หนังสือเวียน รพ.มะเร็งอุบล

เรื่องวันที่
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-28
ขอเชิญร่วมทำบุญ วันที่ 2561-10-28
ขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการและขออนุญาตเดินทางไปราชการ วันที่ 2561-10-25
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสักกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม วันที่ 2561-10-25
แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ วันที่ 2561-10-21
รับโอนย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-10-19
โอนย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-10-19
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำสารสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-19
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี2561 วันที่ 2561-10-19
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 2561-10-19
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 2561-10-19
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห่รศาสตร์ วันที่ 2561-10-19
ขอส่งคำสั่งแต่งตัังคณะกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วันที่ 2561-10-19
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม วันที่ 2561-10-18
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-18
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ วันที่ 2561-10-18
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ วันที่ 2561-10-18
ขอสนับสนุนซุ้มจัดแสดงนิทรรศการในโครงการร้อยดวงใจเทิดไท้สมเด็จย่า ประจำปี 2561 วันที่ 2561-10-18
แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน วันที่ 2561-10-18
การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน วันที่ 2561-10-17
ขอความอนุเคราะห์ห้ามจอดรถ วันที่ 2561-10-17
แจ้งแพทย์ไปราชการ วันที่ 2561-10-17
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 2561-10-17
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-17
วันที่ 2561-10-17
แจ้งกำหนดการเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 2561-10-16
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2561-10-16
ขอส่งคืนเอกสารการประเมินบุคคลและผลงานที่ผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันที่ 2561-10-16
ขอความร่วมมือในการยกเลิกสำเนาเอกสารตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก วันที่ 2561-10-16
ขอความร่วมมือยกเลิกสำเนาเอกสารตามพระราชบัญญัติอำนวยการความสะดวกทางราชการ วันที่ 2561-10-16
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษด้านการพยาบา วันที่ 2561-10-16
ขอความร่วมมือในการยกเลิกสำเนาเอกสารตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกทางราชการ วันที่ 2561-10-16
การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณ วันที่ 2561-10-16
แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการหยุดจำหน่าย MEGACE (Megestrol) ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน วันที่ 2561-10-16
แนวทางการดำเนินงานวัณโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2561-10-16
ขอความอนุเคราะห์ห้ามจอดรถ วันที่ 2561-10-16
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล วันที่ 2561-10-16
ขอเรียนเชิญ ท่าน ร่วมเป็นเกียรติ ในงาน Robinson Lingerie Sharing และร่วมจัดแสดงนิทรรศการที่ โรบินสันอุบลราชธานี วันที่ 2561-10-16
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งตรวจชิ้นเนื้อและย้อมพิเศษ วันที่ 2561-10-16
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 2561-10-16
การดอนเงินค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2561-10-16
การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน : ประเภทเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธาร วันที่ 2561-10-16
รายงานผลสำรวจดัชนีความสุขด้วยตนเองของคนทำงานในองค์กร (Happinometer) วันที่ 2561-10-16
ขอความอนุเคราะห์ห้ามขจอดรถ วันที่ 2561-10-16
แจ้งแพทย์ไปราชการ วันที่ 2561-10-16
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDUและAMR วันที่ 2561-10-16
แนวทางดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 2561-10-13
แจ้งเวียนปรับเส้นทางจราจรใหม่ ระหว่างตึกอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกกับเขตก่อสร้าง วันที่ 2561-10-13
แจ้งเวียแนวทางการปฏิบัติการชำระเงินผู้ป่วยต่างประเทศ สิทธิชำระเงินเอง วันที่ 2561-10-13
ขอความร่วมมือรายงานคะแนนผลการปฏิบัติงาน p4p ตามปริมาณ Activety point ครั้งที่ 2 และคุณภาพงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2561-10-13
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการลงทะเบียนและใช้งานในระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์ up to Date วันที่ 2561-10-12
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ วันที่ 2561-10-12
การวิเคราะห ์อัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคน ปี 2562 วันที่ 2561-10-12
ขออนุณาตเข้าศึกษาดูงานและเพิ่มประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง วันที่ 2561-10-12
เชิญประชุมโครงการวิ่งการกุศล ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 วันที่ 2561-10-12
ขอขยายเวลาการสมัครบัตรเครดิตข้าราชการ วันที่ 2561-10-12
ขออนุมัติจัดโครงการร้อยดวงใจเทิดไท้สมเด้็จย่า ปี 61 วันที่ 2561-10-12
ขออนุมัติจัดโครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ปี 61 วันที่ 2561-10-12
ขอนุมัติจัดโครงการสัปดาห์รณงค์ป้องกันมะเร็ง วันที่ 2561-10-12
ขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการโครงการวิ่งการกุศลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2561-10-11
เผยแพร่หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2561-10-11
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันที่ 2561-10-11
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอกไปเป็นหลักทรัพย์ วันที่ 2561-10-11
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นแขกรับเชิญเสวนา วันที่ 2561-10-11
ขอความร่วมมือให้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการยกเลิกสำเนาเอกสาร วันที่ 2561-10-11
เสนอให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ 2561-10-11
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการฟันเทียม วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-11
แจ้งเวียนหนังสือเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม วันที่ 2561-10-11
ขอความร่วมมือพิจารณาบุคลากรทางการพยาบาลดีเด่น วันที่ 2561-10-11
ขอแจ้งการแต่งการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครบรอบ 28 ปี วันที่ 2561-10-11
ขอแจ้งการแต่งกาย วันที่ 2561-10-11
ขอแจ้งการแต่งกายเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนารพ. วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ประจำปี 2561 วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการลงทะเบียนและใช้งานระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์ "up to date" วันที่ 2561-10-11
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้างานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ วันที่ 2561-10-11
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 2561-10-11
การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2561-10-11
ขอส่งรายงานสรุปวันลา วันที่ 2561-10-11
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล วันที่ 2561-10-11
ส่งรายชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วันที่ 2561-10-11
โปรดลงนามหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรม วันที่ 2561-10-11
ขอทราบแผนความต้องการรับจัดสรรนักศึกษาโควตากรมการแพทย์ วันที่ 2561-10-11
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รอบ 28 ปี วันที่ 2561-10-10
รายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์ (พัฒนาบุคลากร) (ศึกษา/ฝึก วันที่ 2561-10-10
ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลปี2561-2562 วันที่ 2561-10-10
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ วันที่ 2561-10-10
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนารพ.มะเร็งอุบล วันที่ 2561-10-10
รับสมัครบุคลากรพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ 2561-10-10
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน วันที่ 2561-10-10
รับสมัครบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงานผู้ช่วยหัวหน้างาน วันที่ 2561-10-10
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2563 วันที่ 2561-10-10
ขอวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคน ปี 62 วันที่ 2561-10-10
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการลงทะเบียนและใช้งานระบบฐานข้อมูล วันที่ 2561-10-10
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561 วันที่ 2561-10-10
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2561 วันที่ 2561-10-10
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 2561-10-10
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านบ่อพึงโพนจาน วันที่ 2561-10-10
ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น วันที่ 2561-10-10
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-10
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-10
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 2561-10-10
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้า วันที่ 2561-10-10
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับอบรมในโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ปีงบ 62 วันที่ 2561-10-09
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งตรวจชิ้นเนื้อและย้อมพิเศษ วันที่ 2561-10-09
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2561-10-09
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายงบประมาณกองคลัง วันที่ 2561-10-09
แจ้งย้ายที่ทำการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ วันที่ 2561-10-09
รับโอนย้ายราชการ วันที่ 2561-10-09
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2561-10-08
ขอส่งคำสั่ง วันที่ 2561-10-08
ขอแจ้งสมาชิกสวัสดิการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลชำระค่าสมาชิกประจำปี 2562 วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของรพ.มะเร็งอุบลปี2561รอบ12เดือน วันที่ 2561-10-08
ขอส่งคำสั่ง วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-08
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 9 พ.ศ. 2562-2565 วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบล วันที่ 2561-10-08
รายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน วันที่ 2561-10-08
ขอความร่วมมือให้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการยกเลิกสำเนาเอกสารตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกทางราชกา วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญประชุม 17 ตค 61 วันที่ 2561-10-08
ขอความร่วมมือให้รางานปัญหาและอุปสรรค วันที่ 2561-10-08
ขอตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรโรงเรียนบ้านหมากมี่ วันที่ 2561-10-08
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-08
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหำนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2561-10-08
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 2561-10-08
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลบาลวิชาชีพ และนักรังสีการแพทย์ สังกัด โรงพยาบา วันที่ 2561-10-08
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ วันที่ 2561-10-08
ตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วันที่ 2561-10-08
รับโอนย้ายราชการ วันที่ 2561-10-08
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-06
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Approach to neurological disorders" วันที่ 2561-10-06
ขอแจ้งแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 กรมการแพทย์ (งบลงทุน) วันที่ 2561-10-06
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข วันที่ 2561-10-05
ขอความร่วมมือระงับการส่งผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้ไร้ที่พึ่ง วันที่ 2561-10-05
รายงานผู้ป่วยผู้ต้องขัง Admit วันที่ 2561-10-05
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ วันที่ 2561-10-05
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ปี 2561 วันที่ 2561-10-05
ขอยกเลิกประกาศแจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ วันที่ 2561-10-05
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-05
ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน วันที่ 2561-10-05
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้างานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ 2561-10-05
ขอความร่วมมือรายงานคะแนนผลการปฏิงาน(P4P) วันที่ 2561-10-05
แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติการชำระเงินผู้ป่วยต่างประเทศสิทธิชำระเงินเอง วันที่ 2561-10-05
ขอส่งคำสั่ง วันที่ 2561-10-05
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถนาที่ส่งตรวจชิ้นเนื้อและย้อมพิเศษ วันที่ 2561-10-05
ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านกุดก วันที่ 2561-10-05
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ วันที่ 2561-10-05
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-05
แจ้งรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ อบต.นาจิก วันที่ 2561-10-05
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-05
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล โร วันที่ 2561-10-05
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อานุรการผู้ป่วยนอก วันที่ 2561-10-04
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารสุข วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการหอผู้ป่วยใน วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สาย E วันที่ 2561-10-04
ขอความอนุเคราะห์ปิดถนนภายใน วันที่ 2561-10-04
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-04
ขอความร่วมมือส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทยื ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันย วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) วันที่ 2561-10-04
ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจ วันที่ 2561-10-04
ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน วันที่ 2561-10-04
แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติการชำระเงินผู้ป่วยต่างประเทศ สิทธิชำระเงินเอง วันที่ 2561-10-04
ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2561-10-04
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิสวัสดิการ วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งแนวทางการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) วันที่ 2561-10-04
ขอความร่วมมือรายงานคะแนนผลการปฏิบัติงาน (P4P) ตามปริมาณงาน (Activity Point) ครั้งที่ 2 และคุณภาพงาน (Quality Point) ประจำปีงบประมา วันที่ 2561-10-04
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้างานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ วันที่ 2561-10-04
ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมฟังการแนะนำโปรแกรม วันที่ 2561-10-04
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-04
ขอเชิญประชุม 5 ตค 61 วันที่ 2561-10-04
ขอเชิญประชุม 8 ตค 61 วันที่ 2561-10-04
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน ขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ วันที่ 2561-10-04
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขากุมาร วันที่ 2561-10-04
โครงการจิตอาสา พระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดำริ วันที่ 2561-10-03
ขอความอนุเคราะห์ปิดถนนภายใน วันที่ 2561-10-03
หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ วันที่ 2561-10-03
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ วันที่ 2561-10-03
แนวทางการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2561-10-03
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-03
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 วันที่ 2561-10-03
ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน วันที่ 2561-10-03
แจ้งเวียนแนวทางการปฎิบัติการชำระเงินผู้ป่วยต่างประเทศ สิทธิชำระเงินเอง วันที่ 2561-10-03
ขอความร่วมมือรายงานคะแนนผลการปฎิบัติงาน P4P วันที่ 2561-10-03
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติราชการในฐานะหัวหน้างาน วันที่ 2561-10-03
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินข วันที่ 2561-10-03
ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญี วันที่ 2561-10-03
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นแขกรับเชิญ เสวนาในงานRobinson วันที่ 2561-10-03
ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปี 61-62 วันที่ 2561-10-03
ขอความอนุญาตเข้าศึกษาดูงานและเพิ่มประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง วันที่ 2561-10-03
ขอเผนแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดทำสารสัมพันธ์ "แก้วกัลยาสิกขาลัย" และหนังสือเกียรติคุณสดุดีคนดีศรีสาธารณสุ วันที่ 2561-10-03
ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดทำสารสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-03
แจ้งเวียนปรับเส้นทางการจราจรใหม่ ระหว่างตึกอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกกับเขตก่อสร้าง วันที่ 2561-10-02
แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการปี2562 วันที่ 2561-10-02
ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอาชีพ วันที่ 2561-10-02
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 2561-10-02
ขอแจ้งสรุปการวิเคราะห์ค่าวิกฤติประจำปี2561 วันที่ 2561-10-02
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-02
แจ้งเวียนปรับเส้นทางจราจรใหม่ วันที่ 2561-10-02
ขอเชิญเข้ารับฟังการนำเสนอระบบงานคอมพิวเตอร์ วันที่ 2561-10-02
ขออนุมัติจัดโครงการบอกบุญแบ่งปันน้ำใจ วันที่ 2561-10-02
แจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์เครน จำกัด วันที่ 2561-10-02
การตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ ประจำปี 2561 วันที่ 2561-10-02
คำสั่งกรมการแพทย์ วันที่ 2561-10-02
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทั วันที่ 2561-10-02
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการฟังเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 2561-10-02
แจ้งเวียนหนังสือภายนอก สำนักวิชาการแพทย์ ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2561 วันที่ 2561-10-01
แจ้งเวียนหนังสือภายนอก สำนักวิชาการแพทย์ ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2561 วันที่ 2561-10-01
แจ้งเวียนหนังสือภายนอก สำนักวิชาการแพทย์ ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2561 วันที่ 2561-10-01
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและการดูแลแบบประคับประคอง วันที่ 2561-10-01
ขอมอบหมายงาน วันที่ 2561-10-01
ขอเชิญประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2561-10-01
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการหอผู้ป่วยใน วันที่ 2561-10-01
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สาย E วันที่ 2561-10-01
รับสมัครข้าราชการพลเรื่อน วันที่ 2561-10-01
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ อบต.ขนุน วันที่ 2561-10-01
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-01
ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดง วันที่ 2561-09-30
แจ้งเวียนหนังสือภายนอก ประจำวันที่ 29 กันยายน 2561 (หนังสือภายนอก) วันที่ 2561-09-29
แจ้งเวียนหนังสือภายนอก ประจำวันที่ 29 กันยายน 2561 (หนังสือภายนอก) วันที่ 2561-09-29
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.อุบลราชธานี วันที่ 2561-09-29
แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือจากผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ ประจำเดิอน กันยายน 2561 วันที่ 2561-09-29
แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือจากผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ ประจำเดิอน กันยายน 2561 วันที่ 2561-09-29
แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือจากผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ ประจำเดิอน กันยายน 2561 วันที่ 2561-09-29
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ วันที่ 2561-09-28
ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ราชการของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2561-09-28
ขอความอนุเคราะห์ ปิดถนนภายใน วันที่ 2561-09-28
ขอส่งเอกสารตารางเวร อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก วันที่ 2561-09-28
รายงานผู้ป่วยผู้ต้องขัง Admit และขออนุญาตย้ายผู้ป่วยมาพักรักษาตัว วันที่ 2561-09-28
ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมสุตรนานาชาติ "the middleton foundation for ethical studies global fellowship รุ่นที่ 6 วันที่ 2561-09-28
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ รร.บ้านโนนทรายน้อย วันที่ 2561-09-28
แจ้งให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่ีงวาระ วันที่ 2561-09-28
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-09-28
ขอเชิญสมัครางวัล united nations plublic service awards 2019 วันที่ 2561-09-28
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญรปะจำปี 2561 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด วันที่ 2561-09-28
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61 วันที่ 2561-09-28
ขอแจ้งงดรับผู้ป่วยของนายแพทย์มนต์ มีแก้ว วันที่ 2561-09-27
การสรรหานิสิตเก่าวิทยาศาสตร์จุฬาฯดีเด่นประจำปี 2562 วันที่ 2561-09-27
การสรรหานิสิตเก่าวิทยาศาสตร์จุฬาฯดีเด่นประจำปี 2562 วันที่ 2561-09-27
การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 วันที่ 2561-09-27
ขอแจ้งให้หน่วยงานย้ายขึ้นอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัยฯ วันที่ 2561-09-27
ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน P4P วันที่ 2561-09-27
ขอแจ้งว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์ ปาธรรม มิได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2561-09-27
ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย่หัว" วันที่ 2561-09-27
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ 2561-09-27
แนวทางการขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 2561-09-27
ขอแจ้งให้หน่วยงานย้ายขึ้นอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย วันที่ 2561-09-27
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา วันที่ 2561-09-27
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปี 2561 วันที่ 2561-09-27
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 2561-09-27
ขอแจ้งงดรับผู้ป่วยของนายแพทย์มนต์ มีแก้ว วันที่ 2561-09-27
รางงานความกว้าหน้าการเตียมความพร้อม 2 ตค 61 10.00 น วันที่ 2561-09-27
ขอยกเลิก ประกาศแจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562 วันที่ 2561-09-27
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ วันที่ 2561-09-27
โครงการจิตอา พระราชทาน วันที่ 2561-09-27
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฎิบัติ วันที่ 2561-09-27
ขอยกเลิกประกาศแจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ วันที่ 2561-09-27
ขอเชิญประชุมวิชาการประจาเดือน วันที่ 2561-09-27
ส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมกลับตันสังกัด วันที่ 2561-09-27
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Line@ วันที่ 2561-09-26
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ วันที่ 2561-09-26
ขอประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-09-26
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด วันที่ 2561-09-26
ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 2561-09-26
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ วันที่ 2561-09-26
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม วันที่ 2561-09-26
ตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 2561-09-26
สอบถามความต้องการนักเรียนโควตากรมการแพทย์ วันที่ 2561-09-26
แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ วันที่ 2561-09-26
ขอเชิญร่วมรับการเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 2561-09-26
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทย์สายCและตารางเวรConsult อายุรกรรม เดือน ต.ค.61 วันที่ 2561-09-26
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา วันที่ 2561-09-26
ขอแจ้งให้หน่วยงานย้ายขึ้นอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย วันที่ 2561-09-26
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ โรงเรียนบ้านหนองแต้ วันที่ 2561-09-26
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร 7 ตค 61 วันที่ 2561-09-26
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-09-26
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Approch to neurological disorders วันที่ 2561-09-26
แจ้งเวียนเพื่อทราบ จากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2561-09-26
วันที่ 2561-09-25
เตรียมรับการเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 2561-09-25
ขอเชิญร่วมรับการศึกษาดูงาน วันที่ 2561-09-25
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม วันที่ 2561-09-25
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ วันที่ 2561-09-25
ส่งตัวชี้วัดและคำอธิบายสาขาการพยาบาล วันที่ 2561-09-25
กรมบัญชีกลางได้ประกาศหลักฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล วันที่ 2561-09-25
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2561 วันที่ 2561-09-24
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สายB-1ประจำเดือน กันยายน 2561 (แก้ไขครั้งที่1) วันที่ 2561-09-24
แจ้งตารางแพทย์สายB-1และB-2 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 2561-09-24
การขอสมัครบัตรเครดิตข้าราชการ วันที่ 2561-09-24
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2561-09-24
รายงานการดำเนินการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2561-09-24
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทย์สาย C เวร อายุรกรรม วันที่ 2561-09-24
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนา วันที่ 2561-09-22
ขออนุญาตชี้แจงการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 2561-09-22
ขอเชิญบุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุม APAO 2019 วันที่ 2561-09-21
แจ้งรายชื่อพิธีเทิดพระเกียติและถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหิดล วันที่ 2561-09-21
แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562 วันที่ 2561-09-21
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 2561-09-21
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 2561-09-21
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 2561-09-20
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2561-09-20
แจ้งรายชื่อร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหิดล วันที่ 2561-09-20
ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตาใแผนการปฎิบัติงาน p4p วันที่ 2561-09-20
ขอเชิญร่วมรับฟังสรุปผลปฏิบัติงานและการนำเสนอ วันที่ 2561-09-19
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์เพื่อเป็น วันที่ 2561-09-19
ขอเชิญอบรมการแนะนำโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาลของบริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิลเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (PMK) วันที่ 2561-09-19
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 วันที่ 2561-09-19
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 วันที่ 2561-09-19
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด วันที่ 2561-09-19
ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 วันที่ 2561-09-19
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร what is gdpr? รุ่นที่ 1 วันที่ 2561-09-19
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม วันที่ 2561-09-19
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง วันที่ 2561-09-19
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบ 2562 วันที่ 2561-09-18
ขอส่ง Final Announcement วันที่ 2561-09-18
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2561-09-18
ขอเชิญอบรมการแนะนำโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาลของบริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (PMK) วันที่ 2561-09-18
เรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2561-09-18
ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (E Office) วันที่ 2561-09-18
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 2561-09-18
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 3/61 วันที่ 2561-09-18
ส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-09-18
การจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน (P4P) วันที่ 2561-09-18
ขอความร่วมมือทบทวนตัวชี้วัดหน่วยงานปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2561-09-18
ระบบสำนักงานไร้กระดาษ วันที่ 2561-09-18
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2561-09-18
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันที่ 2561-09-18
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2561-09-18
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ 2561-09-18
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2561-09-18
ขอเชิญอบรมการแนะนำโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาลของบริษัท ท๊อป วันที่ 2561-09-18
การพิจาราณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 วันที่ 2561-09-18
ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข ฝึกอบรมอาชีพ วันที่ 2561-09-18
หลักเ้กณฑ์การใช้เงินกองทุนสนับสนุนการปฎิบัติราชการกรมการแพทย์ วันที่ 2561-09-18
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จ วันที่ 2561-09-18
เสนอให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ 2561-09-18
ขอความร่วมมือห้ามจอดรถบริเวณลานจอดรถหน้าตึกก่อสร้างอาคารบริเวณและจอดรถ๙ชั้น วันที่ 2561-09-17
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล67ปี ร.พ.ราชวิถี วันที่ 2561-09-17
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวันการดูแลแบบประคับประคองสากล วันที่ 2561-09-17
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ วันที่ 2561-09-17
การจัดทีมแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ วันที่ 2561-09-17
ขอจัดส่งคู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับแพทย์จบใหม่และคุมือการจัดการคดีทางการแพทย์) วันที่ 2561-09-17
ขอความร่วมมือทบทวนตัวชีวัดโครงการ THIP ปี2562 วันที่ 2561-09-17
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการม วันที่ 2561-09-17
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ วันที่ 2561-09-17
ขอแจ้งแพทย์ที่ปรึกษาไม่ออกตรวจ วันที่ 2561-09-17
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 20 กย 61 วันที่ 2561-09-17
ขอสนับสนุนบุคลากร ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ วันที่ 2561-09-17
ขออนุมัติโครงการบอกบุญแบ่งปันน้ำใจ วันที่ 2561-09-17
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม กิจกรรม asian dietitian is day วันที่ 2561-09-17
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ วันที่ 2561-09-17
ขอความร่วมมือ @LINE กรมควบคุมโรค วันที่ 2561-09-17
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2561-09-17
สอบถามความต้องการนักเรียนโควตากรมการแพทย์ วันที่ 2561-09-17
ตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 2561-09-17
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกดั สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ วันที่ 2561-09-17
การสรรหานิสิตเก่าวิทยาศาสตร์จุฬาฯดีเด่นประจำปี 61 วันที่ 2561-09-17
ขอแจ้งงดรับผู้ป่วยของนายแพทย์มนต์ มีแก้ว วันที่ 2561-09-17
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือระงับการส่งผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้ไร้ที่พึ่ง ไปยัง "บ้านแบ่งบุญ" วันที่ 2561-09-17
ขอความร่วมมือระงับการส่งผู้ป่วยระยะพักพื้น วันที่ 2561-09-17
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข วันที่ 2561-09-17
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-09-16
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ วันที่ 2561-09-14
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ วันที่ 2561-09-14
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกต่ายค่ารักษาพยาบาล วันที่ 2561-09-14
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา วันที่ 2561-09-14
ขอความอนุเคราะห์ยืมหุ่นฝึกการปฐมพยาบาล วันที่ 2561-09-14
ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (E-office) วันที่ 2561-09-14
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบ วันที่ 2561-09-14
ขอแจ้งแพทย์ที่ปรึกษาไม่ออกตรวจ วันที่ 2561-09-13
การแต่งตั้งหัวหน้างาน วันที่ 2561-09-13
ขอความร่วมมือห้ามจอดรถบริเวณลานจอดรถหน้าตึกก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธา วันที่ 2561-09-13
ขอแจ้งบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 วันที่ 2561-09-13
สำรวจความต้องการจ้างแพทย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์การแพทย์ และนักกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2561-09-13
ส่งแบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ( วันที่ 2561-09-13
ขอแจ้งงดให้บริการฉายรังสีเครื่องเร่งอนุภาค เบอร์ 34/1 วันที่ 2561-09-13
วันที่ 2561-09-13
ยื่มหุ่น วันที่ 2561-09-13
ส่งสำเนาหนังสือเพือทราบและถือปฎิบัติ วันที่ 2561-09-13
ส่งสำเนาหนังสือสนง.คณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 2561-09-13
ประกาศนโยบายการหาเสียงสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 2561-09-13
การสำรวจครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วันที่ 2561-09-12
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-09-12
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย วันที่ 2561-09-12
ขอความร่วมมือทบทวนตัวชี้วัดโครงการ THIP ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2561-09-12
ขอความร่วมมือส่งสรุปข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเยี่ยมสำรวจ วันที่ 2561-09-12
ขอความร่วมมือส่งข้อมูลตามประเด็นที่ สรพ. ให้ทบทวนและส่งข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 2561-09-12
ขอความอนุเคราะห์ยืมหุ่นฝึกการปฐมพยาบาล วันที่ 2561-09-12
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราช วันที่ 2561-09-12
ขอส่งรายงานการประชุมพิจารณาแผน วันที่ 2561-09-12
สำรวจความต้องการจ้างแพทย์ที่ปรึกษา วันที่ 2561-09-12
ขอรายชื่อคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านยา วันที่ 2561-09-12
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวันการดูแลแบบประคับประคอง วันที่ 2561-09-12
การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแพทย์ วันที่ 2561-09-12
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 วันที่ 2561-09-12
การสำรวจครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วันที่ 2561-09-11
ขอข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือข้อตกลงอื่น ๆ วันที่ 2561-09-11
ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ สำนักงานเทศบาลศรีแก้ว วันที่ 2561-09-11
ขอความร่วมมือส่งข้อมูลตามประเด็นที่ สรพ ให้ทบทวนและส่งข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 2561-09-11
ขอความร่วมมือห้ามจอดรถบริเวณลานจอดรถ วันที่ 2561-09-11
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุข วันที่ 2561-09-11
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-09-11
อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ วันที่ 2561-09-11
ขอแจ้งแพทย์ที่ปรึกษาไม่ออกตรวจ วันที่ 2561-09-11
รับโอน/รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2561-09-11
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์และนักวิชาการพัสดุ สังกัดโรงพยาบาลฟื้นฟูลำป วันที่ 2561-09-11
แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาให้มีไว้ในครอบครอง วันที่ 2561-09-11
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการฝึกอบรม วันที่ 2561-09-11
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Line@ วันที่ 2561-09-11
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 2 วันที่ 2561-09-10
แจ้งกำหนดวันที่สามารถเลื่อนระดับของข้าราชการเฉพาะประเภทวิชาปฏิบัติการ วันที่ 2561-09-10
ขอแจ้งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเวชระเบียน วันที่ 2561-09-10
ขอส่งรายงานการประชุมองค์กรแพทย์ครั้งที่ 6 วันที่ 2561-09-10
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกาาสำหรับบุตรสามชิก ประจำปี 2561 วันที่ 2561-09-10
ขอแจ้งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเวชระเบียน วันที่ 2561-09-10
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกปี2561 วันที่ 2561-09-10
ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 วันที่ 2561-09-10
วันที่ 2561-09-10
การสำรวจครุภัฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วันที่ 2561-09-10
ขอข้อมูลความกว้าหน้าผลการดำเนินงานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงMOU วันที่ 2561-09-10
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ "cardiac network forum 11 : sport health for smart heart" จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 2561-09-10
ขอส่งคืนเอกสารการประเมินบุคคลและผลงาน วันที่ 2561-09-10
ประชาสัมพันธ์เข้ร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ ของ สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 2561-09-10
ขอความอนุเคราะห์การฝึกปฎิบัติงาน วันที่ 2561-09-09
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สายE วันที่ 2561-09-07
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 2561-09-07
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม วันที่ 2561-09-07
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการหอผู้ป่วยใน วันที่ 2561-09-07
ขอความอนุเคาระห์เข้าศึกษาดูงานในรายวิชา๑๙๐๑หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์๓ วันที่ 2561-09-07
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยกรมการแพทย์ วันที่ 2561-09-07
แจ้งกำหนดวันที่สามารถเลื่อนระดับของข้าราชการเฉพาะประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการที่จะขอรั วันที่ 2561-09-07
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาล วันที่ 2561-09-07
การส่งข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 2561-09-07
การส่งข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับแผนบูรณาการวิจัย วันที่ 2561-09-07
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพานิชย์ วันที่ 2561-09-07
คัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดก วันที่ 2561-09-07
ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหิดล วันที่ 2561-09-07
ขอเชิญร่วมการเยี่ยมสำรวจงานนวัตกรรม วันที่ 2561-09-06
ตรวจสอบครุภัณฑ์ วันที่ 2561-09-06
ขอแจ้งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเวชระเบียน วันที่ 2561-09-06
ขอรับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา วันที่ 2561-09-06
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-09-06
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-09-06
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด วันที่ 2561-09-06
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันที่ 2561-09-06
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2561-09-05
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2561-09-05
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม วันที่ 2561-09-05
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม วันที่ 2561-09-05
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการองค์กรแพทย์ วันที่ 2561-09-05
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ วันที่ 2561-09-05
ขอสนับสนุนบุคลากร วันที่ 2561-09-05
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามงาน วันที่ 2561-09-05
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 2561-09-05
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Khonkaen International Conference in Palliative care 2018" วันที่ 2561-09-05
แจ้งการรับข้อมูลระบบผู้ป่วยนอกจ่ายตรง กรมมบัญชีกลาง เมื่อพ้นกำหนดผ่อนผัน วันที่ 2561-09-05
แจ้งการรับข้อมูลระบบผู้ป่วยจ่ายตรง วันที่ 2561-09-05
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลา วันที่ 2561-09-05
ตารางงานแพทย์สาย E วันที่ 2561-09-05
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปี 61 วันที่ 2561-09-05
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ ของ ธนาคารออมสิน วันที่ 2561-09-05
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลประจำปีการศึกษา 61-62 วันที่ 2561-09-05
แจ้งประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ วันที่ 2561-09-05
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร วันที่ 2561-09-05
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ วันที่ 2561-09-05
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 วันที่ 2561-09-05
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พศ 2561 วันที่ 2561-09-05
ขอแจ้งสรุปการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนข้อมูลเพิ่ม วันที่ 2561-09-04
ขอความร่วมมือทบทวนตารางวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk profile) วันที่ 2561-09-04
แต่งตั้งให้ข้าราชการปกิบัติราชการ วันที่ 2561-09-04
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ 2561-09-04
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโครงการแลบสัญจร2561 วันที่ 2561-09-04
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วันที่ 2561-09-04
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ วันที่ 2561-09-04
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมาธิบำบัดแบบ SKT วันที่ 2561-09-04
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการองค์กรแพทย์ วันที่ 2561-09-04
ขอความร่วมมือทบทวนและส่งข้อมูลเพิ่มเติมและขอเชิญประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล วันที่ 2561-09-04
ขอแจ้งสรุปการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพรพ. วันที่ 2561-09-04
ขอเชิญประชุมวิชาการประจำเดือนครั้งที่6/2561(474) วันที่ 2561-09-04
ขอเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ ที่ทำการ อบต.นาเวียง วันที่ 2561-09-04
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ จำนวน 9 ฉบับ วันที่ 2561-09-04
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อระบุชื่อวัตถุ วันที่ 2561-09-04
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-09-04
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ วันที่ 2561-09-04
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือน กันยายน วันที่ 2561-09-04
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 2561-09-04
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิ่งการกุศล วันที่ 2561-09-03
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โครงการแลบสัญจร 61 วันที่ 2561-09-03
ขอแจ้งสรุปการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาล วันที่ 2561-09-03
ขอความร่วมมือทบทวนตารางวิเคราะห์กระบวนการความเสี่ยง วันที่ 2561-09-03
ขอความร่วมมือทบทวนและส่งข้อมูลเพิ่มเติม และขอเิญประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล วันที่ 2561-09-03
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ของ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 2561-09-03
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 2561-09-03
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561 ของ โรงเรียนโคกส วันที่ 2561-09-03
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหร วันที่ 2561-09-03
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-09-03
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนา "พัฒนามาตรฐานการวิจัย thailand 4.0" วันที่ 2561-09-03
ขอเชิญวสมัครเป็นสมาชิก สมาคมข้าราชการ วันที่ 2561-09-03
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 วันที่ 2561-09-02
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-31
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 2561-08-31
ขิเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนัก ก.พ.2561 วันที่ 2561-08-31
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน2561 วันที่ 2561-08-31
เรียนเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง OECD วันที่ 2561-08-31
ขอส่ง Final Announcement วันที่ 2561-08-31
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ วันที่ 2561-08-31
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2561 วันที่ 2561-08-31
การเบิกพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 2561-08-31
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิ่งการกุศลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีมินิมาราธอนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง วันที่ 2561-08-31
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก วันที่ 2561-08-31
ติดตามผลการดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล วันที่ 2561-08-31
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ วันที่ 2561-08-31
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-31
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขเครื่อรับโทรสารใหม่ ของ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น วันที่ 2561-08-31
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ วันที่ 2561-08-31
เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ รพ ต้นแบบ วันที่ 2561-08-31
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-31
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ปี 61 วันที่ 2561-08-31
ขอเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม5ส วันที่ 2561-08-30
ขอส่งFinal Announcement วันที่ 2561-08-30
วันที่ 2561-08-30
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สายB-1และB-2เดือน ก.ย.61 วันที่ 2561-08-30
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-08-30
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2561-08-30
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สายC เดือน ก.ย.61 วันที่ 2561-08-30
ขอให้ข้าราชการและพนักงานรับวิสาหกิจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น วันที่ 2561-08-30
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 2561-08-30
รับโอน รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏบัติการ สังกัดสถาบันโรคผิ วันที่ 2561-08-30
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ joint international วันที่ 2561-08-30
รับโอนย้าย ข้าราชการ วันที่ 2561-08-30
ขอส่งตัวบุคลากรกลับต้นสังกัด วันที่ 2561-08-30
แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร ของ วิทยาลัยสาธารณสุขจังหวัดตรัง วันที่ 2561-08-30
ขอความร่วมมือส่งข้อมูล วันที่ 2561-08-29
ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรปีการศึกษา2562 วันที่ 2561-08-29
แจ้งงดให้บริการฉายรังสีผู้ป่วยนอก OPD วันที่ 2561-08-29
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 2561-08-29
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 2561-08-29
ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดนิทรรศการ วันที่ 2561-08-29
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-08-28
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ภายนอกอาคารและบริเวณรอบอาคาร "ลดโลกร้อน ไปกับ 5ส" วันที่ 2561-08-28
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน วันที่ 2561-08-28
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-28
การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา วันที่ 2561-08-28
ขอแจ้งกำหนดการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ วันที่ 2561-08-28
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B-1 และ B-2 กย วันที่ 2561-08-28
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B-1 และ B-2 กย วันที่ 2561-08-28
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B-1 และ B-2 กย วันที่ 2561-08-28
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-08-28
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย C กย วันที่ 2561-08-28
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิ่งการกุศล โรงพยาบาล วันที่ 2561-08-28
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิญ วันที่ 2561-08-28
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย วันที่ 2561-08-28
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-28
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา 1901 205 วันที่ 2561-08-28
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 2561-08-28
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2561-08-27
ขออนุมัติแจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ วันที่ 2561-08-27
วันที่ 2561-08-27
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจดัชนีสุขภาวะองค์กร วันที่ 2561-08-27
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index:HPI)และดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนทำงานในองค์กร วันที่ 2561-08-27
ขอข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ วันที่ 2561-08-27
ขอสนับสนุนบุคลากร วันที่ 2561-08-27
ขอเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day" ภายนอกอาคารและบริเวณรอบโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2561-08-27
การตรวจสุขภาพปรเจำปี 2561 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ วันที่ 2561-08-27
ขอเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส วันที่ 2561-08-27
การเบิกพัสดุ ปีงบ 61 วันที่ 2561-08-27
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-27
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา ISACA BANGKOK CHAPTER วันที่ 2561-08-27
สมาคม ISACA Bangkok chapter วันที่ 2561-08-27
ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ ปี 61 วันที่ 2561-08-27
หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอมราชา" วันที่ 2561-08-26
ส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-08-25
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาคครั้งที่๑๓ วันที่ 2561-08-24
ประกาศรับสมัครผุ้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรประจำปี2562 วันที่ 2561-08-24
ขอเชิยประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมพลังการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง วันที่ 2561-08-24
การสำรวจดัชนีสุขภาพวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) และดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองขของคนทำงานในองค์กร (Happinometer) วันที่ 2561-08-24
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันที่ 2561-08-24
ขอเชิยร่วมรับฟังการนำเสนอ วันที่ 2561-08-24
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วันที่ 2561-08-24
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วันที่ 2561-08-24
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา วันที่ 2561-08-24
ขอเชิญเป็นวิทยากร 29 สค 61 วันที่ 2561-08-24
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจดัชนีสุขภาวะองค์กร Happy วันที่ 2561-08-24
ขอแจ้งอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ Hospita วันที่ 2561-08-24
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงาน ก.พ. ประจำปีพุทธศักราช 2561 วันที่ 2561-08-24
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-24
เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกภาพิเศษเรื่อง "คลังข้อมูล OECD เพื่อประกอบการวางแผนนโยบายของภาครัฐ" วันที่ 2561-08-24
ขอความร่วมมือส่งข้อมูล วันที่ 2561-08-24
การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา วันที่ 2561-08-24
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 2561-08-24
ขอความอนุเคราะห์รับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 แก่ย้าราชการในสังกัด อบต.หมากเขียบ วันที่ 2561-08-24
แจ้งผลอนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล วันที่ 2561-08-24
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-24
คำสั่งมอบหมายให้ผู้รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพกระทรวงสาธา วันที่ 2561-08-24
ขอแจ้งการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวินิจฉัย เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรุ้ควา วันที่ 2561-08-24
ขอแจ้งการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวินิจฉัย เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรุ้ควา วันที่ 2561-08-24
ขอแจ้งการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวินิจฉัย เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรุ้ควา วันที่ 2561-08-24
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา วันที่ 2561-08-24
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วันที่ 2561-08-24
ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอ วันที่ 2561-08-23
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบเก็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลเฉพาะทาง วันที่ 2561-08-23
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ วันที่ 2561-08-23
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายการแพทยืและสาธารณสุข วันที่ 2561-08-23
ขอเชิญประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 2561-08-23
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา กย วันที่ 2561-08-23
ขอเข้ารับการบริการตรวจสุขภาพประจำปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง วันที่ 2561-08-23
ประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาล รุ่นที่ 6 วันที่ 2561-08-23
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-23
ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำเดือน ครั้งที่ 6 วันที่ 2561-08-23
ขอแผนความต้องการ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) วันที่ 2561-08-22
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2561-08-22
ซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กร ระหว่างประเทศ ห วันที่ 2561-08-22
ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ วันที่ 2561-08-22
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ Pain assessment and วันที่ 2561-08-22
ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2561-08-22
ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการ กาารจัดทำแผนงาน/โครงการ วันที่ 2561-08-22
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 27-28 สค 61 วันที่ 2561-08-22
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-22
ขอเชิญสมัครเข้ารับกดารอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) วันที่ 2561-08-22
ขอความอนุเคราะห์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย วันที่ 2561-08-22
ขอส่งสำเนาหนังสือขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ โรงพยาบาลรามาธิบดีฯ วันที่ 2561-08-22
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-22
ขออุปกรณ์ตรวจเต้านม วันที่ 2561-08-22
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆตามรายระเอียดที่แนบ วันที่ 2561-08-22
เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง คลังข้อมูล OECD วันที่ 2561-08-22
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวาย วันที่ 2561-08-22
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล วันที่ 2561-08-22
ขออนุญาตเก็บข้อมูลนำร่องและพัมนาการดูแลผิวหนังผุ้ป่วยมะเร็งในหอผู้ป่วย วันที่ 2561-08-21
ส่งรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 14 ส.ค.61 วันที่ 2561-08-21
แจ้งมติการประชุมปรึกษาหารือข้อสั่งการจากการตรวจเยี่ยม รพ.มะเร็งอุบล วันที่ 2561-08-21
ขอแผนความต้องการ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี 2563-2567 วันที่ 2561-08-21
ชักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 2561-08-21
ชักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 2561-08-21
ขอประชาสัมพันธ์โครงการการสัมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12 วันที่ 2561-08-21
การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า วันที่ 2561-08-21
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-21
ขอความอนุเคราะห์ทพบุญผ้าป่า โครงการปันทรัพย์คนละนิด วันที่ 2561-08-20
ขอแจ้งการแต่งกายเพื่อการเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ วันที่ 2561-08-20
ขอความร่วมมือในการลดการนัดผู้ป่วย วันที่ 2561-08-20
แจ้งมติการประชุมปรึกษาหารือข้อสั่งการจากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (รอบที่2) วันที่ 2561-08-20
การทบทวนคู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2561-08-20
แจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 วันที่ 2561-08-20
แจ้งเวียนคู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ วันที่ 2561-08-20
ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-20
ขออนุมัติแจ้งเวียนพระราชกฎษฎิกา วันที่ 2561-08-20
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-20
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักการกีฬา วันที่ 2561-08-20
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 2561-08-20
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม วันที่ 2561-08-20
ขอเชิญเป็นวิทยากร วันที่ 2561-08-20
ค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฎิบัติงานประจำปี 2560 วันที่ 2561-08-18
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางกรมควบคุมโรค วันที่ 2561-08-18
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางกรมควบคุมโรค วันที่ 2561-08-18
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกร วันที่ 2561-08-18
ขอความร่วมมือในการลดการนัดผู้ป่วย วันที่ 2561-08-17
ขอแจ้งการแต่งกายเพื่อรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ วันที่ 2561-08-17
ขอแจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรอง วันที่ 2561-08-17
ขอเชิญประชุมการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการระบบงานสำคัญ วันที่ 2561-08-17
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2561-08-17
แจ้งมติการประชุมปรึกษาหารือข้อสั่งการจากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็ง รอบที่ 2 วันที่ 2561-08-17
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือ วันที่ 2561-08-17
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม วันที่ 2561-08-17
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม วันที่ 2561-08-17
กำหนดราชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ วันที่ 2561-08-17
เชิญชวนสมัครส่งบทคัดย่อ (asbstract) ร่วมนำเสนอในงานสัมมนาฯ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 2561-08-17
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่ "โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับว วันที่ 2561-08-17
ขอให้ข้าราการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายไม่ถือเป็นวันล วันที่ 2561-08-17
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "cloud computing pipeline for exome sequencing" วันที่ 2561-08-17
ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมโดยมีสิทํธิเบิกค่าใช้จ่ายและไม่ถือเป็นวันลา วันที่ 2561-08-17
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป้นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ วันที่ 2561-08-16
ขอความอนุเคาระห์ทำบุญผ้าป่า วันที่ 2561-08-16
ขอความอนุเคาระห์ทำบุญผ้าป่า วันที่ 2561-08-16
ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการกีฬา วันที่ 2561-08-16
ส่งรายงานการประชุมครั้งที่๒/๒๕๖๑ วันที่ 2561-08-16
บริจาคของใช้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม วันที่ 2561-08-16
ตรวจ ประกันคุ้มภัย วันที่ 2561-08-16
วันที่ 2561-08-16
บริจาคของใช้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม วันที่ 2561-08-16
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานนำเสนองานพัฒนาคุรภาพด้วย ๓P วันที่ 2561-08-16
ขอเชิญประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-16
ขอความร่วมมือส่งแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยคืน วันที่ 2561-08-16
ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์การใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำแผนเงินบำรุงฯ ปี 2562 วันที่ 2561-08-16
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ วันที่ 2561-08-16
ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬา ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2561-08-16
ขอเชิญประชุมวิชาการการพัมนาสู่งานวิจัย ปี2561 วันที่ 2561-08-16
ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการกีฬาชุดใหม่ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-16
ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์และส่งพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัยปี 2561 ของสมาคมศิษย์ วันที่ 2561-08-16
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" วันที่ 2561-08-16
ขอเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วันที่ 2561-08-16
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "กรมบัญชีกลาง มินิมาราทอน ครั้งที่ 17" วันที่ 2561-08-16
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-16
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาล วันที่ 2561-08-16
ขอความร่วมมือในการลดการนัดผู้ป่วย วันที่ 2561-08-16
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ 4 วันที่ 2561-08-16
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ของโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2561-08-16
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ของโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2561-08-16
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก วันที่ 2561-08-15
ขอความอุปถัมภืเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ8ห้อง วันที่ 2561-08-15
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B-1 เดือน สค วันที่ 2561-08-15
ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 /61 วันที่ 2561-08-15
ขออนุมัติจัดโครงการ การนำเสนองานพัฒนาคุณภาพ 3P วันที่ 2561-08-15
ขอเชิญประชุมองค์กรแพทย์ครั้งที่ 6 วันที่ 2561-08-15
ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์การใช้งานคอมพิวเตอร์ วันที่ 2561-08-15
ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง วันที่ 2561-08-15
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร วันที่ 2561-08-15
ชักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 2561-08-15
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-15
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่น๒) วันที่ 2561-08-14
ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการกีฬาชุดใหม่ วันที่ 2561-08-14
ส่งรายงานการประชุม คร้งที่ 2/2561 คณะกรรมการชมรมกีฬา วันที่ 2561-08-14
ขอส่งรายชื่อคระกรรมการกีฬาชุดใหม่ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-14
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลป วันที่ 2561-08-13
รับโอนย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-08-13
ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุม วันที่ 2561-08-13
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 4/2560 วันที่ 2561-08-10
บัญชีนวัตกรรมไทย วันที่ 2561-08-10
ทบทวนค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของแต่ละวิชาชีพ วันที่ 2561-08-10
ทบทวนค่าคะแนนผลการปฏิบััติงานตามกิจกรรมของแต่ละวิชาชีพ วันที่ 2561-08-10
บัยชีนวัตกรรมไทย วันที่ 2561-08-10
บัญชีนวัตกรรมไทย(เวียนเพิ่มหัวเรื่องสลับกัน) วันที่ 2561-08-10
ทบทวนค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของแต่ละวิชาชีพ(เวียนใหม่หัวเรื่องซำ) วันที่ 2561-08-10
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา 8 ห้อง วันที่ 2561-08-10
ส่งรายชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ อบต.ตาลสุม วันที่ 2561-08-10
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-10
แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ อบต.โพนทัน วันที่ 2561-08-10
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สถาบันทรวงอก วันที่ 2561-08-10
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-10
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบเก็บข้อมูล การปฏิบัติหน้าที่การพยาบาล วันที่ 2561-08-10
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่ โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุข วันที่ 2561-08-10
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลข?รศัพท์ วันที่ 2561-08-10
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 2561-08-10
ขอเชิญร่วมเข้าประชุมวิชาการศัลยเสวนาครั้งที่7 วันที่ 2561-08-09
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง วันที่ 2561-08-09
ทบทวนค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของแต่ละวิชาชีพและกิจกรรมของหน่วยงานบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลร วันที่ 2561-08-09
เชิญประชุม วันที่ 2561-08-09
ขอแจ้งเปลี่ยนเวลา การปิดตรวจ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ วันที่ 2561-08-09
ขอเชิญประชุม 15 สค 61 วันที่ 2561-08-09
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่อง วันที่ 2561-08-09
ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการและขออนุมัติเดินทางไปราชการ วันที่ 2561-08-09
ตอบขอบคุณ วันที่ 2561-08-09
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่น วันที่ 2561-08-09
ขอเชิญร่วมเข้าประชุมวิชาการศัลยเสวนา ครั้งที่ 7 วันที่ 2561-08-08
ขอความอนุเคาระห์ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนน้ำดื่ม วันที่ 2561-08-08
หลักเกณฑ์การใช้เพลงสดุดีจอมราชา วันที่ 2561-08-08
เตือนภัยเร่งด่วน วันที่ 2561-08-08
การยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย วันที่ 2561-08-08
แนวเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดืการเกี่ยวการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงาน วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญประธานอนุกรรมการและเลขานุการทุกอนุกรรมการ5 ส เข้าร่วมประชุม วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศัลยเสวนาครั้งที่ 7 วันที่ 2561-08-08
ขอปรับกระบวนการเสิร์ฟอาหารผู้ป่วยใน วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญประธานอนุกรรมการและเลขานุการทุกอนุกรรมการ๕สเข้าร่วมประชุม วันที่ 2561-08-08
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านแสงน้อย วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรบริหาร ของ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญเข้าอบรม การเขียนบทความวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ วันที่ 2561-08-08
ขอความร่วมมือทบทวนประเมินตนเองระดับหน่วยงาน Service Profile วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน สื่อรักแทนใจมอบให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรอง วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญประธานอนุกรรมการและเลขานุการทุกอนุกรรมการ 5ส เข้าร่วมประชุม วันที่ 2561-08-08
ขอความร่วมมือทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพและรายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของ สรพ. วันที่ 2561-08-08
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองเพิ่มเติมตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 วันที่ 2561-08-08
ขอความร่วมมือทบทวนและเพิ่มเติมข้อมูลแบบรายงานการประเมินตนเอง วันที่ 2561-08-08
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี วันที่ 2561-08-08
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 2561-08-08
ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) วันที่ 2561-08-08
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-08
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และส่งพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ วันที่ 2561-08-08
ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ วันที่ 2561-08-07
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองเพิ่มเติมมาตรฐานโรงพยาบาล วันที่ 2561-08-07
ขอความร่วมมือทบทวนตนเองระกับหน่วยงาน Service Profile วันที่ 2561-08-07
ขอความร่วมมือทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพและรายงานความก้าวหน้า สรพ. วันที่ 2561-08-07
ขอแจ้งตารางการทำงานแพทย์อายุรศาตร์มะเร็งวิทยา วันที่ 2561-08-07
ขอเชิญประชุมแจ้งการปิดตรวจ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ วันที่ 2561-08-07
ส่งคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณ วันที่ 2561-08-07
ประสานการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ วันที่ 2561-08-07
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 4/60 วันที่ 2561-08-07
ขอปรับกระบวนการเสิร์ฟมืออาหารผู้ป่วยใน วันที่ 2561-08-07
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพ วันที่ 2561-08-07
แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล วันที่ 2561-08-07
แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล วันที่ 2561-08-07
ขอความอนุเคราห์สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-08-07
ขอเชิญร่วมโครงการธรรมสัญจร วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญร่วมทำบุญการถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 2561-08-06
แจ้งการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน วันที่ 2561-08-06
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา วันที่ 2561-08-06
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สาย E วันที่ 2561-08-06
ขอส่งสำเนาคำสั่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2561 วันที่ 2561-08-06
ถวายพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว 2561 วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่องต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนขของการรักษาโรคมะเร็ วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญประชุมคณะทำงานการลดใช้กระดาษในสำนักงานของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2561-08-06
ขอส่งสำเนาคำสั่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2561-08-06
ขอแจ้งกำหนดการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญประชุมแจ้งการปิดตรวจ กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญประชุม 10 สค 61 วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการ การทำแผนงาน/โครงการ วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการ การทำแผนงาน/โครงการ วันที่ 2561-08-06
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2561 วันที่ 2561-08-06
ประกาศรับสมัครเลอกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 วันที่ 2561-08-06
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัมนาสมาชิก กสจ. วันที่ 2561-08-06
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย 14 อ วันที่ 2561-08-06
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักนันทนาการ กรมพลศึ วันที่ 2561-08-06
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 61 วันที่ 2561-08-06
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 62 วันที่ 2561-08-06
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ วันที่ 2561-08-06
ขอแจ้งผลการอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนวิชาการ วันที่ 2561-08-06
การตรวจสุขภาพรประจำปี ของ โรงเรียนบ้านโคกก่อง วันที่ 2561-08-06
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-06
ขอเชิญแพทย์อบรม GCP วันที่ 2561-08-03
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะฝึกปฏิงาน วันที่ 2561-08-03
ผลการสำรวจแผลกดทับในผู้ป่วยมะเร็ง ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2561-08-03
ผลการสำรวจชุกแผลกดทับผู้ป่วย วันที่ 2561-08-03
ขอเชิญเป็นวิทยากร 6 สค 61 วันที่ 2561-08-03
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์อยุรศาสตร์ วันที่ 2561-08-03
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สาย E วันที่ 2561-08-03
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน thailand social expo 2018 วันที่ 2561-08-03
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการ อบต.นาคำใหญ่ วันที่ 2561-08-03
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรอง วันที่ 2561-08-03
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-03
การรับสมัครคัดเลอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันที่ 2561-08-03
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันที่ 2561-08-03
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริห่รและการดำเนินการจัดชื้อ/จัดหา วันที่ 2561-08-03
กำหนดจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ วันที่ 2561-08-03
การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุ วันที่ 2561-08-02
การดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพชั่วคราวให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ วันที่ 2561-08-02
ขอทบทวนและส่งรายชื่อคณะกรรมการเวชระเบียน วันที่ 2561-08-02
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสวนาโครงการร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร วันที่ 2561-08-02
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ วันที่ 2561-08-02
ขอเชิญประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 2561-08-02
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร ย้อนรอยวิถีธรรม ประจำปี 2561 กิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ วันที่ 2561-08-02
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร ย้อนรอยวิถีธรรม วันที่ 2561-08-02
การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 2561-08-02
ขอให้ระงับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์น้ำดื่ม โอท็อป ไลฟ์สไตล์ วันที่ 2561-08-02
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารสำหรับผุ้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 2561-08-02
หลักสูตรโครงการฝึกอบรม Marketing transformation program รุ่นที่ 1 วันที่ 2561-08-02
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจราณาคดีปกครอง วันที่ 2561-08-02
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-08-02
การส่งตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกประจำปี 2561 ของ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ วันที่ 2561-08-02
ขอความอนุเคราะห์อาจารยืสอนพิเศษและขอใช้สถานที่ในการเรียนการสอน วันที่ 2561-08-02
รับสมัครคัดเลอกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกร วันที่ 2561-08-02
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม วันที่ 2561-08-02
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 2561-08-02
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 2561-08-02
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี รพ.ราชวิถี เืพ่อนำรายได้สมทบทุนศูนย์ส่องกล้องฯ วันที่ 2561-08-02
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม วันที่ 2561-08-02
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ วันที่ 2561-08-01
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2561-08-01
ขอส่งสำเนาคำสั่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2561-08-01
ขอทบทวนและส่งรายชื่อคณะกรรมการเวชระเบียน วันที่ 2561-08-01
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธืสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย วันที่ 2561-08-01
ขอแจ้งตารางการทำงานแพทยืรังสีรักษา วันที่ 2561-08-01
ประกาศเรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักานราชการ ในสังกัดกรมการแพทย์ พ.ศ. 2561 วันที่ 2561-08-01
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2561-08-01
แนวทางเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์กรมการแพทย์ วันที่ 2561-08-01
เอกสารตารางแพทย์สายซี ส.ค.61 วันที่ 2561-08-01
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2561-08-01
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา วันที่ 2561-08-01
ขอเชิยเข้าร่วมอบรมวิจัยทางเทคนิก วันที่ 2561-08-01
ขอส่งตารางเวร Consult อายุรกรรมผู้ป่วยนอก วันที่ 2561-08-01
ตารางแพทย์สายซี เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 2561-08-01
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2561 วันที่ 2561-08-01
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 2561-08-01
แจ้งการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน ของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 2561-08-01
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ระดับประเทศ ปี 2561 วันที่ 2561-08-01
รายงานบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีไม่ปฎิบัติตามการเพื่อความปลอดภัย วันที่ 2561-08-01
ขอแก้ไขสารสภาวิศวกรหน้าที่ 9 ฉบับที่ 1 ปี 2561 ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 วันที่ 2561-08-01
ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 2561-08-01
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการ ศ.น.พ. วาระ พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 2561-08-01
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน วันที่ 2561-08-01
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ วันที่ 2561-07-31
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไลน์ทางการของรัฐ วันที่ 2561-07-31
ขอเชิยร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น วันที่ 2561-07-31
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการ วันที่ 2561-07-31
แนวทางเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์กรมการแพทย์ วันที่ 2561-07-31
แจ้งแพทย์ไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน วันที่ 2561-07-31
ขอเชิยประชุมสรุปผลการศึกษา วันที่ 2561-07-31
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา วันที่ 2561-07-31
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2561-07-31
ขอส่งสำเนาคำสั่งโรงพยาบาลมะเร็ง วันที่ 2561-07-31
ขอทบทวนและส่งรายชื่อคณะกรรมการเวชระเบียน วันที่ 2561-07-31
ขอตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมูคณะ ของ โรงเรียนบ้านกอก วันที่ 2561-07-31
แจ้งความประสงค์ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 2561-07-31
ตรวจสุขภาพพนักงานของรัฐประจำปี 2561 ของ สนง.เทศบาลตำบลขามใหญ่ วันที่ 2561-07-31
หลักเกณฑ์การใช้เพลง สดุดีจอมราชา วันที่ 2561-07-31
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-07-31
ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนุบสนุนน้ำดื่มโอท็อป วันที่ 2561-07-31
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-07-31
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2561 วันที่ 2561-07-31
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมุลเกี่ยวกับประกาศกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ ที่ไม่ผิดกฏหมาย แ วันที่ 2561-07-31
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เทคนิคการดูแลผู้ป่วย วันที่ 2561-07-31
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย C วันที่ 2561-07-28
ตอบขอบคุณการจัดประชุม 4 National วันที่ 2561-07-27
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 2561-07-26
ขอเชิยเข้าร่วมโครงการสื่อสารความเสี่ยงเพือ่เฝ้าระวังการเกิดดรค วันที่ 2561-07-26
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังป.ตรี) วันที่ 2561-07-26
ขอเชิญประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลด้านสารสนเทศ วันที่ 2561-07-26
แจ้งแพทย์ไปศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติงาน วันที่ 2561-07-26
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อายุรกรรม วันที่ 2561-07-26
ขอส่งสำเนาอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2561-07-26
ขอส่งสำเนาคำสั่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2561-07-26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการจัดการ วันที่ 2561-07-26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม วันที่ 2561-07-26
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทา วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น ปฏิบัติธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬห วันที่ 2561-07-25
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สายB-1และB-2 ประจำเดือนส.ค.61 วันที่ 2561-07-25
ตอบแบบประเมิน วันที่ 2561-07-25
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปรจำที่พ้นจากราชการยื่นขอบำเหน็จบำนาญ วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 2561-07-25
ขอความร่วมมือบุคคลากรกรอกแบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญบุคลากรประชุมการวิจัย/วิชาการรักษาประคับประคองกับกัญชาทางการแพทย์ในแพทย์แผนไทย วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญร่วมการเสวนา วันที่ 2561-07-25
การดำเนินงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสตร์ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561 วันที่ 2561-07-25
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกประจำป วันที่ 2561-07-25
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 2561-07-25
ขอเชิญประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานโครงการสารสนเทศ วันที่ 2561-07-25
แจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการ อบต.คอนกอม วันที่ 2561-07-25
เชิญเข้าร่วมอบรม/เสวนา "โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการส วันที่ 2561-07-25
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-07-25
เตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา วันที่ 2561-07-25
ขออนุญาตนำผู้เข้าอบรมฝึกภาคปฎิบัติ วันที่ 2561-07-25
ขอรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ วันที่ 2561-07-25
เตื่อนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา วันที่ 2561-07-25
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-07-25
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่น 2) วันที่ 2561-07-25
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่น 2) วันที่ 2561-07-25
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริการระดับสูงเชิงบูรณาการ (บสพ.รุ้น 2) วันที่ 2561-07-25
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านหมากมาย วันที่ 2561-07-25
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-07-25
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไลน์ทางการของรัฐบาล วันที่ 2561-07-24
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพ วันที่ 2561-07-24
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการ วันที่ 2561-07-24
ขอเชิญประชมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ( MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 วันที่ 2561-07-24
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐิน ท่องเที่ยวกีฬา วันที่ 2561-07-24
ขอเชิญร่วมกุศลถวายพระกฐิน วันที่ 2561-07-24
การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561 ของ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) วันที่ 2561-07-24
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการปี 61 วันที่ 2561-07-24
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการป้องกันและควบคุมเชื้อในโรงพยาบาล วันที่ 2561-07-23
ขิเชิยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม วันที่ 2561-07-23
ขอความร่วมมือทบทวนและเพิ้มรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรพ.มะเร็งอุบลฯ วันที่ 2561-07-23
ขอส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานวิชาการเพื่อแก้ไข วันที่ 2561-07-23
ขอเชิญเข้าอบรม วันที่ 2561-07-23
ขอความร่วมมือในการใช้งานระบบสำนักงานไร้กระดาษ (E-OFFICE) วันที่ 2561-07-23
ขอความร่วมมือทบทวนและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลมะเร็งอุบลฯ วันที่ 2561-07-23
ตารางเวร ON CELL EMERGENCY สค 61 เวชระเบียน วันที่ 2561-07-23
ขอเชิยประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะกรรมการกีฬา วันที่ 2561-07-23
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 2561-07-23
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ วันที่ 2561-07-23
ขอเชิญประชุม 24 กค 61 วันที่ 2561-07-23
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทำ RCA วันที่ 2561-07-23
ตอบขอบคุณการจัดประชุม 4 National and วันที่ 2561-07-23
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาล วันที่ 2561-07-23
เชิญเข้าร่วมอบรม/เสวนา โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 2561-07-23
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) วันที่ 2561-07-23
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การยกเลิกากรใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน วันที่ 2561-07-23
แนวปฎิบัติการเบิ่กจ่ายตรงเงินสัวดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล วันที่ 2561-07-23
การยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยา วันที่ 2561-07-23
แจ้งเรื่อง การยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน วันที่ 2561-07-23
ต่อ ทบทวนเพิ่มเติมรายชื่อความเสี่ยง วันที่ 2561-07-21
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม วันที่ 2561-07-20
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม วันที่ 2561-07-20
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2561-07-20
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2561-07-20
สำรวจป้ายมาตรฐานต่างๆในหน่วยงาน วันที่ 2561-07-20
สำรวจป้ายมาตรฐานต่างๆในหน่วยงาน วันที่ 2561-07-20
ขอความร่วมมือในการใช้งานระบบสำนักงานไร้กระดาษ(E-OFFICE) วันที่ 2561-07-20
ขอเชิญประชุม 2 สค 61 วันที่ 2561-07-20
รับโอน รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มงานพัฒนา วันที่ 2561-07-20
ประกาศเรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ วันที่ 2561-07-20
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันและควบคุมIC วันที่ 2561-07-20
ประกาศเรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดกรมการแพทย์ พ.ศ. 2561 วันที่ 2561-07-20
ประกาศเรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดกรมการแพทย์ พ.ศ. 2561 วันที่ 2561-07-20
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างรายงาน business intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม tableau กับข้อมูลในระบบ NRMS สำหรับผู้ปร วันที่ 2561-07-20
ขอความร่วมมือใช้โปรแกรมคัดกรองภาวะโภชนาการ วันที่ 2561-07-20
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าที่เกษียนอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 2561-07-19
ตารางการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการเวชระเบียนและสถิติ วันที่ 2561-07-19
ต่อ วันที่ 2561-07-19
ต่อ วันที่ 2561-07-19
ต่อ วันที่ 2561-07-19
ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬา วันที่ 2561-07-19
ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 2561-07-19
ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬา วันที่ 2561-07-19
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 2561-07-19
ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 2561-07-19