ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,367 files in 113 albums with 0 comments viewed 124,991 times
วันที่ 13 มิถุนายน 2562


0-1~0.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน
ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 13 มิถุนายน 2562

29 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 18 times

วันที่ 12 มิถุนายน 2562


1~106.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Pallitive Care) นำทีมโดย พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

21 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 20 times

วันที่ 10 มิถุนายน 2562


0~1.jpg

นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุม 7/3 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีวันที่ 10 มิถุนายน 2562

20 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 10 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562.


1~104.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล อุบลราชธานี
ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ และให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เพื่อครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลอุบล และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

34 files, last one added on Jun 12, 2019
Album viewed 18 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


0-1.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล อุบลราชธานี
ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่และให้ชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ และป้องกันนักสูบบุหรี่รายใหม่ จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

28 files, last one added on Jun 12, 2019
Album viewed 19 times

วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562


1~102.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสำหรับบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562

17 files, last one added on Jun 12, 2019
Album viewed 10 times

วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562


1~101.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมพิธีเปิด โครงการนางฟ้าทอฝัน อบรมสอนทอวิกผมแท้ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการทอวิกผม ให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ตลอดจนรับซื้อผลงานทั้งหมดแล้วนำมาแจกให้ผู้ป่วย ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่อบรมประกอบด้วย ผู้ป่วย ญาติ อาสาสมัคร และบุคลากรโรงพยาบาลฯ จัดโดย บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ และโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562

22 files, last one added on May 13, 2019
Album viewed 30 times

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


1~100.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมขั้นตอนการติดตั้ง QR Code ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

16 files, last one added on May 10, 2019
Album viewed 15 times

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562


11~66.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบถุงผ้า จำนวน 1000 ใบ จากนางณัฐยา อนุดิษฐ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

1 files, last one added on May 03, 2019
Album viewed 19 times

วันที่ 24 เมษายน 2562


1~98.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร การอบรมเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 24 เมษายน 2562

24 files, last one added on Apr 25, 2019
Album viewed 34 times

วันที่ 10 เมษายน 2562


1~97.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2562 จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ป่วย และกิจกรรมดนตรีบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล เกิดความภาคภูมิใจ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ 10 เมษายน 2562

25 files, last one added on Apr 25, 2019
Album viewed 29 times

วันที่ 15 มีนาคม 2562


1~94.jpg

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เนื่องจากผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบประกาศนียบัตร และคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนต์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

18 files, last one added on Mar 19, 2019
Album viewed 21 times

113 albums on 10 page(s) 2

Most viewed
7~9.jpg
1765 views
9~6.jpg
1764 views
1~41.jpg
418 views
2~37.jpg
410 views

Top rated
4.jpg
258 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
263 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
277 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
236 views55555
(1 votes)

Last viewed
11~76.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:47 AM
10~82.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM
5-1~6.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM
4~101.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM