ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,137 files in 104 albums with 0 comments viewed 103,147 times
วันที่ 24 มิถุนายน 2562


1~110.jpg

นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับบุคลากร และผู้มารับบริการ ในการป้องกันและควบคุม ในพื้นที่โรงพยาบาล เขตบ้านพักบุคลากร และชุมชนทั่วไปให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

20 files, last one added on Jul 10, 2019
Album viewed 1 times

วันที่ 18 มิถุนายน 2562


1~109.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมพิธีทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU)"โครงการนางฟ้าหลังกำแพง"ในการสอนฝึกวิชาชีพถักทอวิกผมแท้ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระหว่างเรือนจำกลางอุบลราชธานี โดย นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี และบริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดและมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ โดย ดร.นภัสรพี เทพคุ้มกัน ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

8 files, last one added on Jul 10, 2019
Album viewed 1 times

วันที่ 14 มิถุนายน 256


1~108.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็งกรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 14 มิถุนายน 256

59 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 12 times

วันที่ 13 มิถุนายน 2562


0-1~0.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน
ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 13 มิถุนายน 2562

29 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 12 times

วันที่ 12 มิถุนายน 2562


1~106.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Pallitive Care) นำทีมโดย พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

21 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 14 times

วันที่ 10 มิถุนายน 2562


0~1.jpg

นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุม 7/3 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีวันที่ 10 มิถุนายน 2562

20 files, last one added on Jun 18, 2019
Album viewed 5 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562.


1~104.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล อุบลราชธานี
ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ และให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เพื่อครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลอุบล และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

34 files, last one added on Jun 12, 2019
Album viewed 12 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


0-1.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล อุบลราชธานี
ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่และให้ชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ และป้องกันนักสูบบุหรี่รายใหม่ จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

28 files, last one added on Jun 12, 2019
Album viewed 12 times

วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562


1~102.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสำหรับบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562

17 files, last one added on Jun 12, 2019
Album viewed 6 times

วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562


1~101.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมพิธีเปิด โครงการนางฟ้าทอฝัน อบรมสอนทอวิกผมแท้ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการทอวิกผม ให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ตลอดจนรับซื้อผลงานทั้งหมดแล้วนำมาแจกให้ผู้ป่วย ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่อบรมประกอบด้วย ผู้ป่วย ญาติ อาสาสมัคร และบุคลากรโรงพยาบาลฯ จัดโดย บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ และโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562

22 files, last one added on May 13, 2019
Album viewed 24 times

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


1~100.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมขั้นตอนการติดตั้ง QR Code ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

16 files, last one added on May 10, 2019
Album viewed 11 times

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562


11~66.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบถุงผ้า จำนวน 1000 ใบ จากนางณัฐยา อนุดิษฐ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

1 files, last one added on May 03, 2019
Album viewed 15 times

104 albums on 9 page(s) 1

Most viewed
7~9.jpg
1740 views
9~6.jpg
1740 views
1~41.jpg
408 views
2~37.jpg
400 views

Top rated
4.jpg
245 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
251 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
264 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
226 views55555
(1 votes)

Last viewed
2-4.jpg
6 viewsJul 18, 2019 at 06:13 AM
2-5.jpg
6 viewsJul 18, 2019 at 06:13 AM
2-6.jpg
6 viewsJul 18, 2019 at 06:13 AM
2-7.jpg
6 viewsJul 18, 2019 at 06:13 AM