วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ผู้บริหารชวนคุย

มุมน่าอ่าน...ทันเหตุการณ์
☆☆ ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีนสำหรับแพทย์ ☆☆.
☆☆ มะเร็งช่องปาก....รู้ทันป้องกันได้ ☆☆.
แนวทางการตรวจสุขภาพที่จําเป็นและเหมาะสมสําหรับประชาชน.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)
21 ก.ค. 2559
61
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พนักงานบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)
11 ก.ค. 2559
131
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
4 ก.ค. 2559
241
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
24 มิ.ย. 2559
348
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)
24 มิ.ย. 2559
230
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
24 มิ.ย. 2559
339
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านการพยาบาล) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
21 มิ.ย. 2559
349
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
21 มิ.ย. 2559
246
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลฯ ประจำปี พ.ศ. 2559
14 ก.ค. 2559
21
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออ๊อกซิเย่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
4 ก.ค. 2559
132
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อยา Filgrastim 300 mcg/ml lnjection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา
11 พ.ค. 2559
509
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อยา Filgrastim 300 mcg/ml lnj จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา
11 พ.ค. 2559
731
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Irinotecan inj. ๑๐๐ mg. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มี.ค. 2559
860
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Paclitaxel inj. ๓๐๐ mg. จำนวน ๑ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มี.ค. 2559
793
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2559
779
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลมะเร็งอุอบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2559
521
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 นโยบายและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปี 57-60
29 มิ.ย. 2559
132
 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559
14 มิ.ย. 2559
97
 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ทั้งโครงการเงินงบประมาณและโครงการเงินบำรุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2559
14 มิ.ย. 2559
76
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59
8 มิ.ย. 2559
79
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 13 : "คุณภาพในทุกลมหายใจ" (Enjoy Quality Every Moment) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น
18 พ.ค. 2559
409
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้
12 พ.ค. 2559
495
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการอบรม "Good Clinical Practice (GCP) in Clinical Research & Statistical issues and analysis for clinical trials" ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ตามเอกสารแนบ
28 เม.ย. 2559
319
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านองค์ความรู้ในการป้องกันดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในประชาคมอาเซียน โดยไม่มีกำหนด
21 มี.ค. 2559
159
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.มะเร็งอุบลฯ.
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี คุณชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายสำหรับแพทย์และพยาบาล จัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6-8 กรฎาคม 2559 ห้องบอลรูมโรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและคุณชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายสำหรับผู้ดูแลผู้ป้วยและจิตอาสา จัดโดย รพ.มะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องบอลรูมโรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559
นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี บำบัด วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Clinical Palliative Care for Community Nurses วันที่ 3 มิถุนายน 2559
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
  045-317133, 045-317134, 045-317136, 045-317138, 045-317139   045-313317

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000.

สถิติการเข้าชม
   วันนี้
244  
   เมื่อวานนี้
264  
   เดือนนี้
6,213  
   เดือนที่แล้ว
8,519  
   ปีนี้
55,041  
   ปีที่แล้ว
0  
   ทั้งหมด
55,041