ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1,535 files in 82 albums with 0 comments viewed 57,115 times
วันที่ 9 สิงหาคม 2561


1~61.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สื่อรักแทนใจมอบให้แม่” เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ โดยอาสาสมัคร แจกเสื้อฟรีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดย สโมสรไลออนส์ ศรีนครอุบล และกิจกรรมสื่อรักแทนใจมอบให้แม่ ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

25 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 27 times

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561


1~60.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักวิจัยรุ่นใหม่" ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561

20 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 9 times

วันที่ 6 สิงหาคม 2561


1~59.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 6 สิงหาคม 2561

14 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 10 times

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561


1~58.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561

28 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 35 times

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561.


1~57.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ตรวจนับลูกน้ำยุงลาย และแจกสารเคมีกำจัดวงจรลูกน้ำยุงลาย ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

31 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 30 times

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561


1~56.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ฝึกภาคปฏิบัติ) จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

16 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 15 times

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561


15~21.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดอบรมโครงการการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

14 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 13 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561.


1~54.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายในการปฏิบัติราชการ ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

25 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 28 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561


1~53.jpg

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน) ประจำปี 2561 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล มอบใบประกาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

22 files, last one added on Aug 02, 2018
Album viewed 28 times

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561


1~52.jpg

นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 7 "สุขภาพดีไปกับ 5ส" ณ บริเวณหน้าอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

23 files, last one added on Jul 24, 2018
Album viewed 37 times

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561


1~51.jpg

นายแพทย์พงศธร. ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ภายใต้แนวคิดเพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

10 files, last one added on Jul 24, 2018
Album viewed 15 times

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


1~50.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลด้านสารสนเทศ ดูระบบเวชระเบียน, ระบบห้องตรวจโรค, ระบบเภสัชกรรม) โดยมี น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณก.สารสนเทศ รพ.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

15 files, last one added on Jul 19, 2018
Album viewed 17 times

82 albums on 7 page(s) 3

Most viewed
9~6.jpg
1711 views
7~9.jpg
1710 views
1~41.jpg
380 views
2~37.jpg
372 views

Top rated
4.jpg
214 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
215 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
226 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
191 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~16.jpg
210 viewsJan 18, 2019 at 06:54 AM
2~12.jpg
95 viewsJan 16, 2019 at 09:08 PM
9~6.jpg
1711 viewsJan 14, 2019 at 09:17 PM
2~37.jpg
372 viewsJan 14, 2019 at 09:17 PM