ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,367 files in 113 albums with 0 comments viewed 124,991 times
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561


1~56.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ฝึกภาคปฏิบัติ) จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

16 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 39 times

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561


15~21.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดอบรมโครงการการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

14 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 36 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561.


1~54.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายในการปฏิบัติราชการ ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

25 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 75 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561


1~53.jpg

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน) ประจำปี 2561 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล มอบใบประกาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

22 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 73 times

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561


1~52.jpg

นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 7 "สุขภาพดีไปกับ 5ส" ณ บริเวณหน้าอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

23 files, last one added on Jul 24, 2018
Album viewed 86 times

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561


1~51.jpg

นายแพทย์พงศธร. ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ภายใต้แนวคิดเพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

10 files, last one added on Jul 24, 2018
Album viewed 38 times

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


1~50.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลด้านสารสนเทศ ดูระบบเวชระเบียน, ระบบห้องตรวจโรค, ระบบเภสัชกรรม) โดยมี น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณก.สารสนเทศ รพ.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

15 files, last one added on Jul 19, 2018
Album viewed 40 times

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561


1~49.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการนำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลด้านสารสนเทศ ดูระบบเวชระเบียน, ระบบห้องตรวจโรค, ระบบเภสัชกรรม) โดยมี นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่สารสนเทศให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

17 files, last one added on Jul 19, 2018
Album viewed 40 times

วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561


1~48.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน) ประจำปี 2561 ภาคทฤษฎี วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

19 files, last one added on Jul 19, 2018
Album viewed 36 times

วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561


01.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561

19 files, last one added on Jul 03, 2018
Album viewed 40 times

วันที่ 12 มิถุนายน 2561


1~47.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (4 เดือน) Training program in Palliative nursing. (Post Baccalaureate program ) โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เขตสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561

16 files, last one added on Jun 13, 2018
Album viewed 49 times

วันที่ 8 มิถุนายน 2561


1~46.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

11 files, last one added on Jun 09, 2018
Album viewed 49 times

113 albums on 10 page(s) 6

Most viewed
7~9.jpg
1765 views
9~6.jpg
1764 views
1~41.jpg
418 views
2~37.jpg
410 views

Top rated
4.jpg
258 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
263 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
277 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
236 views55555
(1 votes)

Last viewed
11~76.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:47 AM
10~82.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM
5-1~6.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM
4~101.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM