ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1,535 files in 82 albums with 0 comments viewed 57,115 times
วันที่ 20 กันยายน 2561


1~73.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัน "Asian Dietitian's Day พ.ศ.2561 จัดโดย กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 20 กันยายน 2561

23 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 25 times

วันที่ 11 กันยายน 2561


1~72.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีศึกษาดูงาน รายวิชาโภชนบำบัด ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 11 กันยายน 2561

21 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 24 times

วันที่ 10 กันยายน 2561


1~71.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดกิจกรรม 5 ส โดยมี นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ ประธาน 5 ส กล่าวรายงานกิจกรรม Big Cleaning Day ภายนอกอาคารและบริเวณรอบอาคาร ครั้งที่ 8 “ลดโลกร้อนไปกับ 5 ส” ณ บริเวณหน้าอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 10 กันยายน 2561

49 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 26 times

วันที่ 7 กันยายน 2561


1~70.jpg

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เยี่ยมสำรวจนวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมประชุมและนำเสนอนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 7 กันยายน 2561

32 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 21 times

วันที่ 30 สิงหาคม 2561


1~69.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมประชุมการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ หองประชุมชั้น ๘ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 30 สิงหาคม 2561

95 files, last one added on Sep 20, 2018
Album viewed 31 times

วันที่ 28 สิงหาคม 2561


1~68.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

32 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 29 times

วันที่ 22 สิงหาคม 2561


1~67.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการระบบงานสำคัญ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

26 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 27 times

วันที่ 21 สิงหาคม 2561.


1~66.jpg

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผอ.สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง โดยมี นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผอ.โรงพยาบาลมะเร็ง ฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2561

16 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 14 times

วันที่ 21 สิงหาคม 2561


1~65.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการการนำเสนองานพัฒนาคุณภาพด้วย 3 P โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการบริการ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2561

19 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 14 times

วันที่ 17 สิงหาคม 2561


11~42.jpg

แพทย์หญิงพิจักษณา วงศ์เสนา และชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี จัดโครงการธรรมะสัญจร ย้อนรอยวิถีธรรม ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าบุญล้อม อ.สว่างวีระวงค์ และวัดป่าปากโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี วันที่ 17 สิงหาคม 2561

11 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 12 times

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561


1~63.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice:GCP) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561

15 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 9 times

วันที่ 9 สิงหาคม 2561.


1~62.jpg

นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบรางวัล GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการรับรอง 31 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2561

9 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 13 times

82 albums on 7 page(s) 2

Most viewed
9~6.jpg
1711 views
7~9.jpg
1710 views
1~41.jpg
380 views
2~37.jpg
372 views

Top rated
4.jpg
214 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
215 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
226 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
191 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~16.jpg
210 viewsJan 18, 2019 at 06:54 AM
2~12.jpg
95 viewsJan 16, 2019 at 09:08 PM
9~6.jpg
1711 viewsJan 14, 2019 at 09:17 PM
2~37.jpg
372 viewsJan 14, 2019 at 09:17 PM