ลงทะเบียนเข้าอบรม Online.

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสำหรับบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี.

รับสมัครผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2562

*** ยืนยันการสมัคร โดยส่งใบสมัครที่ผ่านการรับรองจากผู้บังคับบัญชา ดังนี้ ***
- ทาง E-mail : itn.ubch@gmail.com
- ทางโทรสาร : 045-319699
ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-319650-59 ต่อ 7604
แบบฟอร์มการลงทะเบียน


รายชื่อผู้ลงทะเบียน (ขณะนีมีผู้ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จำนวน 83 คน)
ยืนยัน ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว      ไม่ยืนยัง ยังไม่ยืนยันการลงทะเบียน
# ชื่อ - นามสกุล วันที่ลงทะเบียน เลขที่
ใบประกอบวิชาชีพ
ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน /
หน่วยที่ปฏิบัติงาน
จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวนุชนาถ ชุมนวล 01/05/2019 09:23 6011275560 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด /
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี 0814556793 ผ่าน
2 นางสาวณิชชาภัสสร์ รุสำเร็จ 01/05/2019 09:54 6011275493 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด /
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี 0933255637 ผ่าน
3 นางสาวสุนทรีย์ ศิริพรอดุลศิลป์ 01/05/2019 10:21 4511014156 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ /
ตึกหู คอ จมูก เคมีบำบัด
บุรีรัมย์ 086 874 1833 ผ่าน
4 นางวันทนีย์ สันดอน 01/05/2019 10:54 4611105784 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์ /
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
ศรีสะเกษ 0833744508 ผ่าน
5 นางลัดดาวัลย์ บังเอิญ 01/05/2019 10:56 4311153442 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์ /
งานผู้ป่วยใน
ศรีสะเกษ 0833744508 ผ่าน
6 นางสุพัตรา พันธ์ไพโรจน์ 01/05/2019 14:29 5011107268 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา /
ตึกผู้ป่วยรวม
ยโสธร 086-8755246 ผ่าน
7 นางสาวระพีพร พันธุพาน 01/05/2019 15:27 5511235086 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ /
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
อำนาจเจริญ 045511940-8 ผ่าน
8 นางสาวยุภาพร บัวแก้ว 01/05/2019 22:05 5921269891 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ /
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 1
อุบลราชธานี 045244973 ผ่าน
9 นางนฤมล ตราชู 02/05/2019 10:01 4711033408 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ /
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
อุบลราชธานี 045424250-3 ผ่าน
10 นางสุภาวดี นามแก้ว 02/05/2019 10:31 5011108647 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองหอย /
รพ.สต.หนองหอย
ยโสธร 0862450550 ผ่าน
11 นางสุภาภรณ์ เกษาพันธ์ 02/05/2019 11:34 5011083927 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ /
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
อุบลราชธานี 045424250-3 ผ่าน
12 นางสุพัชรา ไนยะกูล 02/05/2019 14:13 6011275512 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยหนักICU
อุบลราชธานี 0926302418 ผ่าน
13 นางสาวศิรารัตน์ เจริญรัตน์ 02/05/2019 14:27 6011275593 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยปทุมมาลย์
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน
14 นางสาวนัจรินทร์ เนืองเฉลิม 02/05/2019 14:30 4711178109 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี /
กลุ่มงานวิชาการ
อุบลราชธานี 045210270-71 ผ่าน
15 นางสาวสราลี บุตรวงศ์ 02/05/2019 14:34 4311156386 พยาบาลวิชาชีพ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี /
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
อุบลราชธานี 0952256081 ไม่ผ่าน
16 นางสาวปวีณา ไกรษี 02/05/2019 14:58 203014 พยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาณี /
-
อุบลราชธานี 097-3271333 ไม่ผ่าน
17 นางสาวพรชนก สัมพะวงศ์ 02/05/2019 15:12 6011276446 พยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบล /
-
อุบลราชธานี 0831886601 ผ่าน
18 นางสาวปวีณา ไกรษี 02/05/2019 15:16 6011278941 พยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
-
อุบลราชธานี 0973271333 ผ่าน
19 นางพัณณิตา พีระพรปัญญา 02/05/2019 15:18 4511033381 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตาลสุม /
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
อุบลราชธานี 0898447346 ผ่าน
20 นางอรทัย เจียวิทยนันท์ 02/05/2019 15:33 4511040100 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต นาแวง /
ตรวจรักษาโรคทั่วไป LTC COC. NCD
อุบลราชธานี 0622653519 ไม่ผ่าน
21 นายนิเวส พุ่มจันทร์ 02/05/2019 15:34 4711182915 พยาบาลวิชาชีพ รพ.สิรินธร /
บริการงานปฐมภูมิและองค์รวม
อุบลราชธานี 0872571007 ผ่าน
22 นางนพภัสสร วิเศษ 02/05/2019 16:45 4511021174 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ /
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี 0856942358 ไม่ผ่าน
23 นางพนาไพร โฉมงาม 02/05/2019 21:21 4511172944 พยายาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี /
กลุ่มงานวิชาการ
อุบลราชธานี 0891892131 ผ่าน
24 นางประภัสสร ภูทางนา 02/05/2019 22:05 5011191623 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่10 /
จ่ายกลาง
อุบลราชธานี 0854982947 ผ่าน
25 นางสาวศศิประภา เศรษฐรัตน์ 03/05/2019 00:49 5611243479 พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี /
ICU
อุบลราชธานี 0912896990 ผ่าน
26 นางสาวประภาวัลย์ ขันอาสา 03/05/2019 01:32 6111279272 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยใน บุษษง
อุบลราชธานี 0914200347 ผ่าน
27 นางสาวชลิตา สมสอน 03/05/2019 09:26 6111286780 พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งอุบล /
ปัทมา
อุบลราชธานี 0876451495 ผ่าน
28 นางบานเย็น นิลบารันต์ 03/05/2019 10:17 4911071671 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คูเมือง /
รพ.สต.คูเมือง
อุบลราชธานี 0867831748 ไม่ผ่าน
29 นางนุชจรินทร์ แก่นบุปผา 03/05/2019 10:26 4711178335 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี /
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
อุบลราชธานี 045210270 ผ่าน
30 นางสาวสุภรักษ์ พิมพบุตร 03/05/2019 10:30 4811079026 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งเกษม ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี /
งานNCD
อุบลราชธานี 0812652267 ผ่าน
31 นางวรัญญาภรณ์ ธงศรี 03/05/2019 10:38 4611084552 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาโหนนน้อย /
สสอ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี 0873650066 ผ่าน
32 นายชยพล ธนกิจเจริญสกุล 03/05/2019 11:59 4311153182 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร /
กลุ่มงานการพยาบาล
อุบลราชธานี 0896240587 ผ่าน
33 นางหทัยกานต์ ลิ้มสวัสดิ์ 03/05/2019 12:08 4311153212 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร /
งานผู้ป่วยนอก
อุบลราชธานี 0642410845 ผ่าน
34 นางสาวธัคษญา คำบศรี 03/05/2019 15:58 5911266514 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยใน
อุบลราชธานี 0611499164 ผ่าน
35 นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร 03/05/2019 17:08 4511019581 พยาบาล บริษัทยูไอซีซีจำกัด /
ฝ่ายบริหาร
อุบลราชธานี 0894582775 ผ่าน
36 นางสาวจิราพร สร้อยละเอียด 03/05/2019 17:18 4711188429 หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา /
ฝ่ายการพยาบาล
อุบลราชธานี 0817839870 ผ่าน
37 นางสาวธิดามาศ เชื้ออุ่น 03/05/2019 17:19 5011202245 พยาบาลวิชาชีพ เอกชนร่มเกล้า /
OPD,ER
อุบลราชธานี 0971781496 ผ่าน
38 นางสาววรินทร นาเจริญ 03/05/2019 18:08 4311157241 พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งชีวามิตรา /
แผนกผู้ป่วยใน
อุบลราชธานี 0898835008 ผ่าน
39 นางสาวอรอุมา โทบุตร 03/05/2019 19:51 4711180050 พยาบาล โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี /
แผนกผู้ป่วยนอก
อุบลราชธานี 0835426558 ผ่าน
40 นางพวงพยอม ธรรมนูญ 03/05/2019 21:51 4811086905 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ /
กลุ่มบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ศรีสะเกษ 0897161394 ผ่าน
41 นางสาวพนาวรรณ บุญหวาน 03/05/2019 21:53 พยาบาลวิชาชีพชำนาญากร รพ.ศรีรัตนะ /
กลุ่มงานพยาบาล
ศรีสะเกษ 0816006890 ผ่าน
42 นางสาวจุฑารัตน์ บุญหว่าน 03/05/2019 22:08 พยาบาลวิชาชีพปฺฏิบัติการ รพ.ศรีรัตนะ /
กลุ่มการพยาบาล
ศรีสะเกษ 045677014 ผ่าน
43 นางสาวมนรดา แข็งแรง 04/05/2019 21:24 4711025283 พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร /
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
มุกดาหาร 0936282595 ผ่าน
44 นางจันทร์เพ็ญ สามารถ 05/05/2019 00:15 5011200858 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ /
หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม
อุบลราชธานี 0986089859 ผ่าน
45 นางสาวรัชนีบูลย์ บุญคล้าย 05/05/2019 08:29 4511088669 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วารินชำราบ /
คลินิคศัลยกรรมทั่วไป
อุบลราชธานี 0818771481 ไม่ผ่าน
46 นางสาวเนติพร นามษร 05/05/2019 09:25 6111286023 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาล
อุบลราชธานี 0902600592 ผ่าน
47 นายธรรมนูญ นุชิต 05/05/2019 09:46 5111207319 พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็ง /
หอผู้ป่วยบุษบง
อุบลราชธานี 0941098807 ผ่าน
48 นางสาวรัตนาภรณ์ อัยวรรณ์ 05/05/2019 09:49 5811214462 พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็ง /
หอผู้ป่วยสโรชา
อุบลราชธานี 0830537075 ผ่าน
49 นางสาวนิตยา เสนกระจาย 05/05/2019 18:04 6011277152 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันน์ /
ผู้ป่วยใน
สุรินทร์ 0935702283 ผ่าน
50 นางนางสุนัทชิตา รักษาวนิชชา 05/05/2019 18:34 4611096393 พยาบาลวิชาชีพ โรงพบาบาลรวมแพทย์หมออนันต์ สุรินทร์ /
ตึกผู้ป่วยใน
สุรินทร์ 0818242778 ผ่าน
51 นางสาวฆัณฑนา สุดตลอด 05/05/2019 20:12 6011281639 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์ สุรินทร์ /
ตึกผู้ป่วยใน
สุรินทร์ 0952987200 ผ่าน
52 นางวิลัยวรรณ บุญรอง 06/05/2019 21:06 5011085609 พยาบาลวิชาชีพ รพ สต.โพธิ์ชัย /
รพ สต.โพธิ์ชัย
ศรีสะเกษ 085-4900401 ผ่าน
53 นางสุพรรณา เถาวัลย์ 07/05/2019 02:59 5111087517 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ /
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 045322568 ผ่าน
54 นางสาวชนาพร นนพละ 07/05/2019 09:53 4811193381 พยายบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำดวน /
ตึกผู้ป่วยในชาย ฝ่ายการพบาบาล
สุรินทร์ 044-541412 ผ่าน
55 นางสาววรรณภา สุระโคตร 07/05/2019 11:16 6111285020 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปรางค์กู่ /
หอผู้ป่วยในหญิง
ศรีสะเกษ 0823764591 ผ่าน
56 นางสมปอง บุญดี 07/05/2019 12:01 4411163616 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาว /
งานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล
ศรีสะเกษ 0934625917 ผ่าน
57 นางรัศมี สุแก้ว 07/05/2019 12:04 4511104864 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.อี่หล่ำ /
รพ.สต.อี่หล่ำ
ศรีสะเกษ 0911348541 ผ่าน
58 นางนาฏนภา ภูบุญคง 07/05/2019 16:02 4511074199 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี /
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
อุบลราชธานี 0936355559 ผ่าน
59 นางสุภาภัค พินิจปรีชา 07/05/2019 16:09 4311153139 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี /
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรุปแบบริการ
อุบลราชธานี 0615424141 ไม่ผ่าน
60 นางปภัสพร พันธ์จูม 07/05/2019 16:11 4611104100 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี /
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ
อุบลราชธานี 0614265353 ไม่ผ่าน
61 นางกัญญาภัค ชอบธรรม 08/05/2019 07:22 5611240756 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา /
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงการไฟฟ้าชั้น4
นครราชสีมา 0874845524 ผ่าน
62 นางกาญจนา แสงส่อง 08/05/2019 10:11 4511059265 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่10 กรมอนามัย /
ตึกผู้ป่วยนอก
อุบลราชธานี 0815496787 ผ่าน
63 นางสาวพเยาว์ เตียมวงศ์ 08/05/2019 11:21 5111205389 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยสโรชา
อุบลราชธานี 0837629662 ผ่าน
64 นางสาวจตุพร ราชิวงศ์ 08/05/2019 11:39 5011091246 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยหนัก ICU
อุบลราชธานี 0956055691 ผ่าน
65 นางสุวคนธ์ ทรัพย์สกุล 08/05/2019 13:23 4911197969 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน /
UICC
อุบลราชธานี 0834942398 ไม่ผ่าน
66 นางรตินันท์ เชาว์ศรีกุล 08/05/2019 14:48 8 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล /
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด
อุบลราชธานี 0852000711 ผ่าน
67 นางสุวนิตย์ ทุมมา 08/05/2019 14:53 23 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก /
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด
อุบลราชธานี 098-0967367 ผ่าน
68 นางสุวคนธ์ ทรัพย์สกุล 08/05/2019 15:06 4911197969 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน /
พยาบาลผู้ป่วยนอก
อุบลราชธานี 0934942398 ไม่ผ่าน
69 นางสิริลักษณ์ หลาวทอง 08/05/2019 15:26 4711188444 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ราษีไศล /
หน่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ศรีสะเกษ 0936104419 ไม่ผ่าน
70 นางอรทัย ทองคำ 08/05/2019 15:29 4711186077 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน /
ผู้ป่วยนอก
อุบลราชธานี 0807163024 ไม่ผ่าน
71 นางสาวแก้วกัลยา ขันตี 08/05/2019 15:35 5555555555 พยาบาลวิชาชีพ รพ.ราษีไศล /
ตึกผู้ป่วยในชาย
ศรีสะเกษ 045681107 ต่อ14 ไม่ผ่าน
72 นางสาวสาลินี โคตรเจริญ 08/05/2019 15:40 1111111111 พยาบาลวิชาชีพ รพ.ราษีไศล /
ตึกผู้ป่วยในหญิง
ศรีสะเกษ 04568107 ต่อ157 ไม่ผ่าน
73 นางสาวศรินแก้วกนก ธงไชย 08/05/2019 15:43 4711178338 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยสโรชา
อุบลราชธานี 0994619651 ผ่าน
74 นางมยุรี ศรีสมบูรณ์ 08/05/2019 15:45 441106439 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม /
OPD
อำนาจเจริญ 0986625484 ผ่าน
75 นางสาวศิริธร บุญหาญ 08/05/2019 17:10 5311217921 พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี /
ศุนย์ให้ยาเคมีบำบัด
อุบลราชธานี 0888454067 ผ่าน
76 นางสาวปิยะพร บุญสวาสดิ์ 08/05/2019 19:45 5811262298 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
สามัญหญิง
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน
77 นางสาวสุธาสินี บัวแดง 08/05/2019 23:47 5311214836 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา /
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย7ซ้าย
นครราชสีมา 044-235767 ผ่าน
78 นางสาวณัฐริกา โทแกะ 09/05/2019 08:29 6111285976 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา /
หอผู้ป่วยเคมีบำบัด
นครราชสีมา 0862606056 ผ่าน
79 นายชาญณรงค์ โพธิดอกไม้ 09/05/2019 13:15 6011220649 พยาบาลวิชาชีพ รพ.เอกชนร่มเกล้า /
IPD
อุบลราชธานี 0805582826 ไม่ผ่าน
80 นางสาวศศิธร มะโรคะ 10/05/2019 08:34 6021279127 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา /
ศูนย์มะเร็ง เคมีบำบัดชั้น 4
นครราชสีมา 044235000 ผ่าน
81 นางสาววิลาสินี ทองเต็ม 10/05/2019 10:49 5911271025 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยสโรชา
อุบลราชธานี 0876530287 ผ่าน
82 นางอัญชลี ศุภอรรถกร 10/05/2019 11:59 4511034475 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หน่วยทะเบียนมะเร็ง
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน
83 นางสาวรสสุคนธ์ พิพัฒน์พร 10/05/2019 12:26 5311220361 พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
การพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
อุบลราชธานี 0887150189 ผ่าน
84 นางมุทิตา สรรพสาร 10/05/2019 12:34 4511091240 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยบุษบัน
อุบลราชธานี 0814126586 ไม่ผ่าน
85 นางเฉลิมพร ปัญญาคม 10/05/2019 12:41 4611100620 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยบุษบัน
อุบลราชธานี 0812660330 ไม่ผ่าน
86 นางสาววิยดา วรรณเสน 10/05/2019 13:25 4611100624 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยสัตตบงกช
อุบลราชธานี 085-0253749 ไม่ผ่าน
87 นาง ลาวัณย์ รัตนวรรณ 10/05/2019 13:45 5111091438 พยาบาลวิชาชีพชำนาญ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยสัตตบงกช
อุบลราชธานี 0803332528 ไม่ผ่าน
88 นางสาวขวัญธิดา สิทธิปกรณ์ 10/05/2019 14:16 4711179795 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
อุบลราชธานี 0814422633 ผ่าน
89 นางสาวณัฐพร ศุขแจ้ง 10/05/2019 14:17 5311215105 พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี /
หอผู้ป่วยปทุมมาลย์
อุบลราชธานี 0875747625 ผ่าน
90 นางสาวรัตนาภรณ์ คำแก้ว 10/05/2019 14:54 5311218539 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
ผู้ป่วยนอกทั่วไป
อุบลราชธานี 0453196509ต่อ71 ผ่าน
91 นางพิสมัย สุทธิวรรณ์ 10/05/2019 14:57 4711181442 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป
อุบลราชธานี 045-3196509ต่อ7 ผ่าน
92 นางกนิษฐา พรมสำลี 10/05/2019 15:02 4711109398 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป
อุบลราชธานี 045-3196509ต่อ7 ผ่าน
93 นางสาวณัฐริการ์ บุตรศรี 10/05/2019 15:28 5911273090 พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งอุบล /
หน่วยงานสโรชา
อุบลราชธานี 0830466712 ผ่าน
94 นางโสภิต ทับทิมหิน 10/05/2019 15:39 4711183373 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งมะเร็งอุบลราชธานี /
งานวิจัยทางการพยาบาล
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน
95 นางนงเยา บุญสิทธิ์ 10/05/2019 15:41 4611071672 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานจ่ายกลาง
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน
96 นางวัชราภรณ์ สุทธศรี 10/05/2019 15:43 5111205402 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
OPD รังสีรักษา
อุบลราชธานี 0804803486 ผ่าน
97 นางอนงค์นาฎ แพงสุพัด 10/05/2019 15:44 4611071672 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานวิจัยทางการพยาบาล
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน
98 นางขวัญลักษณ์ ทองเกรียว 10/05/2019 15:45 5311219574 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา
อุบลราชธานี 045-319650-59 ไม่ผ่าน
99 นางสาวพิชญา มีมงคล 10/05/2019 15:49 5011199230 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน
100 นางขวัญลักษณ์ ทองเกรียว 10/05/2019 15:49 5311219574 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา
อุบลราชธานี 043-319650 ผ่าน
101 นางนันทพร ศรีจามร 10/05/2019 15:53 4511168121 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน
102 นางสาวขนิษฐา นามวงษ์ 10/05/2019 15:56 5311220501 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน
103 นางปัทมาภรณ์ ผาธรรม 10/05/2019 15:58 5011200325 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด
อุบลราชธานี 045319650 ผ่าน