ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

3,438 files in 223 albums with 0 comments viewed 392,175 times
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563


112754350_3511387202258209_1832520370724776626_o.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ

9 files, last one added on Jul 29, 2020
Album viewed 9 times

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563


9~131.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานในช่วงการระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์การดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารกรมการแพทย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

9 files, last one added on Jul 29, 2020
Album viewed 6 times

วันที่ 15 มิถุนายน 2563


1~224.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV” ซึ่งจัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี โดยมี นายวุฒิชัย ลำดวน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้หน่วยงานบริหาร งานบริการ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจแนวทางดำเนินงาน และหารือกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

5 files, last one added on Jul 29, 2020
Album viewed 5 times

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563


1~223.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม HA’s Day หัวข้อ “การใช้เครื่องมือคุณภาพ 2P Safety Hospital”แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลนางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบ เข้าร่วมประชุม และมีการ Facebook Live ถ่ายทอดสดให้เจ้าหน้าที่ได้ฟังทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานการใช้เครื่องมือคุณภาพ 2P Safety Hospital นำไปสู่การมีระบบและวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีในระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืนภายในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินเพื่อการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพในโรงพยาบาล ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

4 files, last one added on Jul 29, 2020
Album viewed 5 times

วันที่ 5 มิถุนายน 2563


2~214.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital 2563 โดยมีนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะร่วมตรวจประเมินการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ภายใต้โครงการโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

9 files, last one added on Jul 29, 2020
Album viewed 3 times

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563


1~222.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน
โดยมี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ บุคลากร อาสาสมัคร ผู้ป่วย ญาติและผู้มารับบริการ ร่วมกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ดังคำขวัญประจำปี 2563 ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง # เลิกสูบ ลดเสี่ยง ในงานจัดให้มีกิจกรรม แจกหน้ากากอนามัย เดินรณรงค์ นิทรรศการพิษภัยบุหรี่ ตลอดจนแจกสื่อประชาสัมพันธ์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

5 files, last one added on Jul 29, 2020
Album viewed 3 times

วันที่ 27 มีนาคม 2563.


1~220.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จัดทำรถเข็นเปลนั่งและเปลนอน สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 ภายในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นผู้ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

1 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 36 times

วันที่ 27 มีนาคม 2563


1~219.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น จากบริษัทจิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดย พตอ.ชัยกฤต โชติวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตาลสุม
เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับบริการที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยต่อไป ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

5 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 30 times

วันที่ 25 มีนาคม 2563


1~218.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน ภารกิจวิชาการและการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิงนางญาณิศา ศรศิลป์ ในวาระรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 25 มีนาคม 2563

5 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 31 times

วันที่ 19 มีนาคม 2563


1~217.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ และผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 "ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันไวรัส Covid-19" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

4 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 26 times

วันที่ 16 มีนาคม 2563


1~216.jpg

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการจ่ายน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ในโครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทย และรับฟังการบรรยายการใช้กัญชาในการรักษาทางการแพทย์และสาธิตการตรวจวินิจฉัยและสั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแก่ผู้ป่วย วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและโรงพยาบาลพนา โดยมี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก (เดิม) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 มีนาคม 2563

7 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 27 times

วันที่ 12 มีนาคม 2563


1~215.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน โดยมี พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมด้วยบุคลากร ผู้ป่วย ญาติ อสม. และสมาคมสตรี นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

8 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 29 times

221 albums on 19 page(s) 1

Most viewed
7~9.jpg
1886 views
9~6.jpg
1879 views
1~41.jpg
529 views
2~37.jpg
520 views

Top rated
4.jpg
381 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
389 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
410 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
349 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~41.jpg
529 viewsAug 15, 2020 at 02:17 PM
7~9.jpg
1886 viewsAug 15, 2020 at 02:17 PM
1~12.jpg
242 viewsAug 15, 2020 at 11:43 AM
5~14.jpg
319 viewsAug 14, 2020 at 06:16 AM