วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ผู้บริหารชวนคุย
โครงการดีๆ...จากเรา

แบบสอบถาม
เนื่องจากโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจะทำการสำรวจข้อมูล “วัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล” (Hospital survey on Patient safety culture) ปี 2559 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีทุกท่านตอบแบบสอบถาม ตามช่องทางนี้ ตอบแบบสอบถาม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.มะเร็งอุบลฯ.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
30 ส.ค. 2559
7
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30 ส.ค. 2559
25
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)
30 ส.ค. 2559
11
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชือผู้ที่สอบผ่านสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวกับงานและประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องต่อตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
23 ส.ค. 2559
170
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
23 ส.ค. 2559
84
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)
23 ส.ค. 2559
72
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
19 ส.ค. 2559
197
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบตัิงานรักษาความปลอดภัย)
18 ส.ค. 2559
87
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วย รวม 5 หมวด จำนวน 170 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2559
30 ส.ค. 2559
2
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้ออาหารผู้ป่วย รวม ๕ หมวด จำนวน ๑๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ส.ค. 2559
3
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ส.ค. 2559
4
 ประกาศ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเส้นเลือด จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลฯ (งบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ประจำปี พ.ศ. 2559 (หมวดงบลงทุน)
29 ส.ค. 2559
11
 ตารางแสดงวงงเินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องสแกนเส้นเลือด จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลฯ (งบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ประจำปี พ.ศ. 2559 (หมวดงบลงทุน)
29 ส.ค. 2559
7
 ประกาศ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองรังสีรักษา แบบ 4 มิติ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 30 สิงหาคม 2559
25 ส.ค. 2559
13
 ประกาศ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องจำลองรังสีรักษา แบบ 4 มิติ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค. 2559
15
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นจำลองสำหรับหาความหนาแน่นอิเล็กตรอนของเนื้อเยื่อต่างๆ สัมพันธ์กับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Electron Density Phantom) จำนวน 1 ชุด
22 ส.ค. 2559
23
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แผนการอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2560
23 ส.ค. 2559
14
 คู่มือการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
1 ส.ค. 2559
182
 นโยบายและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปี 57-60
29 มิ.ย. 2559
278
 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559
14 มิ.ย. 2559
140
 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ทั้งโครงการเงินงบประมาณและโครงการเงินบำรุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2559
14 มิ.ย. 2559
115
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59
8 มิ.ย. 2559
116
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 13 : "คุณภาพในทุกลมหายใจ" (Enjoy Quality Every Moment) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น
18 พ.ค. 2559
819
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้
12 พ.ค. 2559
586
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
  045-317133, 045-317134, 045-317136, 045-317138, 045-317139   045-313317

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000.

สถิติการเข้าชม
   วันนี้
1  
   เมื่อวานนี้
281  
   เดือนนี้
9,787  
   เดือนที่แล้ว
8,803  
   ปีนี้
67,418  
   ปีที่แล้ว
0  
   ทั้งหมด
67,418