หนังสือเวียน รพ.มะเร็งอุบล

เรื่องวันที่
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 663) [...] วันที่ 2562-01-04
รับย้ายหรือโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง สังกัด กรมสุขภาพจิต [...] วันที่ 2562-01-07
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล[...] วันที่ 2562-02-11
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ วันที่ 2562-02-14
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-01-21
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน ติต่อกลุ่มงานพยาธิวิทยา[...] วันที่ 2562-02-15
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะนิเศติดตามงาน[...] วันที่ 2562-02-15
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามงาน[...] วันที่ 2562-02-15
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-02-15
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงิน [...] วันที่ 2562-02-15
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วันที่ 2562-02-15
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน [...] วันที่ 2562-02-05
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตจากการใช้อัตรากำลังใหมาตามยุทธศาสตร์[...] วันที่ 2562-02-14
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ[...] วันที่ 2562-02-14
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา[...] วันที่ 2562-02-14
ขออนุมัติแต่งตั้คณะกรรมการโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อความเป็นเลิศ[...] วันที่ 2562-02-14
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิ่งการกุศล[...] วันที่ 2562-02-13
ขอเชิญส่งงบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่[...] วันที่ 2562-02-13
ขอเรียนเชิยเข้าอบรม วันที่ 2562-02-13
วันที่ 2562-02-13
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ[...] วันที่ 2562-02-13
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน ติดต่อกลุ่มงานพยาธิวิทยา [...] วันที่ 2562-02-13
ขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ "วิ่งการกุศล โรงพยาบาลฯ มินิมารธอนร่วมใจต้านภัย[...] วันที่ 2562-02-13
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตจากการใช้อัตรากำลังใหม่[...] วันที่ 2562-02-13
ขอเรียนเชิญเข้าอบรม วันที่ 2562-02-13
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย [...] วันที่ 2562-02-13
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [...] วันที่ 2562-02-13
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสือป้องกันการทุจริต[...] วันที่ 2562-02-13
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [...] วันที่ 2562-02-13
เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา [...] วันที่ 2562-02-13
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง วันที่ 2562-02-13
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตจากการใช้อัตรากำลังใหม่ตามยุทธศาสตร์ประเทศ[...] วันที่ 2562-02-13
ขอแจ้งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักงานเกาตรอำเภอลืออำนาจ [...] วันที่ 2562-02-15
การตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการ ของ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี [...] วันที่ 2562-02-15
ขอเชิญเข้าร่วทซ้อมแผนอพยพหนีไฟสมมุติสถานการณ์จริง[...] วันที่ 2562-02-12
ขอแจ้งการเปิดให้บริการเจาะเลือดชั้น๕[...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี2562ครั้งที่12[...] วันที่ 2562-02-12
ขอส่งแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2562 วันที่ 2562-02-12
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน)ขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ "วิ่งการกุศล โรงพยาบาลฯ[...] วันที่ 2562-02-12
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ขอความร่วมมือให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี[...] วันที่ 2562-02-12
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อความเป็นเลิศ ใน[...] วันที่ 2562-02-12
ขอเรียนเชิญเข้าอบรม วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมอธิบดีกรมการแพทย์[...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ "วิ่งการกุศล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มินิมาร[...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิยส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่[...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญประชุมเตียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมอธิบดีกรมการแพทย์ [...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม[...] วันที่ 2562-02-12
ขอความร่วมมือให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุ[...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย [...] วันที่ 2562-02-12
ขอเรียนเชิญเข้าบอรม 8 มีค 62 วันที่ 2562-02-12
โอนข้าราชการ วันที่ 2562-02-12
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ วันที่ 2562-02-12
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ค่ายพักแรม และห้องประชุมสัมมนา [...] วันที่ 2562-02-14
ส่งรายชื่อพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 [...] วันที่ 2562-02-14
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตจากการใช้อัตรากำลังใหม่ตามยุทธศาสตร์ประเทศ[...] วันที่ 2562-02-15
ขอรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 ของ โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ [...] วันที่ 2562-02-15
แจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทาม [...] วันที่ 2562-02-15
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน[...] วันที่ 2562-02-11
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อความเป็นเลิศ[...] วันที่ 2562-02-11
ขอส่งแผนการปฎิบัติงาน พศ 62 วันที่ 2562-02-11
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ตรั้งที่ 12[...] วันที่ 2562-02-11
ขอแจ้งการเปิดให้บริการเจาะเลือกชั้น 5[...] วันที่ 2562-02-11
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-02-11
แบบฟอมใหม่ผู้ป่วยต่างด้าว วันที่ 2562-02-11
แบบฟอมใหม่ผู้ป่วยต่างด้าว วันที่ 2562-02-11
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2562-02-11
ใบรายงานผุ้ป่วยต่างด้าว วันที่ 2562-02-11
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูก[...] วันที่ 2562-02-12
ขอความร่วมมือให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ [...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญร่วมประชุมนรุปผลการดำเนินงานโครงการ วิ่งการกุศล [...] วันที่ 2562-02-12
ติดตามความกว้าหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 62[...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ[...] วันที่ 2562-02-13
ขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ "ว่ิงการกุศล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี"[...] วันที่ 2562-02-14
ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟสมมุติสถานการณ์จริง[...] วันที่ 2562-02-09
ขอเชิญประชุมการจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของภารกิจด้[...] วันที่ 2562-02-09
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการตรวจเยี่ยมงานในสังกัดกรมการแพทย์ ของท่านอธิบดีกรมการแพทย์[...] วันที่ 2562-02-09
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-02-08
หนังสือภายใน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย Research Project 7+1[...] วันที่ 2562-02-08
หนังสือภายใน ขอแจ้งการเปิดให้บริการเจาะเลือด ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉั[...] วันที่ 2562-02-08
ขอส่งรายงานการประชุมองค์กรแพทย์ครั้งที่ 1/2562[...] วันที่ 2562-02-08
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทพบุญทอดผ้าป่า [...] วันที่ 2562-02-08
ผลการพิจารณาการขอรับรองการต่ออายุสถาบันสมทบ [...] วันที่ 2562-02-08
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก [...] วันที่ 2562-02-08
แต่งตั้งผู้ป่วยรักษาราชการ วันที่ 2562-02-08
กรมควบคุมมลพิศ วันที่ 2562-02-08
อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม [...] วันที่ 2562-02-08
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ[...] วันที่ 2562-02-08
ขอเชิญร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2562-02-08
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-02-08
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-02-08
ขอความอนุเคราะห์ขอรายชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ[...] วันที่ 2562-02-08
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอกผ้าป่าการกุศล[...] วันที่ 2562-02-08
ขอเชิญร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี [...] วันที่ 2562-02-11
ขอเชิญร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2562-02-11
ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟสมมุติสถานการณ์จริง[...] วันที่ 2562-02-12
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ [...] วันที่ 2562-02-14
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพฤติกรรมบริการเพื่อความเป็นเลิศ[...] วันที่ 2562-02-14
ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ[...] วันที่ 2562-02-07
ขอจัดส่งจุลสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก[...] วันที่ 2562-02-07
แจ้งประชาสัมพันธืบริการใหม่สำหรับสมาชิกและส่วนราชการ[...] วันที่ 2562-02-07
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2562-02-07
รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือข้าราชการประเภทอื่น [...] วันที่ 2562-02-07
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจเยี่ยมของอธิบดีกรมการแพทย์[...] วันที่ 2562-02-11
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน ติดต่อกลุ่มงานพยาธิวิทยา [...] วันที่ 2562-02-14
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน ติดต่อกลุ่มงานพยาธิวิทยา[...] วันที่ 2562-02-14
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562 ของ สมาคมสาธารณสุข [...] วันที่ 2562-02-15
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกร[...] วันที่ 2562-02-15
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านปลาดุก [...] วันที่ 2562-02-15
แจ้งเวียน (หนังสือภายใน) แจ้งทีม staff รับเสื้อ[...] วันที่ 2562-02-06
ขอส่งคือเอกสารการประเมิน เพชรมณี [...] วันที่ 2562-02-06
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการ [...] วันที่ 2562-02-06
แจ้งประชาสัมพันธ์บริการใหม่สำหรับสมาชิก [...] วันที่ 2562-02-06
ขอจัดส่งสารกรมการแพทย์แผนไทย วันที่ 2562-02-06
ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอรรมหลักสูตรต่างๆ [...] วันที่ 2562-02-06
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย Research Project (7+1)[...] วันที่ 2562-02-06
ขอเชิญประชุมอนุกรรมการบัญชียาในโรงพยาบาล[...] วันที่ 2562-02-06
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ[...] วันที่ 2562-02-06
ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม วันที่ 2562-02-06
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม HA [...] วันที่ 2562-02-07
ขอแจ่้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประขุมวิชาการ[...] วันที่ 2562-02-07
ส่งรายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562[...] วันที่ 2562-02-11
ขอทราบรายละเอียดแผนการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง [...] วันที่ 2562-02-11
เชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพ[...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [...] วันที่ 2562-02-12
ส่งรายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562[...] วันที่ 2562-02-12
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแตค่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ[...] วันที่ 2562-02-12
แจ้งอนุมัติและโอนเงินโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพที่ 10 [...] วันที่ 2562-02-14
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อานุรการผู้ป่วยนอก[...] วันที่ 2562-02-05
แจ้ง staff ที่ยังไม่ได้รับเสื้อวิ่ง[...] วันที่ 2562-02-05
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุม วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ[...] วันที่ 2562-02-05
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดการบอรม [...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญวิทยากรการอบรมการดูแลประคับประครอง [...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ[...] วันที่ 2562-02-05
ขอประชาสัมพันธ์ช่องในการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2562-02-05
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการ[...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ Palliative Care ward Nurse[...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญเป็นวิทยากร วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญเป็นวิทยากร วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญเป็นวิทยากร วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญเป็นกรรมการสอบภาคความเหมาะสม[...] วันที่ 2562-02-06
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย [...] วันที่ 2562-02-07
ขอความร่วมมือตรวจสุขภาพพนักงาน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ [...] วันที่ 2562-02-08
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว [...] วันที่ 2562-02-08
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงราลระเอีดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ[...] วันที่ 2562-02-11
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-02-11
ส่งรายชื่อพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ตรวจสุขภาพประจำปี [...] วันที่ 2562-02-11
ขอแจ้งความประสงค์เข้าตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร [...] วันที่ 2562-02-11
ขอแจ้งการเปิดให้บริการเจาะเลือด ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย[...] วันที่ 2562-02-12
เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. [...] วันที่ 2562-02-12
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านการ[...] วันที่ 2562-02-12
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ [...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-02-04
แจ้งรับเสื้อ วันที่ 2562-02-04
ขอความร่วมมือส่งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 61[...] วันที่ 2562-02-04
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ วันที่ 2562-02-04
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ [...] วันที่ 2562-02-04
โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ 2562-02-04
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ smart วันที่ 2562-02-04
ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจประเมินรับรองโครงการโรงพยาบาล Green&Clean Hospital[...] วันที่ 2562-02-04
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วันที่ 2562-02-04
ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินรับรองโครงการ[...] วันที่ 2562-02-04
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองสู่เ[...] วันที่ 2562-02-04
แจ้งรับเสื้อ วันที่ 2562-02-04
ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินรับรองโครงการโรงพยาบาล Green แอนด์ clean Hospital[...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาวิชาการทางการบริหารรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์ [...] วันที่ 2562-02-07
รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ [...] วันที่ 2562-02-07
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข [...] วันที่ 2562-02-07
เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 25 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล [...] วันที่ 2562-02-07
ขอรับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง [...] วันที่ 2562-02-07
ส่งรายชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขชลา [...] วันที่ 2562-02-07
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2562-02-07
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-02-08
แจ้งพบปริมาณฝุ่นละออง PM29 เกินค่ามาตรฐาน[...] วันที่ 2562-02-11
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25[...] วันที่ 2562-02-11
การบริหารยาเคมีบำบัดไม่ตรงกับผู้ป่วย[...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญประชุมผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 2562-02-01
ขอความร่วมมือส่งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2561 และแผนที่จะดำเนินการในปีงบประม[...] วันที่ 2562-02-01
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-02-01
ขอเชิญประชุม 4 กพ 62 วันที่ 2562-02-01
ขอส่งเอกสารตารางเวร อายุรกรรม วันที่ 2562-02-01
มอบหมายราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ[...] วันที่ 2562-02-01
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล[...] วันที่ 2562-02-01
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2562-02-01
ขอส่งคืนเอกสารการประเมิน วันที่ 2562-02-01
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ 2562-02-01
ขอส่งรายงานประจำปีงบประมาณ 62 วันที่ 2562-02-01
ประชาสัมพันธ์มาตราการช็อปตุรษจีน[...] วันที่ 2562-02-01
ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข[...] วันที่ 2562-02-01
วันที่ 2562-02-01
ขอเชิญประชุมวิชาการงานบริการโลหิต[...] วันที่ 2562-02-01
มาตรการและแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข[...] วันที่ 2562-02-01
ขอแจ้งการย้ายจุดบริการรับส่งสิ่งตรวจ[...] วันที่ 2562-02-01
ขอแจ้งการย้ายจุดบริการรับส่งสิ่งตรวจ[...] วันที่ 2562-02-01
ขอความร่วมมือส่งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2561[...] วันที่ 2562-02-04
ขอส่งแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [...] วันที่ 2562-02-08
ส่งรายชื่อบุคลากรที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ สถาบันการอาชีวศึกาาเกษตรภ[...] วันที่ 2562-02-11
ขอส่งแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2562-02-12
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ 2562-01-31
มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ[...] วันที่ 2562-01-31
ขอความร่วมมือกรมการแพทย์แจ้งหน่วยบริการ[...] วันที่ 2562-01-31
กำหนดการบำเฑ็ญกุศลศพ วันที่ 2562-01-31
ประชาสัมพันธ์มาตรการข้อปตรุษจีน [...] วันที่ 2562-01-31
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง วันที่ 2562-01-31
ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ [...] วันที่ 2562-01-31
ขอเชิญประชุมวิชาการงานบริการโลหิต [...] วันที่ 2562-01-31
มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน วันที่ 2562-01-31
ขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน [...] วันที่ 2562-01-31
ประชาสัมพัธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม [...] วันที่ 2562-01-31
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ[...] วันที่ 2562-01-31
ขอแจ้งการย้ายจุดบริการรับสิ่งส่งตรวจ [...] วันที่ 2562-01-31
ขอมอบหมายหน้าที่ วันที่ 2562-01-31
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [...] วันที่ 2562-01-31
ขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ วันที่ 2562-01-31
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ [...] วันที่ 2562-01-31
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2019 (Siriraj[...] วันที่ 2562-01-31
ขอเชิญเข้าโครงการ International Seminar in "Clinical Usefulness in Cardiopulmonary Exercis[...] วันที่ 2562-01-31
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที[...] วันที่ 2562-01-31
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[...] วันที่ 2562-01-31
ขอรายงานผลแบบสอบถามกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์[...] วันที่ 2562-01-31
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Tele Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน[...] วันที่ 2562-01-31
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-01-31
ตอบรับการเป็นวิทยากร วันที่ 2562-02-05
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน[...] วันที่ 2562-02-07
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง [...] วันที่ 2562-02-07
ขอเรียนเชิญเข้าอบรม การใช้เครื่องมือการประเมินคุณภาพแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับวิจัยและการประเม[...] วันที่ 2562-02-11
ขอเรียนเชิญเข้าอบรม วันที่ 2562-02-14
หนังสือภายใน (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุม คณะกรรมการโครงการวิ่งการกุศล ในวันที่ 31 มกราคม 256[...] วันที่ 2562-01-30
หนังสือภายใน (ด่วนที่สุด) ขอมอบหมายงาน[...] วันที่ 2562-01-30
ขอแจ้งหมายเลขส่งออกภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2562-01-30
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจุดบริการน้ำ "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง"[...] วันที่ 2562-01-30
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-01-30
ขอิญประชุม วันที่ 2562-01-30
ส่งสำเนาคำสั่ง วันที่ 2562-01-30
ขอส่งตารางแพทย์สายB-1และB-2 เดือน ก.พ.62[...] วันที่ 2562-01-30
ขอส่งตารางเวรแพทย์สาย c วันที่ 2562-01-30
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน[...] วันที่ 2562-01-30
ขอแจ้งหมายเลขส่งออกภายในหน่วยงาน[...] วันที่ 2562-01-30
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ สังกัด ธัญญารักษ[...] วันที่ 2562-02-07
ขอส่งสำเนาคำสั่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2562-01-29
ส่งสำเนาคำสั้ง วันที่ 2562-01-29
วันที่ 2562-01-29
ขอแจ้งหมายเลขส่งออกภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี [...] วันที่ 2562-01-29
ขอเชิญต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติงาน วันที่ 2562-01-29
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจุดบริการน้ำดื่มงานวิ่งทั่วไทย[...] วันที่ 2562-01-29
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา[...] วันที่ 2562-01-29
ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง [...] วันที่ 2562-01-29
ขออนุมัติจัดโครงการเสริมพลังการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง [...] วันที่ 2562-01-29
ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อความเป็นเลิศ [...] วันที่ 2562-01-29
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ตอบแบบสอบถามการประเมินความสุขบุคลา[...] วันที่ 2562-01-29
ขอแจ้งหมายเลขส่งออกภายในหน่วยงาน[...] วันที่ 2562-01-30
แจ้งรายชื่อบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ องค์การบร[...] วันที่ 2562-01-31
ขอแจ้งหมายเลขส่งออกภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2562-01-31
ส่งรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม[...] วันที่ 2562-02-05
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และชำระภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีนายจ้างยื่นแทนพนักงาน[...] วันที่ 2562-02-08
หนังสือภายใน (ด่วนที่สุด) แจ้งความคืบหน้าการประเมินบุคลากรกระทวงสาธารณสุข Happinometer ) ป[...] วันที่ 2562-01-28
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) การปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์[...] วันที่ 2562-01-28
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 5/2562[...] วันที่ 2562-01-28
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ขอส่งสำเนาคำสั่งโรงพยาบาลฯ ที่ 30/2562[...] วันที่ 2562-01-28
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ส่งสำเนาคำสั่งที่ 3/2562[...] วันที่ 2562-01-28
การปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์[...] วันที่ 2562-01-28
ขอส่งสำเนาคำสั่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2562-01-28
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการ[...] วันที่ 2562-01-28
ขอส่งสำเนาคำสั่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2562-01-28
ขอเชิญประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562[...] วันที่ 2562-01-28
ขอเชิญประชุม 30 มค 62 วันที่ 2562-01-29
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา [...] วันที่ 2562-01-29
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติงาน[...] วันที่ 2562-01-29
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B วันที่ 2562-01-30
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทย์สาย C วันที่ 2562-01-30
ตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย [...] วันที่ 2562-01-30
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา[...] วันที่ 2562-01-30
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจุดบริการน้ำ "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง"[...] วันที่ 2562-01-30
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง" [...] วันที่ 2562-01-31
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทย์สาย C และตารางเวร Consult อายุรกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562[...] วันที่ 2562-01-31
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สายB-1และB-2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562[...] วันที่ 2562-01-31
ขอส่งคืนเอกสารการประเมินบุคคลและผลงานที่ผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว[...] วันที่ 2562-02-05
แจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา [...] วันที่ 2562-02-05
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพรประจำปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุลยาลวน [...] วันที่ 2562-02-05
ขอส่งคืนเอกสารการประเมินบุคคลและผลงานที่ผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว[...] วันที่ 2562-02-07
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านกา[...] วันที่ 2562-02-08
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านกา[...] วันที่ 2562-02-08
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำปหน่งพยาบาลวิชาชีพเชียวชาญ [...] วันที่ 2562-02-11
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ[...] วันที่ 2562-02-12
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการ Update [...] วันที่ 2562-01-29
ขอแจ้งผลการรับรองและส่งสรุปผลกรายงานการเยี่ยมสำรวจ[...] วันที่ 2562-01-25
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น[...] วันที่ 2562-01-25
ขอแจ้งการย้ายจุดบริการ วันที่ 2562-01-25
ขอมอบหมายหน้าที่ แพทย์หญิง สุขุมาภรณ์ ผาลิวงศ์[...] วันที่ 2562-01-25
ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริกาารการผ่าตัดวันเดียวกลับ ในวัน[...] วันที่ 2562-01-25
วันที่ 2562-01-25
ทดสอบ วันที่ 2562-01-25
ทดสอบ วันที่ 2562-01-25
วันที่ 2562-01-25
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2562-01-25
แจ้งกำหนดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ รอบที[...] วันที่ 2562-01-25
แจ้งความคืบหน้าการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข(Happinometer) ปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2562-01-25
ขอส่งเนาคำสั่งโรงพยาบาล วันที่ 2562-01-29
ขอเชิญประชุม 31 มค 62 วันที่ 2562-01-30
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการวิ่งการกุศล[...] วันที่ 2562-01-31
ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ [...] วันที่ 2562-02-05
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม [...] วันที่ 2562-02-11
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม [...] วันที่ 2562-02-12
การปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์[...] วันที่ 2562-01-24
ทดสอบ วันที่ 2562-01-24
ขอส่งคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน[...] วันที่ 2562-01-24
วันที่ 2562-01-24
วันที่ 2562-01-24
วันที่ 2562-01-24
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2562-01-24
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม กิจกรรมที่ 1 วันที่ 2562-01-25
รับรองข้าราชการครูตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล [...] วันที่ 2562-01-28
ส่งสำเนาคำสั่ง วันที่ 2562-01-29
ขอส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 [...] วันที่ 2562-01-31
ส่งสำเนาคำสั่ง วันที่ 2562-01-31
ขอส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[...] วันที่ 2562-02-05
แจ้งประชาสัมพันธ์บริการใหม่สำหรับสมาชิกและส่วนราชการ [...] วันที่ 2562-02-05
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว[...] วันที่ 2562-01-23
การเปลี่ยนชื่อ โรงพยาบาล วันที่ 2562-01-23
ขอส่งคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน [...] วันที่ 2562-01-23
ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง [...] วันที่ 2562-01-23
ชะลอการเสนอแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่ง [...] วันที่ 2562-01-23
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-01-23
ชะลอการเสนอแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรที่มีลักษณะ[...] วันที่ 2562-01-23
ประชาสัมพันธ์โครงการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ[...] วันที่ 2562-01-23
ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One d[...] วันที่ 2562-01-23
ขอเชิญประชุมองค์กรแพทย์ครั้งที่ 1/2562[...] วันที่ 2562-01-23
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-01-24
การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562 ของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [...] วันที่ 2562-01-26
ขอความร่วมมือตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพนทอง [...] วันที่ 2562-01-26
การปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์[...] วันที่ 2562-01-28
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการหอผู้ป่วยในและตารางเวรแพทย์กรณีฉุกเฉิน[...] วันที่ 2562-01-28
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ วันที่ 2562-01-30
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำน[...] วันที่ 2562-01-30
ขอเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ [...] วันที่ 2562-01-30
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น[...] วันที่ 2562-01-22
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง DMS Medical AI Awaken : COE Alignment[...] วันที่ 2562-01-22
ขอเชิญเป็นกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง RN [...] วันที่ 2562-01-23
ประชาสัมพันธ์มาตรการช้อปตรุษจีน "ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน" [...] วันที่ 2562-01-26
ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดนิทรรศการ 3-5 กพ 62[...] วันที่ 2562-01-29
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน[...] วันที่ 2562-01-30
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา [...] วันที่ 2562-01-31
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา [...] วันที่ 2562-01-31
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วงงาน ประจำปีงบปะมาณ 2562[...] วันที่ 2562-01-31
ประชาสัมพันธ์มาตรการการซ้อมตรุษจีน[...] วันที่ 2562-02-01
ขอเชิญวิทยากรการอบรมการดูแลประคับประคอง[...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญวิทยากรการอบรมการดูแลประคับประคอง [...] วันที่ 2562-02-08
ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่[...] วันที่ 2562-01-21
ขอเชิญเข้ร่วมโครงการความร่วมมือสภา สัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ [...] วันที่ 2562-01-21
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด สถาบันนิติวิทยาศ[...] วันที่ 2562-01-21
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร กรมการแพทย์ [...] วันที่ 2562-01-21
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายชื่อไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรกรมการแพทย์[...] วันที่ 2562-01-21
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 62[...] วันที่ 2562-01-21
ขอเชิญประชุมวิชาการประจำเดือนครั้งที่1/2562 (478)[...] วันที่ 2562-01-21
หนังสือภายใน (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร [...] วันที่ 2562-01-21
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [...] วันที่ 2562-01-21
รายงานผลการทำ Grand round วันที่ 2562-01-21
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาสัญจร[...] วันที่ 2562-01-21
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2562-01-21
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ วันที่ 2562-01-21
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการปี2562[...] วันที่ 2562-01-21
ลงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2562-01-21
ขอประชาสัมพันธ์ช่องในการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2562-01-21
เก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน วันที่ 2562-01-21
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการประจำปี 2562[...] วันที่ 2562-01-21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาวิชาการ[...] วันที่ 2562-01-21
ลงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค.61)ให้เป็นปัจจุบัน[...] วันที่ 2562-01-22
ลงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค.61)ให้เป็นปัจจุบัน[...] วันที่ 2562-01-22
ส่งรายชื่อข้าราชการครูร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านแส[...] วันที่ 2562-01-23
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย [...] วันที่ 2562-01-23
ขอแจ้งการกำหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดวันเดียวกลับ One Day[...] วันที่ 2562-01-25
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงนาเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม thailand research expo : symposium 201[...] วันที่ 2562-01-26
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรในสังกัด ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองข่า [...] วันที่ 2562-01-26
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก [...] วันที่ 2562-01-30
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ของ สำนักบริการวิชาการ [...] วันที่ 2562-02-12
รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง กรมสุขภาพจิต [...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Cochrane Reviews: Introduction to using [...] วันที่ 2562-01-18
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธืคู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมร[...] วันที่ 2562-01-18
รับโอนข้าราชการ วันที่ 2562-01-18
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-01-18
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล[...] วันที่ 2562-01-18
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-01-18
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-01-18
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2562-01-18
ขอประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2562-01-18
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคลากร[...] วันที่ 2562-01-18
ขอเชิญประชุมวิชาการประจำเดือน ตรั้งที่ 1/62[...] วันที่ 2562-01-18
ขอแจ้งผลการรับรองและส่งสรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจ[...] วันที่ 2562-01-18
ขอความอนุเคาระห์ขอมูลรายชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์[...] วันที่ 2562-01-21
ขอเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ [...] วันที่ 2562-01-23
ขอเชิญประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 [...] วันที่ 2562-01-26
กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ไฉน เสรฐภักดี มารดานายแพทย์อนันต์ เสรฐภักดี อดีตรองอธิบดีกรมการ[...] วันที่ 2562-01-26
แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา [...] วันที่ 2562-01-26
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด [...] วันที่ 2562-01-30
ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม วันที่ 2562-02-05
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ "วิ่งทั่วไปไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง" และขอ[...] วันที่ 2562-01-17
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[...] วันที่ 2562-01-17
รายงานผลการทำงาน Grand round วันที่ 2562-01-21
เก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน วันที่ 2562-01-21
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฉบับที่ 32[...] วันที่ 2562-01-22
มาตรการและแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากม[...] วันที่ 2562-01-26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2019 [...] วันที่ 2562-01-30
ย้ายข้าราชการ,โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [...] วันที่ 2562-01-30
ย้ายข้าราชการ,โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [...] วันที่ 2562-01-30
มาตรการและแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ[...] วันที่ 2562-02-01
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็งประจำปี [...] วันที่ 2562-01-16
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่งแทน ผอ.[...] วันที่ 2562-01-16
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง[...] วันที่ 2562-01-16
สภากาชาดไทย วันที่ 2562-01-16
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ วันที่ 2562-01-16
ขอส่งสรุปรายงานการประชุม วันที่ 2562-01-16
ขอส่งตารางแพทย์สาย B ฉบับแก้ไข วันที่ 2562-01-16
ขออนุมัติปรับเพิ่มข้อความรายงานแผนงบค่าเสื่อมเครื่องอบแก๊ส EO [...] วันที่ 2562-01-21
ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปา[...] วันที่ 2562-01-23
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 [...] วันที่ 2562-01-26
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่[...] วันที่ 2562-02-11
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่[...] วันที่ 2562-02-14
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่[...] วันที่ 2562-02-15
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-01-15
ขอส่งรายงานประชุมแนวทางการตรวจสุขภาพบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2562-01-15
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการใช้ยา Xtandi[...] วันที่ 2562-01-15
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข[...] วันที่ 2562-01-15
ขอเชิญประชุม 21 มค 62 วันที่ 2562-01-15
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข[...] วันที่ 2562-01-15
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการ วันที่ 2562-01-15
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิ่ง เชิญท่าน 16 มค 62[...] วันที่ 2562-01-15
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning วันที่ 2562-01-15
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การใช้สินเชื่อตามข้อตกลง[...] วันที่ 2562-01-15
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร[...] วันที่ 2562-01-15
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-01-15
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-01-15
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิ่งฯ วันที่ 2562-01-15
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิ่ง วันที่ 2562-01-15
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B (ฉบับแก้ไข)[...] วันที่ 2562-01-16
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B (ฉบับแก้ไข)[...] วันที่ 2562-01-17
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน สังกัด สำนัก[...] วันที่ 2562-01-21
การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562 ของ ที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด [...] วันที่ 2562-01-23
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำและการแท้งซ้ำในวันรุ่นและการ[...] วันที่ 2562-01-26
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ international seminar in clinical usefulness in cardiopulmonary exer[...] วันที่ 2562-01-30
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้น[...] วันที่ 2562-01-30
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วันที่ 2562-02-05
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรอม [...] วันที่ 2562-02-11
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12[...] วันที่ 2562-02-12
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรอม [...] วันที่ 2562-02-12
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Quality Team Round [...] วันที่ 2562-01-14
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแฟลตพยาบาล[...] วันที่ 2562-01-14
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2562-01-14
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ[...] วันที่ 2562-01-14
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วันที่ 2562-01-14
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการใช้ยา Xtandi[...] วันที่ 2562-01-14
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ [...] วันที่ 2562-01-14
ขอรับการสนับสนุนอาจารย์พิเศษ อ.อนุชตรา [...] วันที่ 2562-01-14
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ[...] วันที่ 2562-01-14
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ปี 62[...] วันที่ 2562-01-14
วันที่ 2562-01-14
ขอส่งรายงานประชุมการตรวจสุขภาพ [...] วันที่ 2562-01-15
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ วิ่งทั่วไทย [...] วันที่ 2562-01-17
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2562-01-17
ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ[...] วันที่ 2562-01-17
ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ[...] วันที่ 2562-01-17
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ "วิ่งทั่วไป เพื่อโลกไร้มะเร็ง" และขอเชิญประชุม[...] วันที่ 2562-01-17
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ[...] วันที่ 2562-01-17
ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุม [...] วันที่ 2562-01-18
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ[...] วันที่ 2562-01-21
การเปลี่ยนชื่อ "โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง" เป็น "โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง" [...] วันที่ 2562-01-21
ชะลอการเสนอแบบปรเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะง[...] วันที่ 2562-01-24
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา [...] วันที่ 2562-02-01
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการ[...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 12 [...] วันที่ 2562-02-08
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย[...] วันที่ 2562-01-11
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง วันที่ 2562-01-11
ย้ายข้าราาชการ วันที่ 2562-01-11
ฟอร์ม วันที่ 2562-01-11
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [...] วันที่ 2562-01-11
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [...] วันที่ 2562-01-11
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [...] วันที่ 2562-01-11
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการใช่้ยา xtandi[...] วันที่ 2562-01-14
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการใช้ยา Xtandi[...] วันที่ 2562-01-14
มาตรการและแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากค[...] วันที่ 2562-01-16
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ [...] วันที่ 2562-01-21
ขอแจ้งชื่อภาษาอังกฤษสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 [...] วันที่ 2562-01-23
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Nurse in Post วันที่ 2562-02-05
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน ) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสท[...] วันที่ 2562-01-10
หนังสือภายใน (ด่วนที่สุด) การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2[...] วันที่ 2562-01-10
แต่งตั้งให้ราชการรักษาการในตำแหน่ง [...] วันที่ 2562-01-10
ย้ายข้าราชการ วันที่ 2562-01-10
ย้ายข้าราชการ วันที่ 2562-01-10
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย [...] วันที่ 2562-01-10
แจ้งแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ประจำปี 2562[...] วันที่ 2562-01-10
แจ้งแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ประจำปี 2562[...] วันที่ 2562-01-10
พระราชกฤษฎิกาค่าเช่า บ้านข้าราชการ [...] วันที่ 2562-01-10
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-01-10
แจ้งกระทรวงสาธารณสุขว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี[...] วันที่ 2562-01-10
ขอชี้แจงแนวทางการให้บริการอินเทอร์เน็ตกรมการแพทย์ [...] วันที่ 2562-01-10
การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[...] วันที่ 2562-01-10
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-01-10
ขอส่งรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการผู้ป่วย[...] วันที่ 2562-01-10
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2562-01-10
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[...] วันที่ 2562-01-10
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2562-01-10
การดำเนินการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยีวยาอายุงาน[...] วันที่ 2562-01-10
ขอแจ้งแนวทางการให้บริการอินเทอร์เน็ตกรมการแพทย์[...] วันที่ 2562-01-10
พระราชฎีกา วันที่ 2562-01-10
พระราชฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ[...] วันที่ 2562-01-10
แจ้งแนวทางการดำเนินงานวัณโรค วันที่ 2562-01-10
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Quality team round [...] วันที่ 2562-01-11
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2562-01-12
ขอเชิญเป็นวิทยากร วันที่ 2562-01-12
ขอเชิญเป็นวิทยากร วันที่ 2562-01-12
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแฟลตพยาบาล[...] วันที่ 2562-01-12
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Quality team round[...] วันที่ 2562-01-12
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2562-01-15
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[...] วันที่ 2562-01-15
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมประชุม [...] วันที่ 2562-01-15
ขอส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่[...] วันที่ 2562-01-16
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ [...] วันที่ 2562-01-17
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2562-01-21
ขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบตมินตัน เฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปีการสาธารณสุขไทย [...] วันที่ 2562-01-23
แจ้งกำหนดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพ่ทย์ รอบท[...] วันที่ 2562-01-23
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2562-01-09
ขอให้รักษาความสะอาดหอพักและที่พักของทางราชการ[...] วันที่ 2562-01-09
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ[...] วันที่ 2562-01-09
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ขอส่งสำเนาประกาศฯ และหลักเกณฑ์กรมการแพทย์ ในการสนับสนุนบุคลากรทาง[...] วันที่ 2562-01-09
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์[...] วันที่ 2562-01-09
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-01-09
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-01-09
ขอแจ้งวิสัญญีแพทย์ไม่อยู่เนื่องจากเดินทางไปราชการ[...] วันที่ 2562-01-09
หนังสือภายใน (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิ่งฯ ในวันที่ 10 มกราคม 2562[...] วันที่ 2562-01-09
หนังสือภายใน (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลการเปิดให้บริการผู้ป่วย ณ อาคารอำน[...] วันที่ 2562-01-09
การดำเนินการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาอายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป[...] วันที่ 2562-01-09
ขอเชิญประชุม วันที่ 2562-01-09
ขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลการเปิดให้บริการผู้ป่วย ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวิน[...] วันที่ 2562-01-09
ขอเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี [...] วันที่ 2562-01-11
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรื่อนสามัญ รายบุคคล รอบประเมินที่ 2[...] วันที่ 2562-01-11
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง ของ ธนาคารออมสิน [...] วันที่ 2562-01-14
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อไปตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 ของ ภาคบริการโลหิตแห่ง[...] วันที่ 2562-01-14
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายบุคคล)รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2[...] วันที่ 2562-01-14
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านปร[...] วันที่ 2562-01-15
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ โรงเรียนกันทรารมณ์ [...] วันที่ 2562-01-23
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้บริหารพบบุคลากร [...] วันที่ 2562-01-08
ติดตามความกว้าหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบ 62 ไตรมาสที่ 1[...] วันที่ 2562-01-08
ขอให้รักษาความสะอาดหอพัก และที่พักของทางราชการ[...] วันที่ 2562-01-08
ขอแจ้งประชาสัมพันธืการให้บริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์[...] วันที่ 2562-01-08
ขอแจ้งวิสัญญีแพทย์ไม่อยู่เนื่องจากเดินทางไปราชการ[...] วันที่ 2562-01-08
ขอเชิญประชุม 10มค 62 วันที่ 2562-01-09
ขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลการเปิดให้บริการผู้ป่วย[...] วันที่ 2562-01-09
ขอแจ้งวิสัญญีแพทย์ไม่อยู่ วันที่ 2562-01-09
การดำเนินการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาอายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป[...] วันที่ 2562-01-11
ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาสักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย[...] วันที่ 2562-01-11
ขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลการเปิดให้บริการผู้ป่วย ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวิน[...] วันที่ 2562-01-11
การดำเนินการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาอายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [...] วันที่ 2562-01-11
ขอแจ้งวิสัญญีแพทย์ไม่อยู่เนื่องจากเดินทางไปราชการ[...] วันที่ 2562-01-12
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราช[...] วันที่ 2562-01-15
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน [...] วันที่ 2562-01-23
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟสมมุติสถานการณ์จริง [...] วันที่ 2562-02-11
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม[...] วันที่ 2562-01-07
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการหอผู้ป่วยใน[...] วันที่ 2562-01-07
แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ[...] วันที่ 2562-01-07
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สายE[...] วันที่ 2562-01-07
ขอให้รักษาความสะอาดหอพัก และที่พักของทางราชการ[...] วันที่ 2562-01-07
วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็ง[...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง[...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี [...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี [...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการพัฒนาเครื่องข่ายดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง [...] วันที่ 2562-01-07
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ วันที่ 2562-01-07
ขอแจ้งชื่อห้องตรวจ ชั้น 1 ชั้น 4 และชั้น 5[...] วันที่ 2562-01-07
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1)[...] วันที่ 2562-01-07
ขอให้รักษาความสะอาดหอพัก และที่พักของทางราชการ[...] วันที่ 2562-01-08
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2562-01-08
อนุมัติจัดโครงการพัฒนาการส่งต่อ [...] วันที่ 2562-01-09
ตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านแก้งกอก [...] วันที่ 2562-01-11
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนวารินชำราบ [...] วันที่ 2562-01-11
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ค[...] วันที่ 2562-01-15
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด [...] วันที่ 2562-01-30
ทดสอบ วันที่ 2562-01-04
ขออนุญาตปรับเปลี่ยนแนวทางการ admit ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม[...] วันที่ 2562-01-04
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม "งานวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง"[...] วันที่ 2562-01-04
ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ[...] วันที่ 2562-01-04
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี วันที่ 2562-01-04
แจ้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2562-01-04
การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ[...] วันที่ 2562-01-04
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์[...] วันที่ 2562-01-04
แต่งตั้งให้ข้าราชการปกิบัติราชการในฐานะประธานองค์กรแพทย์[...] วันที่ 2562-01-04
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สาย E [...] วันที่ 2562-01-04
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สาย E[...] วันที่ 2562-01-08
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ วันที่ 2562-01-08
แจ้งผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาล[...] วันที่ 2562-01-11
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 [...] วันที่ 2562-01-11
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด [...] วันที่ 2562-01-11
การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learnin หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด[...] วันที่ 2562-01-15
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ [...] วันที่ 2562-01-16
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ [...] วันที่ 2562-01-16
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ [...] วันที่ 2562-01-16
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "chchrane reviews : introduction to using[...] วันที่ 2562-01-17
มาตรการและแนวทางการดำเนินงานด้านการด้านการแพทย์ [...] วันที่ 2562-01-18
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ[...] วันที่ 2562-01-21
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cochran Reviews Introduction to using [...] วันที่ 2562-01-22
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง [...] วันที่ 2562-02-07
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2562-01-03
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2562-01-03
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ประกาศนโยบายเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขวดน้ำพลาสติก และกล่องโฟมบ[...] วันที่ 2562-01-03
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในของกลุ่มงานรังสีวินิจฉัย[...] วันที่ 2562-01-03
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ขอแจ้งเวียนหมายเลขโทรศัพท์ภายในอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวิน[...] วันที่ 2562-01-03
การจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การปฏิรูป (Reform) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประ[...] วันที่ 2562-01-03
การสั่งใช้ยาและการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์[...] วันที่ 2562-01-03
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2561[...] วันที่ 2562-01-03
ขอประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2562-01-03
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อ วันที่ 2562-01-03
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์[...] วันที่ 2562-01-03
ขอส่งแผนปฏิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2562-01-03
ขอแจ้งผลการอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบ 62[...] วันที่ 2562-01-04
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 61[...] วันที่ 2562-01-04
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม [...] วันที่ 2562-01-04
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม งานวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง[...] วันที่ 2562-01-07
ขอส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู [...] วันที่ 2562-01-08
ขอแจ้งผลการอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปี 62[...] วันที่ 2562-01-08
แจ้งตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ [...] วันที่ 2562-01-11
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 ของ โรงพยาบา[...] วันที่ 2562-01-15
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน [...] วันที่ 2562-01-18
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ [...] วันที่ 2562-01-21
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อายุรกรรมผู้ป่วยนอก[...] วันที่ 2562-01-02
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทย์สายC ประจำเดือน ม.ค.62[...] วันที่ 2562-01-02
คู่มือตัวชี้วัด วันที่ 2562-01-02
ขอแจ้งประกาศกรมการแพทย์ วันที่ 2562-01-02
ชขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round 4 มค 62[...] วันที่ 2562-01-02
ขอส่งแผนปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2562-01-03
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2562-01-03
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2562-01-04
ขอส่งแผนปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2562-01-04
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2562-01-04
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการหอผู้ป่วยใน[...] วันที่ 2562-01-04
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการหอผู้ป่วยใน[...] วันที่ 2562-01-08
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผลงานเชิงลึกของเภสัชกรเฉพาะทา[...] วันที่ 2562-01-11
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์[...] วันที่ 2562-01-11
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562[...] วันที่ 2562-01-11
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อรับรางวัล DMSc award การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้[...] วันที่ 2562-01-11
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร วันที่ 2562-01-11
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร วันที่ 2562-01-14
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพราน [...] วันที่ 2562-01-14
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2562-01-22
ขออนุมติโครงการผลิตสื่อเพื่อเสริมความรู้ [...] วันที่ 2562-01-29
ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2562 [...] วันที่ 2561-12-07
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์ [...] วันที่ 2561-12-11
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 [...] วันที่ 2561-12-04
ประกาศนโยบายเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขวดน้ำพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร[...] วันที่ 2561-12-28
วันที่ 2561-12-28
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน[...] วันที่ 2561-12-28
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์[...] วันที่ 2561-12-28
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ [...] วันที่ 2562-01-02
คู่มือตัวชี้วัด วันที่ 2562-01-02
คู่มือตัวชี้วัด วันที่ 2562-01-04
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัด โรง[...] วันที่ 2562-01-07
ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ [...] วันที่ 2562-01-08
รับโอนย้าย วันที่ 2562-01-10
พระราชกฤษฎีกาเค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561[...] วันที่ 2562-01-12
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ 2562-01-26
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้น[...] วันที่ 2562-02-05
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล "จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทยืและปรับปรุงอาคาร" [...] วันที่ 2562-02-07
การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ สำหรับศึกษาต่อภายในประเทศ[...] วันที่ 2561-12-27
ขอส่งสำเนาประกาศฯ ระเบียบฯ และหลักเกณฑ์กรมการแพทย์ ในการสนับสนุนบุคลากรทางด้านวิชาการ ด้าน[...] วันที่ 2561-12-27
ประกาศนโยบายเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขวดน้ำพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร[...] วันที่ 2561-12-27
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา[...] วันที่ 2561-12-27
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะพยาบาล [...] วันที่ 2561-12-27
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน[...] วันที่ 2561-12-27
ประกาศนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติก วันที่ 2561-12-27
แจ้งกำหนดวันสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนดีเด่น[...] วันที่ 2561-12-28
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทย์สาย C วันที่ 2561-12-28
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อายุรกรรม [...] วันที่ 2561-12-28
วันที่ 2561-12-28
วันที่ 2561-12-28
ประกาศนโยบายเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขวดน้ำพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร[...] วันที่ 2561-12-28
แจ้งกำหนดวันสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนดีเด่น [...] วันที่ 2562-01-02
การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีของหน่วยงาน อขง สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี [...] วันที่ 2562-01-02
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทย์สาย C และตารางเวร Consult อายุรกรรม ประจำเดือน[...] วันที่ 2562-01-02
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก[...] วันที่ 2562-01-02
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทย์สาย C และตารางเวร Consult อายุรกรรม ประจำเดือน[...] วันที่ 2562-01-04
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก[...] วันที่ 2562-01-04
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก[...] วันที่ 2562-01-04
แต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติราชการในฐานะประธานองค์กรแพทย์ [...] วันที่ 2562-01-04
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่งผู้อำวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 [...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะการปรึกษาผู้ป่วยผโรคมะเร็งแบบองค์รวม[...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการรวมพลังอาสามัครมิตรภาพ[...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ[...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลใรการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง [...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน IC [...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ [...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริการบริการผู้ป่วยสำหลับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหลับผู้ป่วยโรคมะเร็ง [...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพสำหลับบุคลากร [...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการเสริมพลังการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง[...] วันที่ 2562-01-07
ขออนุมัติโครงการอบรมบุคลากรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง[...] วันที่ 2562-01-07
แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในฐานะประธานองค์กรแพทย์ [...] วันที่ 2562-01-08
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง วันที่ 2562-01-10
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ [...] วันที่ 2562-01-11
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง วันที่ 2562-01-12
ขอรับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ [...] วันที่ 2562-01-17
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอิ่มบุญ อุ่นใจ ต้อนรับปีใหม่[...] วันที่ 2561-12-26
จะทำการย้ายที่ทำการ วันที่ 2561-12-26
ขอส่งนโยบายการกำกับดุแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์[...] วันที่ 2561-12-26
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์[...] วันที่ 2561-12-26
ขอส่งตารางแพทย์สายB-1และB-2เดือน ม.ค.62[...] วันที่ 2561-12-26
การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนวิชาการ[...] วันที่ 2561-12-26
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา [...] วันที่ 2561-12-27
ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด[...] วันที่ 2561-12-27
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา[...] วันที่ 2561-12-28
แจ้งแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ประจำปี 2562 ตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี [...] วันที่ 2562-01-07
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 [...] วันที่ 2562-01-11
แจ้งแนวทางการดำเนินงานวัณโรค 2562 วันที่ 2562-01-12
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 663)[...] วันที่ 2562-01-12
สำเนาหนังสือ จาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [...] วันที่ 2562-01-21
ขอส่งสำเนาหนังสืกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขอส่งคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน [...] วันที่ 2562-01-21
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจุดบริการน้ำดื่ม วิ่งทั่วไทย[...] วันที่ 2561-12-25
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอิ่มบุญ อุ่นใจ ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-12-25
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอิ่มบุญ อุ่นใจ ต้อนรับปีใหม่[...] วันที่ 2561-12-25
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอิ่มบุญ อุ่นใจ ต้อนรับปีใหญ่ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2561 [...] วันที่ 2561-12-26
ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการ[...] วันที่ 2561-12-26
ขออนุญาตใช้สถานที่จัดโครงการอิ่มบุญ [...] วันที่ 2561-12-27
ขออนุมัติจัดโครงการอิ่มบุญ อุ่นใจ[...] วันที่ 2561-12-28
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอิ่มบุญ อุ่นใจ ต้อนรับปีใหม่[...] วันที่ 2561-12-28
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 2562[...] วันที่ 2562-01-02
ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร[...] วันที่ 2562-01-02
ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร[...] วันที่ 2562-01-04
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง[...] วันที่ 2561-12-24
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจุดบริการน้ำ "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง"[...] วันที่ 2561-12-24
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจุดบริการน้ำ วิ่งทั่วไทย [...] วันที่ 2561-12-24
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B-1 และ B2 [...] วันที่ 2561-12-26
ขอส่งสำเนาประกาศระเบียบ และหลักเกณฑ์กรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-12-26
การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ [...] วันที่ 2561-12-26
การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนวิชาการ[...] วันที่ 2561-12-28
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B-1 และ B-2 ประจำเดือน ม.ค.2562[...] วันที่ 2561-12-28
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B-1 และ B-2 ประจำเดือน ม.ค.2562[...] วันที่ 2561-12-28
ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนบ้านพอก [...] วันที่ 2561-12-28
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน [...] วันที่ 2561-12-28
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-01-02
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-01-02
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2562-01-02
รับโอนย้าย วันที่ 2562-01-10
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-03
เร่งรัดการตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-12-21
ขอเชิญประชุม 25 ธค 61 วันที่ 2561-12-24
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง[...] วันที่ 2561-12-20
ประชาสัมพันธ์สมัครจิตอาสาการแพทย์[...] วันที่ 2561-12-20
ขอแจ้งการให้บริการเจาะเลือดนอกเวลา[...] วันที่ 2561-12-20
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ[...] วันที่ 2561-12-20
รับย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-12-20
สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค วันที่ 2561-12-20
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการทำจิตบำบัด[...] วันที่ 2561-12-20
แนวทางการบริหารงบประมาณ 2562 วันที่ 2561-12-20
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในของกลุ่มงานรังสีวินิจฉัย[...] วันที่ 2561-12-20
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2561-12-20
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2561-12-20
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-12-20
ขอข้อมูลความต้องการ วันที่ 2561-12-20
จัดหลักสูตรอบรมนานาชาติประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-12-20
ขอประชาสัมพันธ์ช่องในการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-12-20
ขอส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562 วันที่ 2561-12-20
ขอประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-12-20
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการ[...] วันที่ 2561-12-20
แจ้งหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-12-20
ขอส่งแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีง[...] วันที่ 2561-12-20
นำส่งประกาศเรื่องหลักเกณฑืและวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลปร[...] วันที่ 2561-12-24
แจ้งย้ายที่ทำการ ของ สภาผู้แทนราษฎร [...] วันที่ 2561-12-24
การตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการ ของ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี [...] วันที่ 2561-12-27
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-27
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร ของ รพ.ธัญญารักษ์ปัตตาน[...] วันที่ 2561-12-28
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน [...] วันที่ 2562-01-02
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเด็กถูกทอดทิ้ง[...] วันที่ 2562-01-24
ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด[...] วันที่ 2561-12-19
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิ่ง วันที่ 2561-12-19
ขอส่งสำเนาอนุมัติรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการ[...] วันที่ 2561-12-19
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-12-19
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ [...] วันที่ 2561-12-19
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน สถาบันโรคทรวงอก [...] วันที่ 2561-12-19
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในของกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยฯ[...] วันที่ 2561-12-19
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนา[...] วันที่ 2561-12-19
หลักเกณฑ์โครงการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญเพื่อการดำรงชีพ[...] วันที่ 2561-12-19
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคลื่นลูกใหม่ราชการไทย รุ่นที่ 24[...] วันที่ 2561-12-19
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ[...] วันที่ 2561-12-19
ขอแจ้งการให้บริการเจาะเลือดนอกเวลาราชการ[...] วันที่ 2561-12-19
ขอส่งแผนพัฒนาบุคลากร Human Development plan วันที่ 2561-12-20
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนา[...] วันที่ 2561-12-21
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2561-12-21
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2561-12-21
แนวทางการปฏิบัติเรื่องฏีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ[...] วันที่ 2561-12-27
แนวทางการปฎิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทาน[...] วันที่ 2561-12-27
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเชซียนของไทยตลอดช่วยที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน [...] วันที่ 2561-12-28
ขอนำส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดยาแก้ปวด [...] วันที่ 2561-12-28
แนวทางการปฏิบัติเรื่องขอฎีกา วันที่ 2561-12-28
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเชียนของไทย[...] วันที่ 2562-01-02
การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ [...] วันที่ 2562-01-02
การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac[...] วันที่ 2562-01-04
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับบริจาคโลหิต [...] วันที่ 2562-01-15
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับบริจาคโลหิต[...] วันที่ 2562-01-16
ขอแจ้งเลื่อนการทำประชุม Grand round วันที่ 2561-12-18
ขอเชิญประชุมสรุปการทำ MM Conference วันที่ 2561-12-18
วันที่ 2561-12-18
ทบทวนคณะทำงานลดการใช้พลังงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2561-12-18
เร่งรัดการตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[...] วันที่ 2561-12-18
ขอแจ้งเลื่อนประชุมการทำGrand round วันที่ 2561-12-18
ขอเชิญประชุมสรุปการทำ MM Conference ของเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2561[...] วันที่ 2561-12-18
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิ่งฯ วันที่ 2561-12-18
ขอส่งรายงานการประชุม การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและควบคุมการดื้อยาด้านจุลชีพ (RDUและAMR)[...] วันที่ 2561-12-18
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน วันที่ 2561-12-19
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในของกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยฯ[...] วันที่ 2561-12-21
ขอส่งนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ีพ.ศ. 2562 [...] วันที่ 2561-12-24
ขอส่งนโยบายการกำกับดูแลองค์การ [...] วันที่ 2561-12-26
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน[...] วันที่ 2561-12-27
วันที่ 2561-12-28
ขอเข้าร่วมโครงการตรวจวุขภาพประจำปี 2562 ของ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) [...] วันที่ 2562-01-15
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2561-12-17
ขอความร่วมมือตรวจสุขภาพประจำปี สนง เทศบาลตำบลคอแลน[...] วันที่ 2561-12-17
ขอความร่วมมือจำหน่ายฉลากกาชาดสมนาคุณในงานประจำปีและงานกาชาดอุบล[...] วันที่ 2561-12-17
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2561-12-17
ขอแจ้งเลื่อนประชุมการทำงาน วันที่ 2561-12-18
ขอเชิญประชุมสรุปการทำ MM 26 ธค วันที่ 2561-12-18
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด [...] วันที่ 2561-12-18
ขออนุมัติโครงการอิ่มบุญ อุ่นใจ ต้อนรับปีใหม่ เพื่อผุ้ประมะเร็ง ปี 62[...] วันที่ 2561-12-19
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิ่ง 19 ธค 61[...] วันที่ 2561-12-19
ขอส่งรายงานการประชุม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล[...] วันที่ 2561-12-19
แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง [...] วันที่ 2561-12-19
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย [...] วันที่ 2561-12-20
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-20
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-20
แจ้งย้ายสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [...] วันที่ 2561-12-20
แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักอำนวยการ [...] วันที่ 2561-12-20
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมการทำ Grand round[...] วันที่ 2561-12-20
ขอเชิญประชุมสรุปการทำ MM Comference วันที่ 2561-12-20
วันที่ 2561-12-20
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-12-21
ขอแจ้งประกาศกรมการแพทย์ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [...] วันที่ 2561-12-27
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์[...] วันที่ 2561-12-28
ขอแจ้งประกาศกรมการแพทย์ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตร[...] วันที่ 2562-01-02
ขอแจ้งประกาศกรมการแพทย์ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน[...] วันที่ 2562-01-02
ขอแจ้งประกาศกรมการแพทย์ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน[...] วันที่ 2562-01-04
ขอแจ้งประกาศกรมการแพทย์ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน[...] วันที่ 2562-01-04
ส่งรายชื่อข้าราชการครูเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียน ตชด. บ้านค้อ [...] วันที่ 2562-01-11
รับโอนข้าราชการ วันที่ 2561-12-12
การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac[...] วันที่ 2562-01-03
ขอเชิญประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-12-14
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าาที่สหกรณ์[...] วันที่ 2561-12-14
นำเสนอแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร4มื้อและแพ็คเกจประชุมพร้อมที่พักโรงแรม[...] วันที่ 2561-12-14
หลักเกณฑ์โครงการให้กู้เงินแกสมาชิกสามัญเพื่อการดำรงชีพ[...] วันที่ 2561-12-14
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบ[...] วันที่ 2561-12-14
ขอแจ้งการให้บริการเจาะเลือดนอกเวลาราชการ[...] วันที่ 2561-12-14
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการวิ่งฯ แจ้งไซส์เสื้อ[...] วันที่ 2561-12-14
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีบุคคล และหน่วยงานองค์กรด[...] วันที่ 2561-12-14
เร่งรัดการตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (happinometer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [...] วันที่ 2561-12-18
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วารสารควบคุมโรคออนไลน์ เพื่อประชาสั[...] วันที่ 2561-12-18
ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร วันที่ 2561-12-20
ขอสำรวจค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [...] วันที่ 2561-12-20
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [...] วันที่ 2561-12-21
เร่งรัดการตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-12-21
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครเพื่อขอรับก[...] วันที่ 2561-12-24
ขอสำรวจค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปี 62[...] วันที่ 2561-12-24
การให้และรับของขวัญของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2561 [...] วันที่ 2561-12-28
การให้และรับของขวัญของข้าราชการ[...] วันที่ 2562-01-02
ขอสำรวจค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[...] วันที่ 2562-01-02
ขอสำรวจค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[...] วันที่ 2562-01-04
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง update in Emergncy [...] วันที่ 2562-01-08
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบบัติการฯ[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบบัติการฯ[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2561-12-13
หมายเลขติดต่อภายใน อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย (ตึก 9 ชั้น) [...] วันที่ 2561-12-13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2561-12-13
ย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-12-13
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ[...] วันที่ 2561-12-13
การสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-12-13
ย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-12-13
รับย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-12-13
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี[...] วันที่ 2561-12-13
ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี ๒๕๖๐[...] วันที่ 2561-12-13
รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากร[...] วันที่ 2561-12-13
วันที่ 2561-12-13
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ 2561-12-13
แจ้งปิดทำการในการติดต่อและประสานราชการของกองคลัง[...] วันที่ 2561-12-13
ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการวิ่งแจ้งไซส์เสื้อ[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเชิญออกหน่วยโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2561-12-13
เชิยสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพการด฿แลผู้ป่วยเรื้อรัง[...] วันที่ 2561-12-13
นำเสนอแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร 4 มื้อ [...] วันที่ 2561-12-13
ทบทวนคณะทำงานลดการใช้พลังงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี [...] วันที่ 2561-12-18
ขอส่งสำเนาอนุมัติรายชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ[...] วันที่ 2561-12-18
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงา[...] วันที่ 2561-12-18
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ [...] วันที่ 2561-12-18
ขอส่งสำเนาอนุมัติรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการ[...] วันที่ 2561-12-19
รับโอนรับย้ายราชการ วันที่ 2561-12-19
ขอรับการสนับสนุนโมเดลตรวจเต้านมและเอกสารแผ่นพับ [...] วันที่ 2561-12-19
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกร้านอาหาร [...] วันที่ 2561-12-19
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้า [...] วันที่ 2561-12-19
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2561-12-20
ขอรับการสนับสนุนโมเดลตรวจเต้านมและเอกสารแผ่นพับ[...] วันที่ 2561-12-20
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2561-12-20
รับโอน รับย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-12-21
สภาผู้แทนราษฎรจะทำการย้ายที่ทำการ[...] วันที่ 2561-12-26
ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ [...] วันที่ 2561-12-27
ขอเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ กองทุนบำนาญภาคเอกชน[...] วันที่ 2561-12-12
ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยายประชาสัมพันธ์ "กองทุนบำนาญภาคเอกชน"[...] วันที่ 2561-12-12
หลักเกณฑ์โครงการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญเพื่อการดำรงชีพ[...] วันที่ 2561-12-12
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน วันที่ 2561-12-12
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์[...] วันที่ 2561-12-12
ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยายประชาสัมพันธ์ กองทุนบำนาญภาคเอกชน[...] วันที่ 2561-12-12
ประชาสัมพันธ์นำเสนอแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร 4 มื้อและแพ็คเกจจัดประชุมฯ[...] วันที่ 2561-12-12
แจ้งเวียนหนังสือภายใน ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยายประชาสัมพันธ์ "กองทุนบำนาญภาคเอกชน"[...] วันที่ 2561-12-12
หมายเลขติดต่อภายใน อาคารอำนวยการ[...] วันที่ 2561-12-12
หมายเลขโทรศัพท์ภายในติดต่ออาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจจัย (ตึก9ชั้น)[...] วันที่ 2561-12-12
ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการวิ่งฯแจ้งไซส์เสื้อ[...] วันที่ 2561-12-12
ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการวิ่ง แจ้งไซส์เสื้อ [...] วันที่ 2561-12-13
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน ติดต่อกลุ่มงานพยาธิวิทยา [...] วันที่ 2561-12-19
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-12-19
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-19
แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พศ 62[...] วันที่ 2561-12-19
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤท่ธิบัตรการให้บิรกา[...] วันที่ 2561-12-19
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิ์ [...] วันที่ 2561-12-20
แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[...] วันที่ 2561-12-21
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตรการให้บริการสาธารณสุขฯ[...] วันที่ 2561-12-21
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ[...] วันที่ 2561-12-26
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ "กองทุนบำนาญภาคเอกชน"[...] วันที่ 2561-12-11
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2561-12-11
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-12-11
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล[...] วันที่ 2561-12-11
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นจิตอาสา[...] วันที่ 2561-12-11
ขอแจ้งย้ายจุดให้บริการเจาะเลือด[...] วันที่ 2561-12-11
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม 2562[...] วันที่ 2561-12-11
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสาก[...] วันที่ 2561-12-11
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามข้อ[...] วันที่ 2561-12-11
ขอเชิญร่วมออกหน่วยโครงการบูรณาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพร[...] วันที่ 2561-12-11
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์[...] วันที่ 2561-12-11
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกแตกหัก[...] วันที่ 2561-12-11
เชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562[...] วันที่ 2561-12-11
ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยายประชาสัมพันธ์ กองทุน [...] วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญประชุม 12 ธค 61 วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[...] วันที่ 2561-12-12
ขอสนับสนุนเอกสาร วันที่ 2561-12-12
ขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ[...] วันที่ 2561-12-12
ประชาสัมพันธ์สมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงาน "อุ่นไอรัก คลายค[...] วันที่ 2561-12-18
ประชาสัมพันธ์สมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์ [...] วันที่ 2561-12-19
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการ[...] วันที่ 2561-12-19
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ[...] วันที่ 2561-12-21
ประชาสัมพันธ์สมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงาน "อุ่นไอรัก คลายค[...] วันที่ 2561-12-21
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ [...] วันที่ 2562-01-02
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ[...] วันที่ 2562-01-02
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ[...] วันที่ 2562-01-04
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [...] วันที่ 2562-01-07
ส่งรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ [...] วันที่ 2562-01-15
ขอแจ้งการย้ายจุดให้บริการเจาะเลือด[...] วันที่ 2561-12-08
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-12-08
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาสัญจร [...] วันที่ 2562-01-17
เลื่อนข้าราชการ วันที่ 2561-12-04
ขอความอนุเคร่ะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2561-12-07
ขอเชิญพยาบาลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ[...] วันที่ 2561-12-07
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-12-07
การรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด[...] วันที่ 2561-12-07
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-12-07
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก[...] วันที่ 2561-12-07
การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์[...] วันที่ 2561-12-07
ขอประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-12-07
ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารนวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค4.0[...] วันที่ 2561-12-07
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปลีก[...] วันที่ 2561-12-07
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ กองทุนบำนาญภาคเอกชน [...] วันที่ 2561-12-11
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล [...] วันที่ 2561-12-12
ส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-12-06
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการต้นกล้านักวิจัย[...] วันที่ 2561-12-06
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรมการแพทย์ ฉบับที่ 84[...] วันที่ 2561-12-06
ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 และหลักสูตรผู้บริหารสาธาร[...] วันที่ 2561-12-06
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลา[...] วันที่ 2561-12-06
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สายE[...] วันที่ 2561-12-06
ขอส่งรายงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อตามรูปแบบSBAR[...] วันที่ 2561-12-06
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารและเครื่อวดื่ม[...] วันที่ 2561-12-06
คำสั่งกรมการแพทย์ วันที่ 2561-12-06
รับโอนข้าราชการพลเรือน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมประมง[...] วันที่ 2561-12-07
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อน [...] วันที่ 2561-12-11
ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร วันที่ 2561-12-17
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ[...] วันที่ 2561-12-18
ขอแจ้งการให้บริการเจาะเลือดนอกเวลาราชการ[...] วันที่ 2561-12-19
ขอแจ้งการให้บริการเจาะเลือดนอกเวลาราชการ[...] วันที่ 2561-12-21
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง [...] วันที่ 2561-12-24
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-26
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบราชธานี [...] วันที่ 2561-12-27
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-27
การเปลี่ยนสถานพยาบาล วันที่ 2561-12-27
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี วันที่ 2561-12-28
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี วันที่ 2561-12-28
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี วันที่ 2562-01-04
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ครั้งที่ 4/2561 (ครั้งที่ 2)[...] วันที่ 2561-12-04
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง[...] วันที่ 2561-12-04
ขอเสนอหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ[...] วันที่ 2561-12-04
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง วันที่ 2561-12-04
ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผน CPR วันที่ 2561-12-04
ขอเชิญเข้ารับการอบรม วันที่ 2561-12-04