ลงทะเบียนเข้าอบรม Online.

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสำหรับบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (ขณะนีมีผู้ลงทะเบียนแล้ว จำนวน 111 คน)
# ชื่อ - นามสกุล วันที่ลงทะเบียน เลขที่
ใบประกอบวิชาชีพ
ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน /
หน่วยที่ปฏิบัติงาน
จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวอภิรดี ใจดี 26/04/2018 13:36 5111205354 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 045285610 ผ่าน
2 นางสาวศิรกาญจน์ จันทร์สิงห์ 26/04/2018 13:40 4311153301 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานพยาบาลวิสัญญี
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน
3 นายพิเชษฐ์ชัย วิลา 26/04/2018 14:55 5411227320 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
ห้องผ่าตัด
อุบลราชธานี 045317133 ผ่าน
4 นางสาวศิราวรรณ พันธ์แก้ว 26/04/2018 15:50 5411229836 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
ห้องผ่าตัด
อุบลราชธานี 045313317 ผ่าน
5 นางสาวบุญแต่ง โอชาพันธ์ 26/04/2018 20:17 4511039812 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.ก่อ /
OPD
อุบลราชธานี 081-3606426 ผ่าน
6 นางสาววิรมล บริสุทธิ์ 27/04/2018 12:57 5311220478 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
สโรชา
อุบลราชธานี 0945121451 ผ่าน
7 นางเฉลิมพร ปัญญาคม 27/04/2018 13:08 4611100620 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี /
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
อุบลราชธานี 0812660330 ผ่าน
8 นางสาวปาลินรดา เจริญสุขมีทรัพย์ 27/04/2018 13:49 4711194106 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยสัตตบงกช
อุบลราชธานี 0623455265 ผ่าน
9 นายธวัชชัย พลไพร 27/04/2018 14:21 5121186320 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยปัทมา
อุบลราชธานี 0897823731 ผ่าน
10 นางสาวพรรณทิภา ระหา 27/04/2018 14:28 5711251459 พยาบาลสิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยในบุษบง
อุบลราชธานี 045317133 ผ่าน
11 นางสาวแคทลียา สุระเทพ 27/04/2018 15:02 5911266459 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
บุษบง
อุบลราชธานี 0617963964 ผ่าน
12 นางสาวภัค​พิมล​ สลัด​ทุกข์​ 27/04/2018 17:00 5311216803 พยาบาลวิชาชีพ​ปฏิบัติ​การ โรงพยาบาลมะเร็ง​อุบลราชธานี​ /
หอผู้ป่วย​บุษบัน​
อุบลราชธานี 0623508525 ผ่าน
13 นางสาวณัฐพร ศุขแจ้ง 27/04/2018 23:25 5311215105 พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยปทุมมาลย์
อุบลราชธานี 0875747625 ผ่าน
14 นางสาวณัฐริการ์ บุตรศรี 27/04/2018 23:56 5911273090 พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็ง /
สโรชา
อุบลราชธานี 0830466712 ผ่าน
15 นางณัฐริกา กุลวุฒิ 28/04/2018 14:15 5211208962 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยบุษบัน
อุบลราชธานี 0965419549 ผ่าน
16 นางสาวพจมาลย์ โพธิ์ศรีคุณ 28/04/2018 17:31 5511233834 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
ICU
อุบลราชธานี 045315322 ผ่าน
17 นางเมตตา บัวสด 30/04/2018 10:06 4511074514 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ /
จิตเวชชาย 6
อุบลราชธานี 088-3490053 ผ่าน
18 นายพิพัฒพงษ์ อนุวารสิทธานันท์ 30/04/2018 10:49 4411160066 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป /
กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก
อุบลราชธานี 045-319650-59 ผ่าน
19 นางทิพาพร บุญมานะ 30/04/2018 11:07 4511067846 พยาบาลวิชาชีพชำนาญ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี /
ศูนย์ประสานงานมะเร็งอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 819671216 ผ่าน
20 นางอินทิรา วีระกุล 30/04/2018 11:45 5511165369 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุบลฯ /
หอผู้ป่วยบุษบัน
อุบลราชธานี 0897516949 ผ่าน
21 นางสุกัญณดา สำราญบำรุง 30/04/2018 12:38 4511062254 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.ลำปลายมาศ /
รพ.สต.บ้านยาง
บุรีรัมย์ 0807289062 ผ่าน
22 นางสาวสวพร สารสุข 30/04/2018 18:24 5111204981 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพช.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ /
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศรีสะเกษ 045659261 ผ่าน
23 นางสาวชุติกาญจน์ ศสินันทนานุกูล 30/04/2018 18:29 4411165469 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพช.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ /
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศรีสะเกษ 045659261 ผ่าน
24 นางสาวณดา พลเยี่ยม 01/05/2018 07:30 5811256323 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยปัทมา
อุบลราชธานี 0853058362 ผ่าน
25 นางพรทิพย์ เจียมบุญศรี 01/05/2018 10:13 4511029327 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ /
กลุ่มการพยาบาล
อุบลราชธานี 0894279911 ผ่าน
26 นางดุจเดือน วิทุรวงศ์ 01/05/2018 10:42 4711080327 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
อุบลราชธานี 0934516546 ผ่าน
27 นางชุติมา หาระสาร 01/05/2018 11:06 4511029331 พยาบาลวิชาชีพ รพ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ /
การพยาบาลวิสัญญี
อุบลราชธานี 045319300 ผ่าน
28 นางสาวสมจิตร การะสา 01/05/2018 11:08 4711109475 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ /
อายุรกรรมหญิง
อุบลราชธานี 0898121664 ผ่าน
29 นายอุเทน พันธ์ทอง 01/05/2018 11:10 5211091293 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
การพยาบาลผู้ป่วยนอก
อุบลราชธานี 0878762994 ผ่าน
30 นางยุวดี ศุภโกศล 01/05/2018 11:16 4511062128 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ /
ตึกผู้ป่วยในศัลยกรรม
อุบลราชธานี 0896285962 ผ่าน
31 นางพลอยไพลิน วงษ์สิงห์ 01/05/2018 11:48 5511201226 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ /
หอผู้ป่วยในศัลยกรรม
อุบลราชธานี 0804698416 ผ่าน
32 นางสาวปริยากร ชอบดี 01/05/2018 12:10 5511237475 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ /
หอผู้ป่วยในศัลยกรรม
อุบลราชธานี 0850256327 ผ่าน
33 นางสุกัลยา กุลมณี 01/05/2018 15:46 4511059234 พยาบาลวิชาชีพชำนาญ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี /
หน่วยตรวจเคมีบำบัด
อุบลราชธานี 0892825548 ผ่าน
34 นางฉัตรจณา ศรีหล้า 01/05/2018 15:53 4511092274 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี /
หน่วยตรวจเคมีบำบัด
อุบลราชธานี 0868781579 ผ่าน
35 นางอริญรดา สิงห์สุ 01/05/2018 16:14 5111203411 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี /
หน่วยตรวจเคมีบำบัด
อุบลราชธานี 0847106083 ผ่าน
36 นางชื่นชม สงใย 01/05/2018 20:09 4711181697 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
ห้องใส่แร่
อุบลราชธานี 0819553007 ผ่าน
37 นางอัจริยา ดาผา 02/05/2018 08:12 5311220336 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยสัตตบงกช
อุบลราชธานี 0852333725 ผ่าน
38 นางประพิศพักตร์ พูลศรี 02/05/2018 13:42 4911184587 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บัววัด ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี /
สสอ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี 0994121456 ผ่าน
39 นางรุ่งฤดี อ่อนทา 02/05/2018 13:50 4311189191 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ราษฎร์สำราญ /
รพ.สต.ราษฎร์สำราญ
อุบลราชธานี 0868740880 ผ่าน
40 นางจิตตรา ตันเจริญ 02/05/2018 13:52 4511174501 พยาบาลวิชาชีพ รพสต.ทุ่งบอน. อ.วารินชำราบ /
รพสต.ทุ่งบอน
อุบลราชธานี 0871690768 ผ่าน
41 นางสาวกอบกุล มีแพง 02/05/2018 13:56 5211211039 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาล๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ /
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
อุบลราชธานี 086-7784446 ผ่าน
42 นางอุไร บิลทะศรี 02/05/2018 13:58 4511167168 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เพียเภ้า ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี /
สสอ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี 0616906661 ผ่าน
43 นางนภา เครือณรงค์ 02/05/2018 14:08 4811099793 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เพียเภ้า /
รพ.สต.เพียเภ้า
อุบลราชธานี 0864723748 ผ่าน
44 นางมลิวรรณ์ แสงทอง 02/05/2018 14:10 4511067051 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด
อุบลราชธานี 045853051 ผ่าน
45 นางรัชนี ขุมเงิน 02/05/2018 14:13 4512036146 ผอ.รพสต. รพสต.ทุ่งบอน /
รพสต.ทุ่งบอน
อุบลราชธานี 0615694271 ผ่าน
46 นางอาภรณ์ กาษี 02/05/2018 15:16 5011086461 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่อำเภอวารินขำราบจ.อุบฃ /
ตำบลโพธิ์ใหญ่
อุบลราชธานี 045 853243 ผ่าน
47 นางชบา ตลุนจันทร์ 02/05/2018 15:50 5011188747 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ปากกุดหวาย /
การพยาบาล
อุบลราชธานี 0812823430 ผ่าน
48 นางรำไพ เหมือนเหลา 02/05/2018 16:06 5341590018 พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ห้วยขะยุง /
รพ.สต.
อุบลราชธานี 0853106614 ผ่าน
49 นางเพ็ญนภา ธรรมคงแสงกุล 02/05/2018 16:17 4411160869 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเกษม /
รักษาพยาบาล
อุบลราชธานี 045425424 ผ่าน
50 นางอัญชลี ศุภอรรถกร 02/05/2018 16:21 4511034475 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
ทะเบียนมะเร็ง
อุบลราชธานี 8121 ผ่าน
51 นางกมลรส ตาเลิศ 02/05/2018 16:40 5011182857 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วารินชำราบ /
ศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
อุบลราชธานี 0897188524 ผ่าน
52 นางบานเย็น นิลบารันต์ 02/05/2018 16:47 4911071671 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี /
รพ.สต.คูเมือง
อุบลราชธานี 0868731748 ผ่าน
53 นางวชิราภรณ์ พรหมเกษ 02/05/2018 17:01 4711177510 พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี /
รพ.สต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 0874587939 ผ่าน
54 นางอรทัย พินสุวรรณ์ 02/05/2018 17:22 4511079593 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย
อุบลราชธานี 086-6397209 ผ่าน
55 นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ 02/05/2018 18:18 5511237489 พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ทุ่งบอน /
รพ.สต.
อุบลราชธานี 0842985035 ผ่าน
56 นางฐิติชญา โสมชัย 03/05/2018 07:25 4911104691 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน /
งานผู้ป่วยใน
สกลนคร 0867196535 ผ่าน
57 นางวันเพ็ญ อินทะอร 03/05/2018 08:02 4712188563 พยาบาล บ้าน /
บ้าน
อุบลราชธานี 0816699152 ผ่าน
58 นางจารุณี บุญมั่น 03/05/2018 08:06 4911082758 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ก่อ /
รพ.สต.
อุบลราชธานี 0881106810 ผ่าน
59 นางประยงค์ วันละคำ 03/05/2018 08:16 5232075178 พยาบาลผดุงครรภ์ คลินิกประยงค์ /
-
อุบลราชธานี 0837411620 ผ่าน
60 นายสุกิจ ย่าพรหม 03/05/2018 08:22 5111205886 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ /
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
อุบลราชธานี 045319300 ผ่าน
61 นางสาววิรงรอง สืบสาย 03/05/2018 08:51 5311157713 พยาบาล รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ /
งานห้องผ่าตัด
อุบลราชธานี 045319300 ผ่าน
62 นางสายพิน พิมพ์ชาย 03/05/2018 09:16 4611103507 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โนนน้อย /
งานรักษาพยาบาล
อุบลราชธานี 0956130507 ผ่าน
63 นายจักรพงศ์ ปิติโชคโคภินท์ 03/05/2018 09:40 5211185139 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นาตาล /
งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน COC
อุบลราชธานี 0894252749 ผ่าน
64 นางสาวอาทิตยา บุญอาจ 03/05/2018 14:19 5411230395 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.แสงไผ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 /
รพ.สต.แสงไผ่
อุบลราชธานี 045342222 ผ่าน
65 นางสาวสนธญา พันธ์กิ่งทิพย์ 03/05/2018 14:43 4311157744 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ. น้ำยืน /
หน่วยผู้ป่วยยอก
อุบลราชธานี 0925270129 ผ่าน
66 นางฑิตฐิตา วงศาโรจน์ 03/05/2018 15:23 4311188771 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ /
ผู้ป่วยนอก
อุบลราชธานี 098-5989651 ผ่าน
67 นางสาวณฐมน สมเสนาะ 03/05/2018 18:05 4511167056 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
อุบลราชธานี 0817184116 ผ่าน
68 นายคมสันติ ครโสภา 03/05/2018 18:09 5611246457 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.กุตาไก้ /
สสอ.ปลาปาก
นครพนม 0923948233 ผ่าน
69 นางศินีนาฏ โสวัตร 03/05/2018 19:49 5811171780 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่10 /
กลุ่มการพยาบาล
อุบลราชธานี 045251267 ผ่าน
70 นางกาญจนา แสงส่อง 03/05/2018 20:11 4511059265 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่10อุบล /
กลุ่มการพยาบาล
อุบลราชธานี 0815496781 ผ่าน
71 นางกาญจนา มุขธรรม 03/05/2018 20:46 46 11-09 4 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี /
ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท2
อุบลราชธานี 045-244973 ผ่าน
72 นางรัตนา ภาละกาล 03/05/2018 21:27 4311153162 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรมอนามัย /
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 094-2525299 ผ่าน
73 นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ 03/05/2018 22:10 4511175697 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี /
แผนกผู้ป่วยนอก
อุบลราชธานี 0803305959 ผ่าน
74 นางสาวขวัญชนก กันภัย 04/05/2018 03:05 5711252884 พยาบาลวิชาชีพ รพ.ตระการพืชผล /
ตึกนรีเวชกรรม-กุมารเวชกรรม
อุบลราชธานี 0837467434 ผ่าน
75 นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์ส่อง 04/05/2018 08:42 4911171026 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่10อุบล /
กลุ่มการพยาบาล
อุบลราชธานี 0817252982 ผ่าน
76 นางวราภรณ์ จันทร์พราว 04/05/2018 08:48 4911038594 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี /
ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 045-251267 ผ่าน
77 นางอัญธิกา พลไชย 04/05/2018 09:00 4711184818 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน /
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
สกลนคร 0872338147 ผ่าน
78 นางสาวเบญจมาศ ไชยชมภู 04/05/2018 09:04 4811193507 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร /
ผู้ป่วยใน
สกลนคร 042789015 ผ่าน
79 นางชุลีพร ทองบ่อ 04/05/2018 09:29 4511063000 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร /
เคมีบำบัด
ยโสธร 0850169766 ผ่าน
80 นางรัฐดาพร ชำนาญค้า 04/05/2018 09:33 4711188651 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร /
ศัลยกรรมชาย
ยโสธร 0819994549 ผ่าน
81 นางกนกชล กองคำ 04/05/2018 09:37 4911171006 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร /
ศัลยกรรมชาย
ยโสธร 08666041663 ผ่าน
82 นางพจมาลย์ เรืองกิจวณิช 04/05/2018 09:43 4311158256 18 ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี /
กลุ่มการพยาบาล
อุบลราชธานี 045251267-9 ผ่าน
83 นางพนิตา จิตจักร 04/05/2018 09:45 5011203052 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
อุบลราชธานี 0973436324 ผ่าน
84 นางจีรนุช ยิ่งยืน 04/05/2018 10:01 4611097017 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี /
งานพยาบาลผู้นอกรังสีรักษา
อุบลราชธานี 0892141926 ผ่าน
85 นางมุทิตา สรรพสาร 04/05/2018 10:10 4511091240 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยสโรชา
อุบลราชธานี 0814126586 ผ่าน
86 นางสาวธนยานิษฐา ธนาภัคพิธาธะนะชัย 04/05/2018 11:49 5211209263 พยาบาลวิชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม /
วิสัญญี
อุบลราชธานี 0885812271 ผ่าน
87 นางสาวพุทธิพร พิธานธนานุกูล 04/05/2018 14:19 4611095384 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา /
คณะ​พยาบาล​
ศรีสะเกษ 0897201188​ ผ่าน
88 นางรวีวรรณ เจริญลอย 04/05/2018 14:33 4911042483 พยายาบวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนิคนน้ำอูน /
งานผู้ป่วยนอก
สกลนคร 042789015 ผ่าน
89 นางรุ่งทิวา กมลประจักษ์ 05/05/2018 00:18 5211066545 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่เกษียณอายุงานแล้ว เกษียณอายุ /
เกษียณอายุ
อุบลราชธานี 0868772174 ผ่าน
90 นางสาวรจนา สุภี 06/05/2018 08:17 5511232868 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาล๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ /
หอผู้ป่วยในพิเศษ
อุบลราชธานี 0854171948 ผ่าน
91 นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนกุล 06/05/2018 19:19 4311153200 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี /
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อุบลราชธานี 085-419-2898 ผ่าน
92 นางปริยากร คุณสิริสิน 07/05/2018 13:54 4711184425 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยสโรชา กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
อุบลราชธานี 0984633592 ผ่าน
93 นางสาวเพชรมณี บุญฉวี 07/05/2018 14:40 4711186542 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธสนี /
งานบริการให้คำปรึกษา
อุบลราชธานี 0900341377 ผ่าน
94 นางนงเยา บุญสิทธิ์ 07/05/2018 15:30 4611071672 พยาบาลวิชาชีพชำนาญ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานจ่ายกลาง
อุบลราชธานี 045317138ต่อ102 ผ่าน
95 นายชาตรี ลีลานันท์ 07/05/2018 16:01 5511232833 พยาบาลวิชาชีพ รพร.เลิงนกทา /
IPD
ยโสธร 918636436 ผ่าน
96 นางสุนันธิณี ศุภสุข 07/05/2018 16:04 5011202854 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา /
ตึกผู้ป่วยในหญิง
ยโสธร 045781147 ผ่าน
97 นางสาวกนกวรรณ สามาอาพัฒน์ 07/05/2018 16:11 5911266730 พยาบาลวิชาชีพ รพร.เลิงนกทา /
ตึกผูป่วนในหญิง
ยโสธร 918636436 ผ่าน
98 นางสาวสายพิณ บุญปก 07/05/2018 16:13 5911266805 พยาบาลวิชาชีพ รพร.เลิงนกทา /
ตึกผู้ป่วยในหญิง
ยโสธร 918636436 ผ่าน
99 นางสุกัญญา พลทรัพย์ศิริ 07/05/2018 16:29 4511173398 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล 50พรรษามหาวชิราลงกรณ /
หอผู้ป่วยหญิงและเด็ก
อุบลราชธานี 0898476526 ผ่าน
100 นางสาวนัจรินทร์ เนืองเฉลิม 07/05/2018 19:03 4711178109 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี /
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 045210270-74 ผ่าน
101 นางพนาไพร โฉมงาม 07/05/2018 19:18 4511172944 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาบัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี /
กลุ่มงานวิชาการ
อุบลราชธานี 0891892131 ผ่าน
102 นายภคิน ไชยช่วย 07/05/2018 21:21 4511031854 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี /
กลุ่มพยาบาล
อุบลราชธานี 0813899146 ผ่าน
103 นางสุภาพร ไกยกิจ 07/05/2018 22:00 4511060178 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพท.มุกดาหาร /
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
มุกดาหาร 042611285 ผ่าน
104 นางทิพย์ณิชา ไชยพันธ์แสน 08/05/2018 08:45 4511060180 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ สต บ้านโนนสะอาด /
รพ สต บ้านโนนสะอาด
มุกดาหาร 0898622028 ผ่าน
105 นางพรชนก สิทธิชลธรรม 08/05/2018 09:19 4511060165 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย /
งานผู้ป่วยนอก
มุกดาหาร 0821441300 ผ่าน
106 นางสุทัสสี ธารประเสริฐ 08/05/2018 09:20 4511064445 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มุกดาหาร /
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
มุกดาหาร 0815461935 ผ่าน
107 นางสาวภาวิณี เจริญชัย 08/05/2018 09:40 5511233255 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.50 พรรษาวชิราลงกรณ /
ผู้ป่วยพิเศษ
อุบลราชธานี 0837927209 ผ่าน
108 นางศุภมาศ ตีระสิทธิพล 08/05/2018 09:47 4411160880 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ /
ผู้ป่วยในพิเศษ
อุบลราชธานี 0812645199 ผ่าน
109 นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร 08/05/2018 11:20 4511019581 ข้าราชการบำนาญ - /
-
อุบลราชธานี 0894582775 ผ่าน
110 นางสาวทรรศนีย์ พุทธรักษา 08/05/2018 11:32 5111207641 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วิสัญญี /
วิสัญี
อุบลราชธานี 0619155642 ผ่าน
111 นางภคมน คำกู่ 08/05/2018 12:03 5112084558 พยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น) รพ.สต.หนองทามน้อย /
รพ.สต.หนองทามน้อย
ศรีสะเกษ 0898459033 ผ่าน