หนังสือเวียน รพ.มะเร็งอุบล

เรื่องวันที่
ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2562 [...] วันที่ 2561-12-07
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์ [...] วันที่ 2561-12-11
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 [...] วันที่ 2561-12-04
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-03
รับโอนข้าราชการ วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-12-14
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าาที่สหกรณ์[...] วันที่ 2561-12-14
นำเสนอแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร4มื้อและแพ็คเกจประชุมพร้อมที่พักโรงแรม[...] วันที่ 2561-12-14
หลักเกณฑ์โครงการให้กู้เงินแกสมาชิกสามัญเพื่อการดำรงชีพ[...] วันที่ 2561-12-14
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบ[...] วันที่ 2561-12-14
ขอแจ้งการให้บริการเจาะเลือดนอกเวลาราชการ[...] วันที่ 2561-12-14
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการวิ่งฯ แจ้งไซส์เสื้อ[...] วันที่ 2561-12-14
หนังสือภายใน (แจ้งเวียน) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีบุคคล และหน่วยงานองค์กรด[...] วันที่ 2561-12-14
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบบัติการฯ[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบบัติการฯ[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2561-12-13
หมายเลขติดต่อภายใน อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย (ตึก 9 ชั้น) [...] วันที่ 2561-12-13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2561-12-13
ย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-12-13
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ[...] วันที่ 2561-12-13
การสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-12-13
ย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-12-13
รับย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-12-13
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี[...] วันที่ 2561-12-13
ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี ๒๕๖๐[...] วันที่ 2561-12-13
รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากร[...] วันที่ 2561-12-13
วันที่ 2561-12-13
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ 2561-12-13
แจ้งปิดทำการในการติดต่อและประสานราชการของกองคลัง[...] วันที่ 2561-12-13
ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการวิ่งแจ้งไซส์เสื้อ[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเชิญออกหน่วยโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2561-12-13
เชิยสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพการด฿แลผู้ป่วยเรื้อรัง[...] วันที่ 2561-12-13
นำเสนอแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร 4 มื้อ [...] วันที่ 2561-12-13
ขอเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ กองทุนบำนาญภาคเอกชน[...] วันที่ 2561-12-12
ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยายประชาสัมพันธ์ "กองทุนบำนาญภาคเอกชน"[...] วันที่ 2561-12-12
หลักเกณฑ์โครงการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญเพื่อการดำรงชีพ[...] วันที่ 2561-12-12
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน วันที่ 2561-12-12
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์[...] วันที่ 2561-12-12
ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยายประชาสัมพันธ์ กองทุนบำนาญภาคเอกชน[...] วันที่ 2561-12-12
ประชาสัมพันธ์นำเสนอแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร 4 มื้อและแพ็คเกจจัดประชุมฯ[...] วันที่ 2561-12-12
แจ้งเวียนหนังสือภายใน ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยายประชาสัมพันธ์ "กองทุนบำนาญภาคเอกชน"[...] วันที่ 2561-12-12
หมายเลขติดต่อภายใน อาคารอำนวยการ[...] วันที่ 2561-12-12
หมายเลขโทรศัพท์ภายในติดต่ออาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจจัย (ตึก9ชั้น)[...] วันที่ 2561-12-12
ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการวิ่งฯแจ้งไซส์เสื้อ[...] วันที่ 2561-12-12
ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการวิ่ง แจ้งไซส์เสื้อ [...] วันที่ 2561-12-13
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ "กองทุนบำนาญภาคเอกชน"[...] วันที่ 2561-12-11
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วันที่ 2561-12-11
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-12-11
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล[...] วันที่ 2561-12-11
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นจิตอาสา[...] วันที่ 2561-12-11
ขอแจ้งย้ายจุดให้บริการเจาะเลือด[...] วันที่ 2561-12-11
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม 2562[...] วันที่ 2561-12-11
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสาก[...] วันที่ 2561-12-11
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามข้อ[...] วันที่ 2561-12-11
ขอเชิญร่วมออกหน่วยโครงการบูรณาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพร[...] วันที่ 2561-12-11
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์[...] วันที่ 2561-12-11
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกแตกหัก[...] วันที่ 2561-12-11
เชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562[...] วันที่ 2561-12-11
ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยายประชาสัมพันธ์ กองทุน [...] วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญประชุม 12 ธค 61 วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Grand round วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[...] วันที่ 2561-12-12
ขอสนับสนุนเอกสาร วันที่ 2561-12-12
ขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ[...] วันที่ 2561-12-12
ขอแจ้งการย้ายจุดให้บริการเจาะเลือด[...] วันที่ 2561-12-08
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-12-08
เลื่อนข้าราชการ วันที่ 2561-12-04
ขอความอนุเคร่ะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2561-12-07
ขอเชิญพยาบาลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ[...] วันที่ 2561-12-07
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-12-07
การรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด[...] วันที่ 2561-12-07
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-12-07
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก[...] วันที่ 2561-12-07
การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์[...] วันที่ 2561-12-07
ขอประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-12-07
ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารนวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค4.0[...] วันที่ 2561-12-07
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปลีก[...] วันที่ 2561-12-07
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ กองทุนบำนาญภาคเอกชน [...] วันที่ 2561-12-11
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล [...] วันที่ 2561-12-12
ส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-12-06
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการต้นกล้านักวิจัย[...] วันที่ 2561-12-06
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรมการแพทย์ ฉบับที่ 84[...] วันที่ 2561-12-06
ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 และหลักสูตรผู้บริหารสาธาร[...] วันที่ 2561-12-06
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลา[...] วันที่ 2561-12-06
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สายE[...] วันที่ 2561-12-06
ขอส่งรายงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อตามรูปแบบSBAR[...] วันที่ 2561-12-06
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารและเครื่อวดื่ม[...] วันที่ 2561-12-06
คำสั่งกรมการแพทย์ วันที่ 2561-12-06
รับโอนข้าราชการพลเรือน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมประมง[...] วันที่ 2561-12-07
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อน [...] วันที่ 2561-12-11
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ครั้งที่ 4/2561 (ครั้งที่ 2)[...] วันที่ 2561-12-04
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง[...] วันที่ 2561-12-04
ขอเสนอหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ[...] วันที่ 2561-12-04
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง วันที่ 2561-12-04
ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผน CPR วันที่ 2561-12-04
ขอเชิญเข้ารับการอบรม วันที่ 2561-12-04
วันที่ 2561-12-04
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม [...] วันที่ 2561-12-04
เลื่อนราชการ นุชนารถ วันที่ 2561-12-04
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สาย E [...] วันที่ 2561-12-06
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการ[...] วันที่ 2561-12-06
แจ้งปิดทำการในการติดต่อและประสานราชการของกองคลัง(แจ้งเพื่อทราบหนังสือฉบับจริงรอเสนอ ผอ.) [...] วันที่ 2561-12-06
ขอตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านบัวทอง [...] วันที่ 2561-12-07
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง [...] วันที่ 2561-12-08
ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรอง [...] วันที่ 2561-12-11
ส่งสำเนาหนังสือเพือทราบและถือปฎิบัติ[...] วันที่ 2561-12-12
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-12
แจ้งปิดทำการในการติดต่อและประสานงาน[...] วันที่ 2561-12-12
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ [...] วันที่ 2561-12-13
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ[...] วันที่ 2561-12-13
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานพลังสร้างสรรค์การปฎิรูป [...] วันที่ 2561-12-03
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ[...] วันที่ 2561-12-03
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ 10 ธันวาคม[...] วันที่ 2561-12-03
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพยาบาล รุ่นที่ 21[...] วันที่ 2561-12-03
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สายb (ฉบับแก้ไข)[...] วันที่ 2561-12-03
ขออนุมัติโครงการวันต่อต้านมะเร็งแห่งชาติ 10 ธค [...] วันที่ 2561-12-04
ส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-12-04
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (แจ้งเพื่อทราบฉบับ[...] วันที่ 2561-12-06
ขอตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี [...] วันที่ 2561-12-07
ขอรับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ สำนักงานเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย [...] วันที่ 2561-12-07
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-12
รับโอนย้ายราชการ วันที่ 2561-12-12
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-12
ขออนุมัติโครงการพัฒนาการส่งต่อข้อมูล [...] วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ [...] วันที่ 2561-12-13
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน[...] วันที่ 2561-11-30
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทยืสายC วันที่ 2561-11-30
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อานุรการผู้ป่วยนอก[...] วันที่ 2561-11-30
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก[...] วันที่ 2561-11-30
เลื่อนประชุม วันที่ 2561-11-30
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ครั้งที่ 4/2561[...] วันที่ 2561-11-30
เพิ่มเติม รายชื่อ กรมการวิ่ง วันที่ 2561-11-30
เลื่อนประชุม วันที่ 2561-11-30
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2561-11-30
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B แก้ไข [...] วันที่ 2561-12-03
ขอเชิญเป็นกรรมการสอบภาคความเหมาะสม[...] วันที่ 2561-12-03
ขออนุมัติดำเนินโครงการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย [...] วันที่ 2561-12-04
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์[...] วันที่ 2561-12-07
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญา[...] วันที่ 2561-12-12
แจ้งผลการตรวจรักษา วันที่ 2561-12-13
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวง[...] วันที่ 2561-12-13
วันที่ 2561-12-13
ประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขปี2562[...] วันที่ 2561-11-29
ประเมินสุขภาวะองค์กร ปี 2562 วันที่ 2561-11-29
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด[...] วันที่ 2561-11-29
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก ครั้งที่ 2/2561[...] วันที่ 2561-11-29
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ต้นกล้านักวิจัย"[...] วันที่ 2561-11-29
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 30 [...] วันที่ 2561-11-29
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2561[...] วันที่ 2561-11-29
การสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย[...] วันที่ 2561-11-29
ขอเชิญเข้าอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเบื้องค้น (basic biostatistics)[...] วันที่ 2561-11-29
ขอส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ[...] วันที่ 2561-11-30
ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผน CPR วันที่ 2561-12-03
ขอความอนุเคราะห์ยืมหุ่นซ้อมแผน CPR [...] วันที่ 2561-12-03
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 และหลักสูตรผู้บ[...] วันที่ 2561-12-04
ขอเชิญสมัครคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่ง[...] วันที่ 2561-12-04
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรจิตวทิยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 [...] วันที่ 2561-12-04
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง สัญญค้ำประกันเกี่ยวข้องกับการลาศึกษา และ เรื่[...] วันที่ 2561-12-04
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข [...] วันที่ 2561-12-06
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรจิตวิทยา [...] วันที่ 2561-12-06
ส่งสำเนาหนังเสือเพือทราบ วันที่ 2561-12-06
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นจิตอาสา[...] วันที่ 2561-12-12
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตร ปี 61[...] วันที่ 2561-12-12
ย้ายราชการ วันที่ 2561-12-12
ย้ายราชการ วันที่ 2561-12-12
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-12
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560[...] วันที่ 2561-12-13
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา[...] วันที่ 2561-11-28
ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่ง[...] วันที่ 2561-11-28
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (เพิ่มเติม) [...] วันที่ 2561-12-03
ประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง คัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื[...] วันที่ 2561-12-04
ขอเชิญร่วมออกหน่วย พอสว. (แจ้งเพื่อทราบฉบับจริงเสนอ ผอ.) [...] วันที่ 2561-12-06
การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัล [...] วันที่ 2561-12-06
การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัล [...] วันที่ 2561-12-06
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-06
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ วันที่ 2561-12-06
ขอแจ้งการย้ายจุดเจาะเลือด วันที่ 2561-12-11
ขอเชิญร่วมออกหน่วยโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ [...] วันที่ 2561-12-12
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ [...] วันที่ 2561-12-13
ขอเชิญร่วมออกหน่วยโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่[...] วันที่ 2561-12-13
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ [...] วันที่ 2561-12-13
หลักเกณฑ์โครงการให้กู้เงินแก่สมาชิกสามัญ [...] วันที่ 2561-12-13
ส่งตัวข้าราชการโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นกรมการแพทย์รุ่นที่10[...] วันที่ 2561-11-27
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ[...] วันที่ 2561-11-27
การส่งใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554[...] วันที่ 2561-11-27
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดประชุมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ค[...] วันที่ 2561-11-27
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา [...] วันที่ 2561-11-27
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน[...] วันที่ 2561-11-28
ขอความร่วมมือจัดทำการรายงานการควบคุมภายใน[...] วันที่ 2561-11-28
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทย์สาย C วันที่ 2561-11-28
ขอส่งเอกสารตารางเวร อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก [...] วันที่ 2561-11-28
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก ครั้งที่ 2/61[...] วันที่ 2561-11-28
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/61[...] วันที่ 2561-11-28
ประกาศคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนกรมการแพทย์ ฉบับที่ 84 [...] วันที่ 2561-12-03
การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562 ของ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร [...] วันที่ 2561-12-04
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด [...] วันที่ 2561-12-04
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-06
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการงานโรงมะเร็งสัญจรของหน่วยงาน [...] วันที่ 2561-11-02
ขอประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนของ รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่[...] วันที่ 2561-11-26
ขอประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ2562[...] วันที่ 2561-11-26
ขเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปี2562 วันที่ 2561-11-26
ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ[...] วันที่ 2561-11-26
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-11-26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม [...] วันที่ 2561-11-26
ตอบรับการสนับสนุนแพทย์ วันที่ 2561-11-26
แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ยาอื่นทดแทน กรณี Phase out ยา Stavudine (d4T)[...] วันที่ 2561-11-26
ขออนุญาตนำนักศึกษาพร้อมอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน[...] วันที่ 2561-11-26
การส่งใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 54[...] วันที่ 2561-11-27
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-11-29
ขอส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-11-29
ขอเชิญประชุมหน่วยปฐมพยาบาล อุนไอรัก [...] วันที่ 2561-11-29
ขอความร่วมมือจัดหน่วยปฐมพยาบาล [...] วันที่ 2561-12-04
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ [...] วันที่ 2561-12-04
แก้ไขคำสั่งการปรับโครงสร้างภายในกรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-12-04
แก้ไขคำสั่งการปรับโครงสร้างภายในกรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-12-06
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ[...] วันที่ 2561-12-13
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สายB-1และB-2 ประจำเดือน ธ.ค.61[...] วันที่ 2561-11-23
รายงานการส่งสถิติประจำเดือน วันที่ 2561-11-23
ขอขยายเวลาตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม[...] วันที่ 2561-11-23
เชิญประชุม วันที่ 2561-11-23
ขอส่งเอกสารสถิติผลการปฎิบัติงาน ปี 61[...] วันที่ 2561-11-26
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการ [...] วันที่ 2561-11-27
ขอส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 [...] วันที่ 2561-11-29
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร [...] วันที่ 2561-11-30
ขอส่งเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย [...] วันที่ 2561-11-30
ขอเชิญประชุมการผลักดันนโยบายด้านการเข้าถึง [...] วันที่ 2561-11-30
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฎิบัติ [...] วันที่ 2561-12-03
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-03
คัดเลือกข้าราชการ วันที่ 2561-12-06
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-11-22
วันที่ 2561-11-22
ขอแจ้งรายชื่อนักกีฬาและกองเชียร์[...] วันที่ 2561-11-22
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-11-22
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ[...] วันที่ 2561-11-22
ประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[...] วันที่ 2561-11-22
ประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[...] วันที่ 2561-11-22
ขอนำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ[...] วันที่ 2561-11-22
ขอเชิญประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ครั้งที่ 4/2561[...] วันที่ 2561-11-22
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B-1 และ B-2 ธค [...] วันที่ 2561-11-23
เชิญประชุม วันที่ 2561-11-23
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) [...] วันที่ 2561-11-23
ขอเข้ารับการตรวจสุขภาพ ของ โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [...] วันที่ 2561-11-23
ส่งตัวข้าราชการโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น [...] วันที่ 2561-11-26
ส่งตัวข้าราชการโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 10 [...] วันที่ 2561-11-27
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-28
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-28
ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเสนางนิคม [...] วันที่ 2561-11-29
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ วันที่ 2561-11-29
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-03
การรับสมัครเพือสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด [...] วันที่ 2561-12-04
การับสมัครเพื่อสรรหาเป็รกรรมการดำเนินการสหกรณ์ [...] วันที่ 2561-12-06
ขอส่งสำเนาประกาศสถาบันนิติวิทยา[...] วันที่ 2561-12-12
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-21
ขอแจ้งรายชื่อนักกีฬา กองเชียร์ และสถานที่แข่งขันกีฬาใหม่[...] วันที่ 2561-11-21
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ MM Conference วันที่ 2561-11-21
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางในการคำนวณค่าใช้จ่าย[...] วันที่ 2561-11-21
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ[...] วันที่ 2561-11-21
ส่งสำเนาคำสั่งกรมการแพทย์ วันที่ 2561-11-21
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม MM conference วันที่ 2561-11-21
ขอแจ้งรายชื่อนักกีฬา กองเชียร์ และสถานที่แข่งขันกีฬาใหม่[...] วันที่ 2561-11-21
ขอแจ้งรายชื่อนักกีฬา กองเชียร์ และสถานที่แข่งขันกีฬาใหม่ [...] วันที่ 2561-11-23
นำส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านลือนาคำ [...] วันที่ 2561-11-23
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-28
นำส่งรายชื่อเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนนาวังวิทยา [...] วันที่ 2561-11-29
รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ สังกัด กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัย[...] วันที่ 2561-11-29
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ต้นกล้านักวิจัย [...] วันที่ 2561-11-30
ขอเชิญเข้าอบรมการการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเบื้องต้น [...] วันที่ 2561-11-30
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-03
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนเมืองเดช [...] วันที่ 2561-12-04
ขอเชิญประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 9[...] วันที่ 2561-12-04
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-06
ขอส่งคืนเอกสารการประเมินบุคคลและผลงานที่ผ่านการพิจารณา คุณพัชนี [...] วันที่ 2561-12-11
ขอส่งคืนเอกสาร คุณเพชรไทย วันที่ 2561-12-11
ขอส่งคืนเอกสารการประเมินบุคคลและผลงานที่ผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว[...] วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี20[...] วันที่ 2561-11-20
ขอส่งหนังสือ Hospital วันที่ 2561-11-20
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชากร[...] วันที่ 2561-11-20
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ[...] วันที่ 2561-11-20
การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-11-20
ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิคมเพิ่มเติม[...] วันที่ 2561-11-20
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-11-21
ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาล [...] วันที่ 2561-11-26
ขออนุญาตนำนักศึกษาพร้อมอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน [...] วันที่ 2561-11-26
ขอความอนุเคราะห์พยาบาลประจำจุดพยาบาล [...] วันที่ 2561-11-27
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติ[...] วันที่ 2561-11-29
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและรับมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย [...] วันที่ 2561-11-29
ขออนุญาตนำนักศึกษาพร้อมอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน[...] วันที่ 2561-11-29
การคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการ[...] วันที่ 2561-11-30
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและรับมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย [...] วันที่ 2561-12-03
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นสูง [...] วันที่ 2561-12-04
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุม [...] วันที่ 2561-12-04
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ Korat hand day ครั้งที่ 5[...] วันที่ 2561-11-19
ขอความอนุเคราะห์สถิติผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[...] วันที่ 2561-11-19
ขอแจ้งการย้ายจุดให้บริการเจาะเลือด[...] วันที่ 2561-11-19
ขอแจ้งย้ายกลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ 2561-11-19
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์วันลอยกระทง ประจำปี 2561[...] วันที่ 2561-11-19
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลรา[...] วันที่ 2561-11-19
ขอเชิญประชุมประธาน รองประธานและเลขานุการ วิ่งเพื่อการกุศล มินิมาราธอน[...] วันที่ 2561-11-19
ขอเชิญประชุม 20 พย 61 10.00 น วันที่ 2561-11-20
ให้ข้าราชการรักษาในตำแนห่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร [...] วันที่ 2561-11-29
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพยาบาล [...] วันที่ 2561-12-03
ขอส่งคือเอกสารการประเมิน วันที่ 2561-12-06
ขอส่งคืนเอกสารการประเมินบุคคลและผลงาน คุณอาภาเพ็ญ [...] วันที่ 2561-12-11
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ของ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกา[...] วันที่ 2561-12-04
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน [...] วันที่ 2561-12-06
บัญชีวัตกรรมไทย วันที่ 2561-11-15
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์วันลอยกระทง 2561[...] วันที่ 2561-11-16
บัญชีนวัตกรรมไทย วันที่ 2561-11-16
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันแพทย์ที่ปรึกษาออกตรวจ[...] วันที่ 2561-11-16
ขอความอนุเคราะห์สถิติผลการปฎิบัติงาน [...] วันที่ 2561-11-19
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ของ สถ[...] วันที่ 2561-11-22
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-11-23
ขอเชิญผู้สนในเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 [...] วันที่ 2561-11-29
ขอเชิญสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ [...] วันที่ 2561-11-30
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ [...] วันที่ 2561-12-06
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Quality team round[...] วันที่ 2561-11-15
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติงาน[...] วันที่ 2561-11-15
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันแพทย์ที่ปรึกษาออกตรวจ[...] วันที่ 2561-11-15
ขอความอนุเคราะห์ประกอบการจัดทำรายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี [...] วันที่ 2561-11-15
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้า[...] วันที่ 2561-11-19
ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านแก่งกบ [...] วันที่ 2561-11-19
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-21
หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้ยาเคมี บำบัด[...] วันที่ 2561-11-22
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ [...] วันที่ 2561-11-22
วันที่ 2561-11-23
รายงานเหตุการณ์เงินผู้ป่วยหาย วันที่ 2561-11-26
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสานพลังสร้างสรรค์การปฎิรูปกรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-11-26
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ [...] วันที่ 2561-11-29
ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลค ยุค 4.0 "[...] วันที่ 2561-12-03
ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ [...] วันที่ 2561-12-04
ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ นวัตกรรม [...] วันที่ 2561-12-06
จัดทำสรุปรายงานการเฝ้าระวัง วันที่ 2561-12-12
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 20 th HA National Forum และส่งผลงานเพื่อคัดเล[...] วันที่ 2561-11-14
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ Quality Team Round [...] วันที่ 2561-11-14
ขอแจ้งย้ายกลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ 2561-11-14
วันที่ 2561-11-14
เชิญประชุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความผิดอาญา-ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วย[...] วันที่ 2561-11-14
ขอแจ้งเลื่อนประชุม วันที่ 2561-11-14
ขอเชิญประชุม 19 พย 61 วันที่ 2561-11-15
ขอเชิญประชุม 19 พย 61 วันที่ 2561-11-15
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะสหสาขาวิชาวิชาชีพ [...] วันที่ 2561-11-19
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปี 61[...] วันที่ 2561-11-19
ขออนุมัติโครงการ การให้บริการโดยใช้ระบบคิวของงานตรวจสุขภาพ [...] วันที่ 2561-11-19
ขออนุมัติโครงการ การให้บริการโดยใช้ระบบคิวของงานพยาบาล เคมี[...] วันที่ 2561-11-19
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2562 ของ โรงพยา[...] วันที่ 2561-11-22
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ โรงเรียนปทุมวิทยากร [...] วันที่ 2561-11-22
รับเรื่องร้องเรียน วันที่ 2561-11-23
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-23
ขอเสนอหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ [...] วันที่ 2561-11-29
เลื่อนข้าราชการ วันที่ 2561-12-04
ขอแจ้งเลื่อนประชุมการทำ MM Conference วันที่ 2561-11-13
ขอแจ้งย้ายกลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ 2561-11-13
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกองเชียร์[...] วันที่ 2561-11-13
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการผู้ป่วย[...] วันที่ 2561-11-13
การรับสมัครการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมรักบริหารการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2561-11-13
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล[...] วันที่ 2561-11-13
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่รับการรักษา ณ หอผู้ป่วยใน[...] วันที่ 2561-11-13
ขอแจ้งเลื่อนประชุมการทำ MM Conference วันที่ 2561-11-13
ขอแจ้งนักกีฬาประเภทฟุตบอลและฟุตซอลชายเข้าร่วมคัดเลือก[...] วันที่ 2561-11-13
ขอแจ้งเลื่อนการประชุม 16 พย 61 วันที่ 2561-11-14
ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ST 001[...] วันที่ 2561-11-14
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันแพทย์ที่ปรึกษาออกตรวจ [...] วันที่ 2561-11-15
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [...] วันที่ 2561-11-16
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสถาบั[...] วันที่ 2561-11-16
ส่งสำเนาคำสั่งกรมการแพทย์ วันที่ 2561-11-16
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 20 ็HA [...] วันที่ 2561-11-19
แจ้งรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 [...] วันที่ 2561-11-19
ส่งรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี [...] วันที่ 2561-11-19
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ วันที่ 2561-11-20
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ ที่[...] วันที่ 2561-11-21
รับย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-11-21
ส่งสำเนาคำสั่งกรมการแพทย์ วันที่ 2561-11-21
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกียวกับประกาศกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ [...] วันที่ 2561-11-22
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-11-12
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-11-12
ขอแจ้งย้ายกลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ 2561-11-12
ขอประชาสัมพันธ์ในการรับเรื่องร้องเรียนของ รพ.ลำปาง[...] วันที่ 2561-11-12
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการใช้ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562[...] วันที่ 2561-11-12
ประชาสัมพันธ์งานประชุม วันที่ 2561-11-12
ขอรับบริจาคสิ่งของร่วมโครงการ ปันกัน[...] วันที่ 2561-11-12
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ [...] วันที่ 2561-11-12
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกองเชียร์[...] วันที่ 2561-11-12
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2562[...] วันที่ 2561-11-12
ขอแจ้งนักกีฬาประเภทฟุตบอลและฟุตซอลชาย เข้าร่วมคัดเลือกและฝึกซ้อมเพื่อแข่ขันกีฬาสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-11-12
เพิ่มเติมกีฬา วันที่ 2561-11-12
ขอแจ้งเลื่อนประชุมกทาทำMM Conference วันที่ 2561-11-13
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการผู้ป่วย 15 พย 61[...] วันที่ 2561-11-13
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน [...] วันที่ 2561-11-15
ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข [...] วันที่ 2561-11-15
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-19
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วยของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราช[...] วันที่ 2561-11-21
คัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแห[...] วันที่ 2561-11-22
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562 [...] วันที่ 2561-12-06
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม[...] วันที่ 2561-12-11
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-11-10
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-21
ขอความร่วมมือหน่วยงานตอบแบบสอบถาม[...] วันที่ 2561-11-09
ขอความร่วมมือทบทวนหัวหน้างานในกลุ่มภารกิจวิชาการและการแพทย์[...] วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการเรื่อง The Revolution of lymphoma Treatment [...] วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินงานระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ (E que)[...] วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญคณะกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลประชุม[...] วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายวิชาการ[...] วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ MM Conference วันที่ 2561-11-09
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [...] วันที่ 2561-11-09
ขอแจ้งย้ายกลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ 2561-11-12
การรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 6[...] วันที่ 2561-11-15
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา [...] วันที่ 2561-11-16
ขอส่งเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย [...] วันที่ 2561-11-21
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-21
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-03
ขอแจ้งเบอรืโทรศัพท์กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ[...] วันที่ 2561-11-08
ขอความร่วมมือส่งข้อมูลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ[...] วันที่ 2561-11-08
อขแจ้งเลื่อนการประชุมองค์กรแพทย์ครั้งที่7[...] วันที่ 2561-11-08
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2561-11-08
ร่วมรับการเข้าศึกษาดูงานภายในหน่วยงาน[...] วันที่ 2561-11-08
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2561-11-08
ขอเชิญประชุม 15 พย 61 วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินงานระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ [...] วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญประชุม 14 พย 61 วันที่ 2561-11-09
ขอแจ้งนักกีฬาประเภทฟุตบอลฟุตซอลชาย เข้าร่วมคัดเลือกและฝึกซ้อม[...] วันที่ 2561-11-13
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ[...] วันที่ 2561-11-16
ขอส่งรายชื่อเข้าตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม [...] วันที่ 2561-11-16
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการ[...] วันที่ 2561-11-19
การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ [...] วันที่ 2561-11-21
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-21
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-22
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [...] วันที่ 2561-12-04
ขอจักส่งจุลสารกรมการแพทย์ แผนไทย[...] วันที่ 2561-12-06
ขอความร่วมมือทบทวนและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการ[...] วันที่ 2561-11-07
ขอความร่วมมือทบทวนและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการ[...] วันที่ 2561-11-07
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ[...] วันที่ 2561-11-07
ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการจัดประชุมวิชาการ ปี2561[...] วันที่ 2561-11-07
ขอความอนุเคราะหืส่งผลงานวิชาการนำเสนอ[...] วันที่ 2561-11-07
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ[...] วันที่ 2561-11-07
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารสุข [...] วันที่ 2561-11-07
ขอความร่วมมือส่งข้อมูลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ[...] วันที่ 2561-11-07
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง [...] วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการเรื่อง The Revolution of Lymphoma Treatment [...] วันที่ 2561-11-09
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี [...] วันที่ 2561-11-09
รายงานเหตุการณ์ในเวร วันที่ 2561-11-12
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-12
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ห[...] วันที่ 2561-11-16
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน[...] วันที่ 2561-11-16
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีง[...] วันที่ 2561-11-16
การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [...] วันที่ 2561-11-21
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฎิบัติการ [...] วันที่ 2561-11-21
การลงทะเบียนหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย[...] วันที่ 2561-11-26
การลงทะเบียนหน่วยงานบริการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง[...] วันที่ 2561-11-28
ให้ข้าราชการรักษาการในตำปหน่ง วันที่ 2561-12-03
ขอเชิญประชุมองค์กรแพทย์ครั้งที่ 7[...] วันที่ 2561-11-06
จัดโครงการบอกบุญแบ่งปันน้ำใจ วันที่ 2561-11-06
ขอแจ้งวันเปิดให้บริการ ณ อาคคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีนิจฉัยฯ[...] วันที่ 2561-11-06
ขอแจ้งสถาที่ปฏิบัติงานและหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์[...] วันที่ 2561-11-06
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Annual Rep[...] วันที่ 2561-11-06
ขอความร่วมมือทบทวนและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก[...] วันที่ 2561-11-06
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ MM Conference วันที่ 2561-11-06
ขอเชิญประชุมองค์กรแพทย์ครั้งที่ 3/2561[...] วันที่ 2561-11-06
ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 61[...] วันที่ 2561-11-06
ขอความร่วมมือทบทวนและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทางคลินิก [...] วันที่ 2561-11-06
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ[...] วันที่ 2561-11-07
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต" และพัฒนาโรงพ[...] วันที่ 2561-11-08
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน วันที่ 2561-11-08
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทำ MM วันที่ 2561-11-09
ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2561 ของ องค์การบิรหารส่วนตำบลตะบ่าย [...] วันที่ 2561-11-13
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-15
ขอประชาสัมพัธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของ รพ [...] วันที่ 2561-11-23
กำนดเวลาเปิด-ปิดกระทรวงสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-11-05
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-11-05
ขอแจ้งวันเปิดให้บริการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัยฯ[...] วันที่ 2561-11-05
การจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[...] วันที่ 2561-11-05
ขอประชาสัมพันธ์ในการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มตรวจสอบภายในปี2562[...] วันที่ 2561-11-05
ขอประชาสัมพันะ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ข้อมูลข่าวสาร ปี2562[...] วันที่ 2561-11-05
ขอประชาสัมพันธ์ในการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-11-05
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ข้อมูลข่าวสารทางราชาร[...] วันที่ 2561-11-05
ขอแจ้งยกเลิกวันประชุมเตียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ[...] วันที่ 2561-11-05
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา[...] วันที่ 2561-11-05
ขอประชาสัมพันธ์ร้องเรียนและการให้ข้อมูลข่าวสาร[...] วันที่ 2561-11-05
การประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือเดินทาง[...] วันที่ 2561-11-05
ขอความร่วมมือรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา[...] วันที่ 2561-11-05
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2562[...] วันที่ 2561-11-05
ขอแจ้งยกเลิกวันประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการผู้ป่วย ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ[...] วันที่ 2561-11-05
การจัดทำแผนปฎิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 62[...] วันที่ 2561-11-06
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 61[...] วันที่ 2561-11-06
ขอแจ้งทบทวนการจัดทำรายการแผนงบค่าเสื่อม ปี 62[...] วันที่ 2561-11-06
ขอรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร [...] วันที่ 2561-11-09
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม [...] วันที่ 2561-11-09
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-12
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-12
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-12
รับย้ายรับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ [...] วันที่ 2561-11-13
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562 ของกองคลัง กรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-11-13
ขดอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่[...] วันที่ 2561-11-15
ขอประชาสัมพันธ์ช่างทางการรับเรียงร้องเรียน[...] วันที่ 2561-11-15
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-11-19
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ [...] วันที่ 2561-11-19
ขอความอนุเคราะห์ ออกหนังสือเชิญช่างกายอุปกรณ์เข้าร่วมการสัมมนาการโครงการสัมมนาทางวิชาการแล[...] วันที่ 2561-11-22
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ [...] วันที่ 2561-11-22
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ [...] วันที่ 2561-11-22
ขอเชิญร่วมรับการปฐมนิเทศคณะฝึกปฏิบัติงาน[...] วันที่ 2561-11-02
ขอแจ้วตารางการทำงานของแพทย์รังสีรักษา[...] วันที่ 2561-11-02
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สายB เดือน พ.ย.61[...] วันที่ 2561-11-02
ขอแจ้งข่าวสารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2561-11-02
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการงานโฌรคมะเร็งสัญจรของหย่วยงานด้านโรคมะเร็ง 2562[...] วันที่ 2561-11-02
ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านโ[...] วันที่ 2561-11-05
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-07
ขอรับบริจาคสิ่งของร่วมโครงการ "ปันกัน" [...] วันที่ 2561-11-08
ขอรับสมัครบุคคลเข้าอรรมหลักสูตรนานาชาติ [...] วันที่ 2561-11-19
ขอรับสมัครบุคคลเข้าอรรมหลักสูตรนานาชาติ [...] วันที่ 2561-11-19
ขอรับสมัครบุคคลเข้าอรรมหลักสูตรนานาชาติ [...] วันที่ 2561-11-19
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ [...] วันที่ 2561-11-21
ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ วันที่ 2561-11-23
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สายC เดือน พ.ย.61[...] วันที่ 2561-11-01
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อานุรการผู้ป่วยนอก[...] วันที่ 2561-11-01
แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน วันที่ 2561-11-01
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการหอผู้ป่วยใน[...] วันที่ 2561-11-01
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สายE[...] วันที่ 2561-11-01
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ปี2562[...] วันที่ 2561-11-01
ประชาสัมพันธ์งานประชุม วันที่ 2561-11-01
ขอส่งรายงานการประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561[...] วันที่ 2561-11-01
แจ้งขอสละสิทธิ์การได้รับคัดเลือก[...] วันที่ 2561-11-02
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการวิจัยแห่งชาติ" [...] วันที่ 2561-11-08
ขอรับบริบาคสิ่งของร่วมโครงการ ปันกัน[...] วันที่ 2561-11-09
บัญชีนวัตกรรมไทย วันที่ 2561-11-13
แจ้งประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดหนังสือเข้าใหม่ hospita based cancer registry 2017[...] วันที่ 2561-11-15
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ[...] วันที่ 2561-11-15
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งที่[...] วันที่ 2561-11-16
ขอส่งหนังสือ Hospital วันที่ 2561-11-19
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร[...] วันที่ 2561-11-19
ขอส่งรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ขอ[...] วันที่ 2561-11-21
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ[...] วันที่ 2561-11-21
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-22
ขอแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานและหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์[...] วันที่ 2561-10-31
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะอาจารย์นิเทศศึกษาดูงาน[...] วันที่ 2561-10-31
ขอข้อมูลแผนความต้องการใช้ครุภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ[...] วันที่ 2561-10-31
ขอข้อมูลแผนความต้องการใช้ครุภัณฑ์ [...] วันที่ 2561-10-31
ขอแจ้งแนวทางการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) (เพิ่มเติม)[...] วันที่ 2561-10-31
แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน วันที่ 2561-10-31
ประชาสัมพันธ์งานประชุม Scientific Symposium on Current and Future Cancer Research : Liver [...] วันที่ 2561-10-31
ขอสนับสนุนบุคลากร วันที่ 2561-10-31
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์รังสี [...] วันที่ 2561-11-01
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สาย B วันที่ 2561-11-01
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงย[...] วันที่ 2561-11-05
ขอส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ [...] วันที่ 2561-11-05
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่น[...] วันที่ 2561-11-05
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-07
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-07
ขอส่งรายงานการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครื่อข่ายวิชาการ[...] วันที่ 2561-11-07
ประชาสัมพันธ์งานประชุม scientific symposium on current and future [...] วันที่ 2561-11-08
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของดรงพยาบาลมะเร็งลำปาง[...] วันที่ 2561-11-08
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-11-09
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ[...] วันที่ 2561-11-13
ขอเสนอหลักสูตรการอบรมภาษา วันที่ 2561-12-03
ตรวจสุขภาพประจำปี ของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง [...] วันที่ 2561-12-08
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-12-12
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน[...] วันที่ 2561-10-30
แจ้งผลการพิจารณาตามมติคระกรรมการพิจราณาค่าตอบแทนกรมการแพทย์[...] วันที่ 2561-10-30
ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง [...] วันที่ 2561-10-31
ขอแจ้งตารางแพทย์สาย E วันที่ 2561-10-31
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการผู้ป่วยใน [...] วันที่ 2561-10-31
ขอส่งเอกสารตาราง อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก [...] วันที่ 2561-10-31
แจ้งความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลหมื่นศรี [...] วันที่ 2561-11-01
ขอเชิญเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2561-11-01
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-03
ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานวชาการนำเสนอ[...] วันที่ 2561-11-03
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-03
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลข[...] วันที่ 2561-11-05
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหาร [...] วันที่ 2561-11-07
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ข้อมูลขา่วสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ[...] วันที่ 2561-11-08
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็[...] วันที่ 2561-11-08
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-11-09
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ[...] วันที่ 2561-11-23
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล[...] วันที่ 2561-10-29
ขอส่งรายงานการประชุมการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระพรวงสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-10-29
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-10-29
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ [...] วันที่ 2561-10-29
การจัดทำหนังสือร้อยเรื่องเล่ากรมการแพทย์[...] วันที่ 2561-10-29
แจ้งกำหนดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์[...] วันที่ 2561-10-29
ขอประชาสัมพันธ์ช่องในการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-10-29
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก[...] วันที่ 2561-10-29
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผุ้สูงอายุ[...] วันที่ 2561-10-29
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจุดบริการน้ำ[...] วันที่ 2561-10-29
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2561-10-29
ขอแจ้งอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2561-10-29
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจุดบริการน้ำและจุดรับฝากกระเป๋าโครงการวิ่งการกุศล[...] วันที่ 2561-10-29
แจ้งกำหนดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ รอบที[...] วันที่ 2561-10-29
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดงบลงทุน กรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-10-29
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจุดบริการอาหารโครงการวิ่งการกุศลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2561-10-29
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการแจกเสื้อโครงการวิ่งการกุศลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2561-10-29
แจ้งรายรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการ [...] วันที่ 2561-10-30
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหมายงาน [...] วันที่ 2561-10-31
ขอรับการสนับสนุนแพทย์ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว [...] วันที่ 2561-10-31
ขอส่งเอกสารตารางเวรแพทย์อายุรกรรม [...] วันที่ 2561-10-31
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมควา[...] วันที่ 2561-11-05
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล[...] วันที่ 2561-11-05
สรุปรายงานการะประชุม UNGA HLM on TB & NCDs วันที่ 2561-11-05
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-03
ขอเชิญร่วมทำบุญ วันที่ 2561-10-18
ประกาศกระทรวงการครัง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ[...] วันที่ 2561-10-27
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-27
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-27
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-27
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ วันที่ 2561-10-27
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร[...] วันที่ 2561-10-26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการปี2561[...] วันที่ 2561-10-26
จองห้องประชุมออนไลน์ วันที่ 2561-10-26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม[...] วันที่ 2561-10-26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 7[...] วันที่ 2561-10-26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561[...] วันที่ 2561-10-26
ขอส่งหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2561[...] วันที่ 2561-10-26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ[...] วันที่ 2561-10-26
จองห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบสำนักงานไร้กระดาษ Eofficeโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2561-10-26
แจ้งกำหนดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน[...] วันที่ 2561-10-29
ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรจุดบริการน้ำและจุดรับฝากกระเป๋า[...] วันที่ 2561-10-29
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง [...] วันที่ 2561-10-31
ขออนุญาตจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์[...] วันที่ 2561-10-31
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาล[...] วันที่ 2561-11-03
ขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการและขออนุญาตเดินทางไปราชการ [...] วันที่ 2561-10-01
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสักกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม [...] วันที่ 2561-10-17
แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้ร[...] วันที่ 2561-10-25
ขอแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินลงทุน[...] วันที่ 2561-10-25
ขอแจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้บริการห้องประชุมและค่าบริการพื้นที่ชั้น1[...] วันที่ 2561-10-25
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในฐานะผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์[...] วันที่ 2561-10-25
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ปี2561[...] วันที่ 2561-10-25
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี[...] วันที่ 2561-10-25
รายงานเหตุการ วันที่ 2561-10-25
โครงการประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่16[...] วันที่ 2561-10-25
ขอส่งเอกสารตารางแพทย์สายB-1และB-2 เดือน พ.ย.61[...] วันที่ 2561-10-25
ขอแจ้งย้ายขึ้นอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย[...] วันที่ 2561-10-25
ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาและขับเคลือนการดำเนินงาน[...] วันที่ 2561-10-25
วันที่ 2561-10-25
วันที่ 2561-10-25
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมการประชุม [...] วันที่ 2561-10-25
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญผู้สนใจ [...] วันที่ 2561-10-25
จองห้องประชุมออนไลน์ วันที่ 2561-10-25
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี[...] วันที่ 2561-10-25
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2561[...] วันที่ 2561-10-25
สำรวจข้อมูลสถิติ กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-10-25
ขอเชิญประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[...] วันที่ 2561-10-25
ขอส่งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี[...] วันที่ 2561-10-26
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-29
ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์ วันที่ 2561-10-29
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ของ สบค. [...] วันที่ 2561-10-30
กำหนดเวลาเปิด ปิด ประตูกระทรวงสาธารณสุข [...] วันที่ 2561-10-30
ขอความร่วมมือรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การได้มาซื่อสมาชิกวุฒิสภา [...] วันที่ 2561-10-30
วิธีการดำเนินการและกำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่า[...] วันที่ 2561-10-30
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำน[...] วันที่ 2561-10-31
ขอความร่วมมือรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพัธ์[...] วันที่ 2561-11-03
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-11-03
กำหนดเวลาเปิด-ปิด ประตูกระทรวงสาธารณสุข [...] วันที่ 2561-11-03
แต่งตั้งที่ปรึกษา กรมการแพทย์ ราย นางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์[...] วันที่ 2561-11-05
ขอส่งรายงานการประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561[...] วันที่ 2561-10-24
ขอเชิญประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561[...] วันที่ 2561-10-24
กำหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ ประเภท 4[...] วันที่ 2561-10-24
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-24
ขอแพทย์สาย B-1 B-2 วันที่ 2561-10-25
สำรวจข้อมูลสถิติ กรณีบาดเจ็บจากการปฎิบัติราชการ [...] วันที่ 2561-10-25
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะสหสาขาวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2561-10-26
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) [...] วันที่ 2561-10-29
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผือ [...] วันที่ 2561-10-29
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [...] วันที่ 2561-10-30
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน[...] วันที่ 2561-10-30
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญพิเศ[...] วันที่ 2561-10-30
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ[...] วันที่ 2561-10-30
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม [...] วันที่ 2561-10-31
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-03
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-03
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-03
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน [...] วันที่ 2561-11-03
ส่งรายงานการประชุม วันที่ 2561-10-22
ประกาศใช้เกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย[...] วันที่ 2561-10-22
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานผุ้ช่วยหัวหน้างานหอผู้ป่วย[...] วันที่ 2561-10-22
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผุ้ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก[...] วันที่ 2561-10-22
ประกาศการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน ณ งานห้องตรวจผู้ป่วยนอกเคมี (ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัดชั้น4)[...] วันที่ 2561-10-22
ขอแจ้งย้ายขึ้นอาคารอำนวยการ วันที่ 2561-10-25
ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ศึกษาดูงาน [...] วันที่ 2561-10-25
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ[...] วันที่ 2561-10-29
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น [...] วันที่ 2561-10-29
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านทันต[...] วันที่ 2561-10-30
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตก[...] วันที่ 2561-10-30
ขอส่งจุลสารโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี [...] วันที่ 2561-10-31
ขแเชิญประชุมจัดทำแนวทางการอบรมการดูแลผู้ป่วย[...] วันที่ 2561-10-31
ประชาสัมพันธ์งานประชุม scientific วันที่ 2561-11-01
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-03
ประชาสัมพันธ์งานประชุม scientific วันที่ 2561-11-09
แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ[...] วันที่ 2561-10-01
รับโอนย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-10-19
โอนย้ายข้าราชการ วันที่ 2561-10-19
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำสารสัมพันธ์[...] วันที่ 2561-10-19
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี2561[...] วันที่ 2561-10-19
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐิน[...] วันที่ 2561-10-19
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[...] วันที่ 2561-10-19
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห่รศาสตร์[...] วันที่ 2561-10-19
ขอส่งคำสั่งแต่งตัังคณะกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล[...] วันที่ 2561-10-19
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [...] วันที่ 2561-10-25
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) [...] วันที่ 2561-10-26
การปรับโครงสร้างภายในกรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-10-26
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (innovation center for active aging) [...] วันที่ 2561-10-26
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร ของ สถาบันวิจัยและประเม[...] วันที่ 2561-10-31
แจ้งวิธีการดำเนินการและกำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ [...] วันที่ 2561-11-03
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-11-03
สรุปรายงานการประชุม UNGM on TB วันที่ 2561-11-07
ขอเชิญเข้าร่ับการอบรมเชิงปฎิบัติการ [...] วันที่ 2561-11-09
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [...] วันที่ 2561-10-03
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [...] วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ วันที่ 2561-10-18
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ วันที่ 2561-10-18
ขอสนับสนุนซุ้มจัดแสดงนิทรรศการในโครงการร้อยดวงใจเทิดไท้สมเด็จย่า ประจำปี 2561[...] วันที่ 2561-10-18
แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน วันที่ 2561-10-18
ขอส่งสำเนาหนังสือจากกรมบัญชีกลาง 2 เรื่อง[...] วันที่ 2561-10-25
ขอส่งสำเนาหนังสือจากกรมบัญชีกลาง 2 เรื่อง[...] วันที่ 2561-10-25
ขอตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก[...] วันที่ 2561-10-26
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 [...] วันที่ 2561-10-26
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 [...] วันที่ 2561-10-26
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-27
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล [...] วันที่ 2561-10-27
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม [...] วันที่ 2561-11-06
การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน[...] วันที่ 2561-10-17
ขอความอนุเคราะห์ห้ามจอดรถ วันที่ 2561-10-17
แจ้งแพทย์ไปราชการ วันที่ 2561-10-17
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 2561-10-17
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-17
วันที่ 2561-10-17
การตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ [...] วันที่ 2561-10-25
ขอตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม[...] วันที่ 2561-10-25
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ[...] วันที่ 2561-10-25
การจัดทำหนังสือร้อยเรื่องเล่ากรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-10-25
การจัดทำหนังสือร้อยเรื่องเล่ากรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-10-25
การจัดทำหนังสือร้องเรื่อนเล่ากรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-10-25
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง [...] วันที่ 2561-10-26
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-27
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-27
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-27
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256[...] วันที่ 2561-10-30
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-11-03
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2561-11-23
แจ้งกำหนดการเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 2561-10-16
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักกระทรวงสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-10-16
ขอส่งคืนเอกสารการประเมินบุคคลและผลงานที่ผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว[...] วันที่ 2561-10-16
ขอความร่วมมือในการยกเลิกสำเนาเอกสารตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก[...] วันที่ 2561-10-16
ขอความร่วมมือยกเลิกสำเนาเอกสารตามพระราชบัญญัติอำนวยการความสะดวกทางราชการ[...] วันที่ 2561-10-16
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษด้[...] วันที่ 2561-10-16
ขอความร่วมมือในการยกเลิกสำเนาเอกสารตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกทางราชการ[...] วันที่ 2561-10-16
การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพ[...] วันที่ 2561-10-16
แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการหยุดจำหน่าย MEGACE (Megestrol) ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน[...] วันที่ 2561-10-16
แนวทางการดำเนินงานวัณโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[...] วันที่ 2561-10-16
ขอความอนุเคราะห์ห้ามจอดรถ วันที่ 2561-10-16
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล[...] วันที่ 2561-10-16
ขอเรียนเชิญ ท่าน ร่วมเป็นเกียรติ ในงาน Robinson Lingerie Sharing และร่วมจัดแสดงนิทรรศการที[...] วันที่ 2561-10-16
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งตรวจชิ้นเนื้อและย้อมพิเศษ[...] วันที่ 2561-10-16
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 2561-10-16
การดอนเงินค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 2561[...] วันที่ 2561-10-16
การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน : ประเภทเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแ[...] วันที่ 2561-10-16
รายงานผลสำรวจดัชนีความสุขด้วยตนเองของคนทำงานในองค์กร (Happinometer)[...] วันที่ 2561-10-16
ขอความอนุเคราะห์ห้ามขจอดรถ วันที่ 2561-10-17
แจ้งแพทย์ไปราชการ วันที่ 2561-10-17
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDUและAMR[...] วันที่ 2561-10-18
แจ้งแพทย์ไปราชการ วันที่ 2561-10-22
ขอส่งรายงานการประชุมการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการกองทุนฯ[...] วันที่ 2561-10-25
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ[...] วันที่ 2561-10-25
พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2561[...] วันที่ 2561-10-26
พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2561[...] วันที่ 2561-10-26
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 25[...] วันที่ 2561-10-26
การปรับโครงสร้างอัตรากำลังของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ[...] วันที่ 2561-10-26
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-27
พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย [...] วันที่ 2561-10-27
ขอส่งรายงานการประชุมการเลื่อกตั้ง [...] วันที่ 2561-10-27
การปรับโครงสร้างและอัตรากำลัง วันที่ 2561-10-29
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา [...] วันที่ 2561-11-01
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน [...] วันที่ 2561-11-03
ขอเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลภูจองำนายอย [...] วันที่ 2561-11-06
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-11-07
แนวทางดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[...] วันที่ 2561-10-13
แจ้งเวียนปรับเส้นทางจราจรใหม่ ระหว่างตึกอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกกับเขตก่อสร้าง[...] วันที่ 2561-10-13
แจ้งเวียแนวทางการปฏิบัติการชำระเงินผู้ป่วยต่างประเทศ สิทธิชำระเงินเอง[...] วันที่ 2561-10-13
ขอความร่วมมือรายงานคะแนนผลการปฏิบัติงาน p4p ตามปริมาณ Activety point ครั้งที่ 2 และคุณภาพ[...] วันที่ 2561-10-13
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการลงทะเบียนและใช้งานในระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์ up to Date[...] วันที่ 2561-10-12
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ วันที่ 2561-10-12
การวิเคราะห ์อัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคน ปี 2562[...] วันที่ 2561-10-12
ขออนุณาตเข้าศึกษาดูงานและเพิ่มประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง[...] วันที่ 2561-10-12
เชิญประชุมโครงการวิ่งการกุศล ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561[...] วันที่ 2561-10-12
ขอขยายเวลาการสมัครบัตรเครดิตข้าราชการ[...] วันที่ 2561-10-12
ขออนุมัติจัดโครงการร้อยดวงใจเทิดไท้สมเด้็จย่า ปี 61[...] วันที่ 2561-10-17
ขออนุมัติจัดโครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ปี 61[...] วันที่ 2561-10-17
ขอนุมัติจัดโครงการสัปดาห์รณงค์ป้องกันมะเร็ง [...] วันที่ 2561-10-17
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ของ สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ [...] วันที่ 2561-10-26
ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดกระดูกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน[...] วันที่ 2561-10-26
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน [...] วันที่ 2561-10-29
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการบริการวิชาการ [...] วันที่ 2561-11-01
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านโนนเมือง [...] วันที่ 2561-11-15
ขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการโครงการวิ่งการกุศลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2561-10-11
เผยแพร่หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2561-10-11
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง[...] วันที่ 2561-10-11
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอกไปเป็นหลักทรัพย์[...] วันที่ 2561-10-11
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นแขกรับเชิญเสวนา[...] วันที่ 2561-10-11
ขอความร่วมมือให้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการยกเลิกสำเนาเอกสาร[...] วันที่ 2561-10-11
เสนอให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท[...] วันที่ 2561-10-11
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการฟันเทียม[...] วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-11
แจ้งเวียนหนังสือเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ[...] วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม[...] วันที่ 2561-10-11
ขอความร่วมมือพิจารณาบุคลากรทางการพยาบาลดีเด่น[...] วันที่ 2561-10-11
ขอแจ้งการแต่งการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครบรอบ 28 ปี [...] วันที่ 2561-10-11
ขอแจ้งการแต่งกาย วันที่ 2561-10-11
ขอแจ้งการแต่งกายเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนารพ.[...] วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ประจำปี 2561[...] วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการลงทะเบียนและใช้งานระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์ "up to date"[...] วันที่ 2561-10-11
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้างานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแ[...] วันที่ 2561-10-11
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563[...] วันที่ 2561-10-11
การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[...] วันที่ 2561-10-11
ขอส่งรายงานสรุปวันลา วันที่ 2561-10-11
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ[...] วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล[...] วันที่ 2561-10-11
ส่งรายชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม[...] วันที่ 2561-10-17
โปรดลงนามหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรม [...] วันที่ 2561-10-17
ขอทราบแผนความต้องการรับจัดสรรนักศึกษาโควตากรมการแพทย์ [...] วันที่ 2561-10-18
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-18
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน [...] วันที่ 2561-10-29
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รูปแบบใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ [...] วันที่ 2561-10-30
แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน วันที่ 2561-10-31
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รอบ 28 ปี[...] วันที่ 2561-10-10
รายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์ (พัฒนาบุคลา[...] วันที่ 2561-10-10
ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลปี2561-2562[...] วันที่ 2561-10-10
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ[...] วันที่ 2561-10-10
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนารพ.มะเร็งอุบล[...] วันที่ 2561-10-10
รับสมัครบุคลากรพนักงานช่วยเหลือคนไข้[...] วันที่ 2561-10-10
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน[...] วันที่ 2561-10-10
รับสมัครบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงานผู้ช่วยหัวหน้างาน[...] วันที่ 2561-10-10
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2563[...] วันที่ 2561-10-11
ขอวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคน ปี 62[...] วันที่ 2561-10-11
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการลงทะเบียนและใช้งานระบบฐานข้อมูล[...] วันที่ 2561-10-11
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561[...] วันที่ 2561-10-17
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 25[...] วันที่ 2561-10-17
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561[...] วันที่ 2561-10-17
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านบ่อพึงโพนจาน[...] วันที่ 2561-10-17
ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น[...] วันที่ 2561-10-17
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-18
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-18
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน[...] วันที่ 2561-10-18
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้า วันที่ 2561-10-18
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับอบรมในโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ปีงบ 62[...] วันที่ 2561-10-09
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งตรวจชิ้นเนื้อและย้อมพิเศษ[...] วันที่ 2561-10-09
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ปีงบประมาณ 2562[...] วันที่ 2561-10-09
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายงบประมาณก[...] วันที่ 2561-10-17
แจ้งย้ายที่ทำการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [...] วันที่ 2561-10-17
รับโอนย้ายราชการ วันที่ 2561-10-18
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์[...] วันที่ 2561-10-25
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-27
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [...] วันที่ 2561-11-01
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน[...] วันที่ 2561-11-03
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ครั้งที่ 2/2561[...] วันที่ 2561-10-08
ขอส่งคำสั่ง วันที่ 2561-10-08
ขอแจ้งสมาชิกสวัสดิการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลชำระค่าสมาชิกประจำปี 2562[...] วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของรพ.มะเร็งอุบลปี2561รอ[...] วันที่ 2561-10-08
ขอส่งคำสั่ง วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์[...] วันที่ 2561-10-08
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-08
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 9 พ[...] วันที่ 2561-10-09
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบล [...] วันที่ 2561-10-09
รายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน[...] วันที่ 2561-10-09
ขอความร่วมมือให้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการยกเลิกสำเนาเอกสารตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะด[...] วันที่ 2561-10-10
ขอเชิญประชุม 17 ตค 61 วันที่ 2561-10-11
ขอความร่วมมือให้รางานปัญหาและอุปสรรค[...] วันที่ 2561-10-11
ขอตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรโรงเรียนบ้านหมากมี่ [...] วันที่ 2561-10-11
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-12
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหำนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[...] วันที่ 2561-10-13
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด สถาบันนิติวิทยาศาสตร[...] วันที่ 2561-10-17
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลบาลวิชาชีพ และนักรังสีการแพทย์ สั[...] วันที่ 2561-10-17
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิว[...] วันที่ 2561-10-17
ตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน[...] วันที่ 2561-10-17
รับโอนย้ายราชการ วันที่ 2561-10-18
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-18
ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โรงเรียนบ้านพอก [...] วันที่ 2561-10-29
การประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือเดินทางและองค์ความรู้สู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ ตามโครงการวัฒ[...] วันที่ 2561-10-31
การประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือเดินทาง[...] วันที่ 2561-11-03
เลื่อนข้าราชการ วันที่ 2561-11-03
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ Run น้ำใจ[...] วันที่ 2561-11-09
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์[...] วันที่ 2561-10-06
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Approach to neurological disorders"[...] วันที่ 2561-10-06
ขอแจ้งแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 กรมการแพทย์ (งบลงทุน)[...] วันที่ 2561-10-06
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข[...] วันที่ 2561-10-05
ขอความร่วมมือระงับการส่งผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้ไร้ที่พึ่ง[...] วันที่ 2561-10-05
รายงานผู้ป่วยผู้ต้องขัง Admit วันที่ 2561-10-05
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ[...] วันที่ 2561-10-05
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ปี 2561[...] วันที่ 2561-10-05
ขอยกเลิกประกาศแจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ[...] วันที่ 2561-10-05
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-05
ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน[...] วันที่ 2561-10-05
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้างานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[...] วันที่ 2561-10-05
ขอความร่วมมือรายงานคะแนนผลการปฏิงาน(P4P)[...] วันที่ 2561-10-05
แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติการชำระเงินผู้ป่วยต่างประเทศสิทธิชำระเงินเอง[...] วันที่ 2561-10-05
ขอส่งคำสั่ง วันที่ 2561-10-08
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถนาที่ส่งตรวจชิ้นเนื้อและย้อมพิเศษ [...] วันที่ 2561-10-09
ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของ โร[...] วันที่ 2561-10-11
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ วันที่ 2561-10-11
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-12
แจ้งรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ อบต.นาจิก[...] วันที่ 2561-10-16
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-17
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านกา[...] วันที่ 2561-10-18
การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 [...] วันที่ 2561-10-25
การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 [...] วันที่ 2561-10-26
ประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 "ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ...อย่างไร" [...] วันที่ 2561-10-26
การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 61[...] วันที่ 2561-10-27
ขอส่งเอกสารตารางเวร Consult อานุรการผู้ป่วยนอก[...] วันที่ 2561-10-04
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารสุข[...] วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการหอผู้ป่วยใน[...] วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สาย E[...] วันที่ 2561-10-04
ขอความอนุเคราะห์ปิดถนนภายใน วันที่ 2561-10-04
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม[...] วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-04
ขอความร่วมมือส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทยื ครั้งที่ 2 ([...] วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ครั้งที่ 2/2561[...] วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)[...] วันที่ 2561-10-04
ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลรา[...] วันที่ 2561-10-04
ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน[...] วันที่ 2561-10-04
แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติการชำระเงินผู้ป่วยต่างประเทศ สิทธิชำระเงินเอง[...] วันที่ 2561-10-04
ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2561-10-04
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธ[...] วันที่ 2561-10-04
ขอแจ้งแนวทางการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)[...] วันที่ 2561-10-04
ขอความร่วมมือรายงานคะแนนผลการปฏิบัติงาน (P4P) ตามปริมาณงาน (Activity Point) ครั้งที่ 2 และ[...] วันที่ 2561-10-04
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้างานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแ[...] วันที่ 2561-10-04
ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมฟังการแนะนำโปรแกรม[...] วันที่ 2561-10-04
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-04
ขอเชิญประชุม 5 ตค 61 วันที่ 2561-10-04
ขอเชิญประชุม 8 ตค 61 วันที่ 2561-10-04
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน ขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ [...] วันที่ 2561-10-09
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรร[...] วันที่ 2561-10-18
โครงการจิตอาสา พระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดำริ[...] วันที่ 2561-10-03
ขอความอนุเคราะห์ปิดถนนภายใน วันที่ 2561-10-03
หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์[...] วันที่ 2561-10-03
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ[...] วันที่ 2561-10-03
แนวทางการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[...] วันที่ 2561-10-03
ขอเชิญประชุม วันที่ 2561-10-03
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561[...] วันที่ 2561-10-03
ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน [...] วันที่ 2561-10-05
แจ้งเวียนแนวทางการปฎิบัติการชำระเงินผู้ป่วยต่างประเทศ สิทธิชำระเงินเอง [...] วันที่ 2561-10-05
ขอความร่วมมือรายงานคะแนนผลการปฎิบัติงาน P4P [...] วันที่ 2561-10-05
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติราชการในฐานะหัวหน้างาน[...] วันที่ 2561-10-05
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันก[...] วันที่ 2561-10-09
ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญี [...] วันที่ 2561-10-09
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นแขกรับเชิญ เสวนาในงานRobinson [...] วันที่ 2561-10-11
ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปี 61-62[...] วันที่ 2561-10-11
ขอความอนุญาตเข้าศึกษาดูงานและเพิ่มประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง [...] วันที่ 2561-10-11
ขอเผนแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดทำสารสัมพันธ์ "แก้วกัลยาสิกขาลัย" และหนังสือเกียรติคุณสดุดีคน[...] วันที่ 2561-10-17
ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดทำสารสัมพันธ์ [...] วันที่ 2561-10-18
แจ้งเวียนปรับเส้นทางการจราจรใหม่ ระหว่างตึกอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกกับเขตก่อสร้าง[...] วันที่ 2561-10-02
แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการปี2562[...] วันที่ 2561-10-02
ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอาชีพ[...] วันที่ 2561-10-02
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 2561-10-02
ขอแจ้งสรุปการวิเคราะห์ค่าวิกฤติประจำปี2561[...] วันที่ 2561-10-02
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 2561-10-02
แจ้งเวียนปรับเส้นทางจราจรใหม่ วันที่ 2561-10-02
ขอเชิญเข้ารับฟังการนำเสนอระบบงานคอมพิวเตอร์ [...] วันที่ 2561-10-03
ขออนุมัติจัดโครงการบอกบุญแบ่งปันน้ำใจ [...] วันที่ 2561-10-05
แจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์เครน จำกัด [...] วันที่ 2561-10-06
การตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ ประจำปี 2561 [...] วันที่ 2561-10-09
คำสั่งกรมการแพทย์ วันที่ 2561-10-09
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใ[...] วันที่ 2561-10-10
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการฟังเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพ [...] วันที่ 2561-10-11
แจ้งเวียนหนังสือภายนอก สำนักวิชาการแพทย์ ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2561[...] วันที่ 2561-10-01
แจ้งเวียนหนังสือภายนอก สำนักวิชาการแพทย์ ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2561[...] วันที่ 2561-10-01
แจ้งเวียนหนังสือภายนอก สำนักวิชาการแพทย์ ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2561[...] วันที่ 2561-10-01
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและการดูแลแบบประคับประคอง[...] วันที่ 2561-10-01
ขอมอบหมายงาน วันที่ 2561-10-01
ขอเชิญประชุมกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561[...] วันที่ 2561-10-01
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการหอผู้ป่วยใน [...] วันที่ 2561-10-03
ขอแจ้งตารางการทำงานของแพทย์สาย E [...] วันที่ 2561-10-03
รับสมัครข้าราชการพลเรื่อน วันที่ 2561-10-05
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี ของ อบต.ขนุน [...] วันที่ 2561-10-09
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-09
ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดง[...] วันที่ 2561-09-25
แจ้งเวียนหนังสือภายนอก ประจำวันที่ 29 กันยายน 2561 (หนังสือภายนอก) [...] วันที่ 2561-09-29
แจ้งเวียนหนังสือภายนอก ประจำวันที่ 29 กันยายน 2561 (หนังสือภายนอก) [...] วันที่ 2561-09-29
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.อุบลราชธานี [...] วันที่ 2561-09-29
แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือจากผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ ประจำเดิอน กันยายน 2561 [...] วันที่ 2561-09-29
แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือจากผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ ประจำเดิอน กันยายน 2561 [...] วันที่ 2561-09-29
แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือจากผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ ประจำเดิอน กันยายน 2561 [...] วันที่ 2561-09-29
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ [...] วันที่ 2561-09-15
ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ราชการของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี[...] วันที่ 2561-09-28
ขอความอนุเคราะห์ ปิดถนนภายใน วันที่ 2561-10-03
ขอส่งเอกสารตารางเวร อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก [...] วันที่ 2561-10-03
รายงานผู้ป่วยผู้ต้องขัง Admit และขออนุญาตย้ายผู้ป่วยมาพักรักษาตัว [...] วันที่ 2561-10-04
ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมสุตรนานาชาติ "the middleton foundation for ethical stud[...] วันที่ 2561-10-06
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ รร.บ้านโนนทรายน้อย [...] วันที่ 2561-10-09
แจ้งให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่ีงวาระ [...] วันที่ 2561-10-09
ตรวจสุขภาพ วันที่ 2561-10-09
ขอเชิญสมัครางวัล united nations plublic service awards 2019[...] วันที่ 2561-10-10
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญรปะจำปี 2561 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด [...] วันที่ 2561-10-17
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61 วันที่ 2561-10-17
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลกครั้งที่ 19 [...] วันที่ 2561-10-26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาวิชาการ ของ กลุ่มภารกิจสุขภาพโลก [...] วันที่ 2561-10-26
ขอส่งสำเนาหนังสือ ของ กองการต่างประเทศ [...] วันที่ 2561-10-26
ขอแจ้งงดรับผู้ป่วยของนายแพทย์มนต์ มีแก้ว[...] วันที่ 2561-09-27