ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

3,103 files in 170 albums with 0 comments viewed 190,949 times
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562


1~114.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเรื่อง “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” เพื่อเตรียมการและรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

23 files, last one added on Aug 01, 2019
Album viewed 24 times

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562


1~113.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองระยะท้าย (สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยและจิตอาสา) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้ป่วยและจิตอาสา ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และอาสาสมัครศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และทักษะการดูแลเบื้องต้น เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายและการเป็นจิตอาสา และสร้างเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

30 files, last one added on Aug 01, 2019
Album viewed 23 times

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562


1~112.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปรายการ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี (NBT UBON) วันที่ 4 กรกฏาคม 2562

13 files, last one added on Jul 26, 2019
Album viewed 19 times

วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562


1~111.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562

30 files, last one added on Jul 26, 2019
Album viewed 28 times

วันที่ 24 มิถุนายน 2562


1~110.jpg

นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับบุคลากร และผู้มารับบริการ ในการป้องกันและควบคุม ในพื้นที่โรงพยาบาล เขตบ้านพักบุคลากร และชุมชนทั่วไปให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

20 files, last one added on Jul 10, 2019
Album viewed 20 times

วันที่ 18 มิถุนายน 2562


1~109.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมพิธีทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU)"โครงการนางฟ้าหลังกำแพง"ในการสอนฝึกวิชาชีพถักทอวิกผมแท้ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระหว่างเรือนจำกลางอุบลราชธานี โดย นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี และบริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดและมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ โดย ดร.นภัสรพี เทพคุ้มกัน ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

8 files, last one added on Jul 10, 2019
Album viewed 17 times

วันที่ 14 มิถุนายน 256


1~108.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็งกรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 14 มิถุนายน 256

59 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 38 times

วันที่ 13 มิถุนายน 2562


0-1~0.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน
ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 13 มิถุนายน 2562

29 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 37 times

วันที่ 12 มิถุนายน 2562


1~106.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Pallitive Care) นำทีมโดย พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

21 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 39 times

วันที่ 10 มิถุนายน 2562


0~1.jpg

นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุม 7/3 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีวันที่ 10 มิถุนายน 2562

20 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 22 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562.


1~104.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล อุบลราชธานี
ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ และให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เพื่อครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลอุบล และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

34 files, last one added on Jun 12, 2019
Album viewed 35 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


0-1.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล อุบลราชธานี
ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่และให้ชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ และป้องกันนักสูบบุหรี่รายใหม่ จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

28 files, last one added on Jun 12, 2019
Album viewed 38 times

168 albums on 14 page(s) 6

Most viewed
7~9.jpg
1797 views
9~6.jpg
1794 views
1~41.jpg
450 views
2~37.jpg
442 views

Top rated
4.jpg
295 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
299 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
314 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
270 views55555
(1 votes)

Last viewed
9-2.jpg
58 viewsDec 14, 2019 at 08:24 PM
8~11.jpg
148 viewsDec 14, 2019 at 10:54 AM
13~82.jpg
1 viewsDec 13, 2019 at 10:36 AM
11~98.jpg
1 viewsDec 13, 2019 at 10:36 AM