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) 12 ต.ค. 2559 138
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 6 ต.ค. 2559 51
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 4 ต.ค. 2559 54
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 3 ต.ค. 2559 61
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 27 ก.ย. 2559 76
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) 20 ก.ย. 2559 169
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 ก.ย. 2559 262
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 ก.ย. 2559 271
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 30 ส.ค. 2559 180
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 30 ส.ค. 2559 179
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 30 ส.ค. 2559 144
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชือผู้ที่สอบผ่านสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวกับงานและประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องต่อตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 23 ส.ค. 2559 254
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 23 ส.ค. 2559 153
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 23 ส.ค. 2559 130
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 19 ส.ค. 2559 306
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบตัิงานรักษาความปลอดภัย) 18 ส.ค. 2559 149
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 18 ส.ค. 2559 125
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแล บำรุงรักษา สวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 5 ต.ค. 2559 38
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วย รวม ๕ หมวด จำนวน ๑๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2559 43
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองรังสีรักษา แบบ 4 มิติ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2559 33
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) สำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ชนิด 5 part diff จำนวน 1 รายการ 3 ต.ค. 2559 30
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 3 ต.ค. 2559 33
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตโนมัติปริมาณรังสีสูง High Dose Rate รุ่น Gamma Med plus พร้อมเม็ดแร่ จำนวน 3 เม็ด (อิริเดียม-192) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 26 ก.ย. 2559 28
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบดิจิตอล (Digital Simulator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 26 ก.ย. 2559 34
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีโคบอลท์ 60 รุ่น Theratron 780C จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 26 ก.ย. 2559 30
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดเก็บส่วนประกอบโลหิตชนิดปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ จากเครื่องส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ 25 ก.ย. 2559 30
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2559 45
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแล บำรุงรักษา สวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ 21 ก.ย. 2559 35
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแล บำรุงรักษา สวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ 21 ก.ย. 2559 43
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตร.ม. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2559 69
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 12 ก.ย. 2559 48
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 12 ก.ย. 2559 40
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) สำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ชนิด 5 part diff จำนวน 1 รายการ 12 ก.ย. 2559 60
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) สำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ชนิด 5 part diff จำนวน 1 รายการ 12 ก.ย. 2559 47
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีการเก็บเซลล์ในสารละลาย (Liquid based technique) จำนวน 1 รายการ 12 ก.ย. 2559 48
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีการเก็บเซลล์ในสารละลาย (Liquid based technique) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา 12 ก.ย. 2559 41
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีสำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา 12 ก.ย. 2559 40
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย Theme : การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 10 ต.ค. 2559 13
 บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบโครงการ THIP ปีงบประมาณ 2560 7 ต.ค. 2559 69
 แผนการอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2560 23 ส.ค. 2559 66
 คู่มือการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1 ส.ค. 2559 296
 นโยบายและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปี 57-60 29 มิ.ย. 2559 609
 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 14 มิ.ย. 2559 173
 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ทั้งโครงการเงินงบประมาณและโครงการเงินบำรุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2559 14 มิ.ย. 2559 157
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59 8 มิ.ย. 2559 157
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 13 : "คุณภาพในทุกลมหายใจ" (Enjoy Quality Every Moment) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 18 พ.ค. 2559 1082
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ 12 พ.ค. 2559 616
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการอบรม "Good Clinical Practice (GCP) in Clinical Research & Statistical issues and analysis for clinical trials" ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ตามเอกสารแนบ 28 เม.ย. 2559 461
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านองค์ความรู้ในการป้องกันดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในประชาคมอาเซียน โดยไม่มีกำหนด 21 มี.ค. 2559 273
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 59 11 มี.ค. 2559 159
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่ไม่มารับบริการนานติดต่อกัน 5 ปี 6 ม.ค. 2559 956
 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 17 ธ.ค. 2558 1115
 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจําปีงบประมาณ 2557 และ 2558 23 พ.ย. 2558 515
 เอกสาร service plan 18 พ.ย. 2558 18 พ.ย. 2558 527
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 ต.ค. 2558 1240
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 5" ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 หากท่านใดสนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียนได้ที่ http://fph.tu.ac.th 22 ก.ย. 2558 848
 เอกสารประกอบการบรรยายแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 1 17 มิ.ย. 2558 1848
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น