ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,367 files in 113 albums with 0 comments viewed 124,991 times
วันที่ 28 สิงหาคม 2561


1~68.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

32 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 80 times

วันที่ 22 สิงหาคม 2561


1~67.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการระบบงานสำคัญ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

26 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 75 times

วันที่ 21 สิงหาคม 2561.


1~66.jpg

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผอ.สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง โดยมี นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผอ.โรงพยาบาลมะเร็ง ฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2561

16 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 38 times

วันที่ 21 สิงหาคม 2561


1~65.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการการนำเสนองานพัฒนาคุณภาพด้วย 3 P โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการบริการ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2561

19 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 38 times

วันที่ 17 สิงหาคม 2561


11~42.jpg

แพทย์หญิงพิจักษณา วงศ์เสนา และชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี จัดโครงการธรรมะสัญจร ย้อนรอยวิถีธรรม ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าบุญล้อม อ.สว่างวีระวงค์ และวัดป่าปากโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี วันที่ 17 สิงหาคม 2561

11 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 36 times

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561


1~63.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice:GCP) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561

15 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 32 times

วันที่ 9 สิงหาคม 2561.


1~62.jpg

นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบรางวัล GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการรับรอง 31 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2561

9 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 37 times

วันที่ 9 สิงหาคม 2561


1~61.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สื่อรักแทนใจมอบให้แม่” เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ โดยอาสาสมัคร แจกเสื้อฟรีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดย สโมสรไลออนส์ ศรีนครอุบล และกิจกรรมสื่อรักแทนใจมอบให้แม่ ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

25 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 75 times

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561


1~60.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักวิจัยรุ่นใหม่" ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561

20 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 30 times

วันที่ 6 สิงหาคม 2561


1~59.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 6 สิงหาคม 2561

14 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 35 times

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561


1~58.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561

28 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 80 times

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561.


1~57.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ตรวจนับลูกน้ำยุงลาย และแจกสารเคมีกำจัดวงจรลูกน้ำยุงลาย ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

31 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 75 times

113 albums on 10 page(s) 5

Most viewed
7~9.jpg
1765 views
9~6.jpg
1764 views
1~41.jpg
418 views
2~37.jpg
410 views

Top rated
4.jpg
258 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
263 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
277 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
236 views55555
(1 votes)

Last viewed
11~76.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:47 AM
10~82.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM
5-1~6.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM
4~101.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM