ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,109 files in 102 albums with 0 comments viewed 92,820 times
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561.


1~57.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ตรวจนับลูกน้ำยุงลาย และแจกสารเคมีกำจัดวงจรลูกน้ำยุงลาย ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

31 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 63 times

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561


1~56.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ฝึกภาคปฏิบัติ) จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

16 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 32 times

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561


15~21.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดอบรมโครงการการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

14 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 29 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561.


1~54.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายในการปฏิบัติราชการ ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

25 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 63 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561


1~53.jpg

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน) ประจำปี 2561 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล มอบใบประกาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

22 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 61 times

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561


1~52.jpg

นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 7 "สุขภาพดีไปกับ 5ส" ณ บริเวณหน้าอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

23 files, last one added on Jul 24, 2018
Album viewed 73 times

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561


1~51.jpg

นายแพทย์พงศธร. ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ภายใต้แนวคิดเพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

10 files, last one added on Jul 24, 2018
Album viewed 31 times

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


1~50.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลด้านสารสนเทศ ดูระบบเวชระเบียน, ระบบห้องตรวจโรค, ระบบเภสัชกรรม) โดยมี น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณก.สารสนเทศ รพ.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

15 files, last one added on Jul 19, 2018
Album viewed 33 times

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561


1~49.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการนำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลด้านสารสนเทศ ดูระบบเวชระเบียน, ระบบห้องตรวจโรค, ระบบเภสัชกรรม) โดยมี นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่สารสนเทศให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

17 files, last one added on Jul 19, 2018
Album viewed 33 times

วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561


1~48.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน) ประจำปี 2561 ภาคทฤษฎี วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

19 files, last one added on Jul 19, 2018
Album viewed 29 times

วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561


01.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561

19 files, last one added on Jul 03, 2018
Album viewed 34 times

วันที่ 12 มิถุนายน 2561


1~47.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (4 เดือน) Training program in Palliative nursing. (Post Baccalaureate program ) โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เขตสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561

16 files, last one added on Jun 13, 2018
Album viewed 42 times

102 albums on 9 page(s) 5

Most viewed
7~9.jpg
1735 views
9~6.jpg
1733 views
1~41.jpg
402 views
2~37.jpg
395 views

Top rated
4.jpg
239 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
245 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
258 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
221 views55555
(1 votes)

Last viewed
7~26.jpg
84 viewsJun 24, 2019 at 02:23 PM
8~25.jpg
83 viewsJun 24, 2019 at 02:23 PM
1~16.jpg
307 viewsJun 24, 2019 at 02:22 PM
5~87.jpg
1 viewsJun 19, 2019 at 07:54 PM