ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,989 files in 157 albums with 0 comments viewed 190,927 times
วันที่ 9 สิงหาคม 2561.


1~62.jpg

นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบรางวัล GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการรับรอง 31 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2561

9 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 49 times

วันที่ 9 สิงหาคม 2561


1~61.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สื่อรักแทนใจมอบให้แม่” เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ โดยอาสาสมัคร แจกเสื้อฟรีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดย สโมสรไลออนส์ ศรีนครอุบล และกิจกรรมสื่อรักแทนใจมอบให้แม่ ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

25 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 95 times

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561


1~60.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักวิจัยรุ่นใหม่" ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561

20 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 42 times

วันที่ 6 สิงหาคม 2561


1~59.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 6 สิงหาคม 2561

14 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 48 times

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561


1~58.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561

28 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 99 times

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561.


1~57.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ตรวจนับลูกน้ำยุงลาย และแจกสารเคมีกำจัดวงจรลูกน้ำยุงลาย ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

31 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 94 times

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561


1~56.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ฝึกภาคปฏิบัติ) จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

16 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 52 times

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561


15~21.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดอบรมโครงการการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

14 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 48 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561.


1~54.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายในการปฏิบัติราชการ ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

25 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 94 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561


1~53.jpg

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน) ประจำปี 2561 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล มอบใบประกาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

22 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 93 times

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561


1~52.jpg

นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 7 "สุขภาพดีไปกับ 5ส" ณ บริเวณหน้าอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

23 files, last one added on Jul 24, 2018
Album viewed 105 times

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561


1~51.jpg

นายแพทย์พงศธร. ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ภายใต้แนวคิดเพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

10 files, last one added on Jul 24, 2018
Album viewed 50 times

155 albums on 13 page(s) 9

Most viewed
7~9.jpg
1797 views
9~6.jpg
1794 views
1~41.jpg
450 views
2~37.jpg
442 views

Top rated
4.jpg
295 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
299 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
314 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
270 views55555
(1 votes)

Last viewed
8~130.jpg
1 viewsDec 08, 2019 at 03:31 AM
1~16.jpg
400 viewsDec 06, 2019 at 09:14 PM
5~144.jpg
1 viewsDec 05, 2019 at 01:15 AM
4~106.jpg
28 viewsDec 04, 2019 at 02:53 PM