ลงทะเบียนเข้าอบรม Online.

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสำหรับบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (ขณะนีมีผู้ลงทะเบียนแล้ว จำนวน 24 คน)
# ชื่อ - นามสกุล วันที่ลงทะเบียน เลขที่
ใบประกอบวิชาชีพ
ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน /
หน่วยที่ปฏิบัติงาน
จังหวัด เบอร์โทรศัพท์