ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,704 files in 124 albums with 0 comments viewed 150,109 times
วันที่ 26 สิงหาคม 2562


1~129.jpg

นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดกิจกรรม 5 ส โดยมี นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ ประธาน 5 ส กล่าวรายงานกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 9 "5 ส 3 ก รวมพลังพิชิตยุงลาย" วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

34 files, last one added on Sep 19, 2019
Album viewed 1 times

วันที่ 21 สิงหาคม 2562


0-1~4.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2562

42 files, last one added on Sep 11, 2019
Album viewed 5 times

วันที่ 19 สิงหาคม 2562


0-1~3.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน) โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยยาเคมีบำบัด ผลข้างเคียงที่เกิดจากยาเคมีบำบัด สามารถบริหารยาเคมีบำบัดให้ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีทั้งต่อผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อม วิทยากรบรรยายโดย นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 19 สิงหาคม 2562

29 files, last one added on Sep 11, 2019
Album viewed 3 times

วันที่ 16 สิงหาคม 2562


0-1~2.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562 “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด” โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พญ.อิสราภรณ์ แสงใสแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 16 สิงหาคม 2562

39 files, last one added on Sep 06, 2019
Album viewed 4 times

วันที่ 13 สิงหาคม 2562


1~126.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Thai Cancer Based เขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรหน่วยงานต่างๆ สามารถนำความรู้ไปจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Hospital Based) ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 13 สิงหาคม 2562

27 files, last one added on Sep 05, 2019
Album viewed 3 times

วันที่ 9 สิงหาคม 2562..


1~125.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รักษาการแทน ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด
“โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ” โดยมีกิจกรรม รมอาชีวะบำบัด “ประดิษฐ์ดอกมะลิ”กิจกรรมสื่อรักแทนใจมอบให้แม่ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดนตรีบำบัด ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

21 files, last one added on Sep 04, 2019
Album viewed 3 times

วันที่ 9 สิงหาคม 2562.


1~124.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน” ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

19 files, last one added on Sep 03, 2019
Album viewed 9 times

วันที่ 9 สิงหาคม 2562


1~123.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพ แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกิจกรรม ถวายปัจจัยและภัตตาหาร ตรวจสุขภาพ สาธิตและฝึกปฏิบัติ CPR เบื้องต้น
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ ณ วัดดอนกลาง วันที่ 9 สิงหาคม 2562

49 files, last one added on Sep 03, 2019
Album viewed 8 times

วันที่ 7 สิงหาคม 2562.


1~122.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร ร่วมเปิดหน่วยบริการ “คลินิคให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์” สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ญาติและผู้สนใจ โดยเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ บริเวณ OPD ชั้น 1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

21 files, last one added on Aug 31, 2019
Album viewed 10 times

วันที่ 7 สิงหาคม 2562


1~121.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลาชธานี จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพ แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดหนองแกใหม่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2562

37 files, last one added on Aug 29, 2019
Album viewed 12 times

วันที่ 2 สิงหาคม 2562


11~82.jpg

นายเเพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค ผู้อำนวยการสำนักการเเพทย์เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ร่วมต้อนรับ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

19 files, last one added on Aug 29, 2019
Album viewed 6 times

วันที่ 1 สิงหาคม 2562


1~119.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย“ด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 1 สิงหาคม 2562

17 files, last one added on Aug 20, 2019
Album viewed 9 times

124 albums on 11 page(s) 1

Most viewed
7~9.jpg
1778 views
9~6.jpg
1776 views
1~41.jpg
430 views
2~37.jpg
422 views

Top rated
4.jpg
273 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
277 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
291 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
248 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~16.jpg
352 viewsSep 21, 2019 at 04:18 PM
4-1~10.jpg
2 viewsSep 20, 2019 at 09:03 AM
0-23.jpg
2 viewsSep 20, 2019 at 09:03 AM
0-1~3.jpg
2 viewsSep 20, 2019 at 09:03 AM