ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,109 files in 102 albums with 0 comments viewed 92,820 times
วันที่ 15 มีนาคม 2562


1~94.jpg

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เนื่องจากผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบประกาศนียบัตร และคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนต์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

18 files, last one added on Mar 19, 2019
Album viewed 13 times

วันที่ 13 มีนาคม 2562


1~93.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านรังสีรักษา ด้านเคมีบำบัด และด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 วันที่ 13 มีนาคม 2562

42 files, last one added on Mar 16, 2019
Album viewed 31 times

วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562


1~90.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวม ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะและแนวทางในการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจปัญหาของตนเอง มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา เกิดการยอมรับและสามารถพิจารณาทางเลือกได้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

50 files, last one added on Mar 15, 2019
Album viewed 27 times

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562


1~89.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะบุคลากร ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง Co - Creation toward Value - based Cancer Care "ร่วมคิด ร่วมสร้าง มุ่งสู่การดูแลสุขภาพด้านโรคมะเร็งอย่างมีคุณค่า" ณ ห้องประชุมมารีอินทนนท์ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

5 files, last one added on Mar 14, 2019
Album viewed 11 times

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562


1~88.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมในด้านการให้บริการและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

49 files, last one added on Mar 14, 2019
Album viewed 25 times

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562


1~96.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะ ร่วมงานสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 77 ปี “สานพลังสู่อนาคต” และเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ ร่วมพิธีมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ดังนี้
1. นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประจำปี 2561
2. ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับรางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ จากรางวัลดีเด่นผลงานวิจัย Oral presentation และ Oral Appreciation
3. ดร.โสภิต ทับทิมหิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับรางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ จากรางวัลดีเด่นผลงานวิจัย Oral presentation
ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมวิชาการ ICCN 2019 : 21st International Conference on Cancer Nursing Holiday Inn Paris Montparnasse, Avenue Du Maine, Paris, France. ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562
4. นายสุขสัน บุญบัง ช่างปูน 4 รับรางวัลโล่ชูเกียรติ ข้าราชการดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจำ

8 files, last one added on Mar 19, 2019
Album viewed 13 times

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


1~87.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่บุคลากรฯ ร่วมต้อนรับ ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

38 files, last one added on Mar 12, 2019
Album viewed 29 times

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562


1~86.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขัน " วิ่งทั่วไทยเพื่อโลกไร้มะเร็ง " World cancer day 2019 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และอีกหลายท่านเป็นเกียรติร่วมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

68 files, last one added on Mar 12, 2019
Album viewed 27 times

วันที่ 17 ตุลาคม 2561


1~85.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
และดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม จัดโดย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นำโดยโรบินสันในเครือ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ในงานจัดให้การเสวนาเรื่อง ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม กิจกรรมเย็บเต้านมเทียมและสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอุบลราชธานี ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

69 files, last one added on Oct 30, 2018
Album viewed 80 times

วันที่ 16–19 ตุลาคม 2561


1~84.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ประจำปี 2561 โดยมี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดงานฯ ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อผู้ป่วย เช่น ชมนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมสอน / สาธิต การตรวจเต้านมด้วยตนเอง แจกเต้านมเทียม เสื้อยกทรง ฟรี กิจกรรมอาหารก่อมะเร็ง/อาหารต้านมะเร็ง ฯ ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16–19 ตุลาคม 2561

29 files, last one added on Oct 29, 2018
Album viewed 79 times

วันที่ 12 ตุลาคม 2561


1~83.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๘ ปี ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

39 files, last one added on Oct 26, 2018
Album viewed 76 times

วันที่ 10 ตุลาคม 2561


1~82.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมแสดงความยินดี ในวาระ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ย้ายมาปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

17 files, last one added on Oct 26, 2018
Album viewed 39 times

102 albums on 9 page(s) 2

Most viewed
7~9.jpg
1735 views
9~6.jpg
1733 views
1~41.jpg
402 views
2~37.jpg
395 views

Top rated
4.jpg
239 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
245 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
258 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
221 views55555
(1 votes)

Last viewed
7~26.jpg
84 viewsJun 24, 2019 at 02:23 PM
8~25.jpg
83 viewsJun 24, 2019 at 02:23 PM
1~16.jpg
307 viewsJun 24, 2019 at 02:22 PM
5~87.jpg
1 viewsJun 19, 2019 at 07:54 PM