ลงทะเบียนเข้าอบรม Online.

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน)

ประจำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-319650-59 ต่อ 7604