ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1,901 files in 95 albums with 0 comments viewed 83,204 times
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562


1~101.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมพิธีเปิด โครงการนางฟ้าทอฝัน อบรมสอนทอวิกผมแท้ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการทอวิกผม ให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ตลอดจนรับซื้อผลงานทั้งหมดแล้วนำมาแจกให้ผู้ป่วย ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่อบรมประกอบด้วย ผู้ป่วย ญาติ อาสาสมัคร และบุคลากรโรงพยาบาลฯ จัดโดย บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ และโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562

22 files, last one added on May 13, 2019
Album viewed 5 times

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


1~100.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมขั้นตอนการติดตั้ง QR Code ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

16 files, last one added on May 10, 2019
Album viewed 2 times

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562


11~66.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบถุงผ้า จำนวน 1000 ใบ จากนางณัฐยา อนุดิษฐ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

1 files, last one added on May 03, 2019
Album viewed 5 times

วันที่ 24 เมษายน 2562


1~98.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร การอบรมเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 24 เมษายน 2562

24 files, last one added on Apr 25, 2019
Album viewed 11 times

วันที่ 10 เมษายน 2562


1~97.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2562 จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ป่วย และกิจกรรมดนตรีบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล เกิดความภาคภูมิใจ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ 10 เมษายน 2562

25 files, last one added on Apr 25, 2019
Album viewed 6 times

วันที่ 15 มีนาคม 2562


1~94.jpg

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เนื่องจากผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบประกาศนียบัตร และคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนต์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

18 files, last one added on Mar 19, 2019
Album viewed 8 times

วันที่ 13 มีนาคม 2562


1~93.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านรังสีรักษา ด้านเคมีบำบัด และด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 วันที่ 13 มีนาคม 2562

42 files, last one added on Mar 16, 2019
Album viewed 18 times

วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562


1~90.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวม ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะและแนวทางในการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจปัญหาของตนเอง มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา เกิดการยอมรับและสามารถพิจารณาทางเลือกได้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

50 files, last one added on Mar 15, 2019
Album viewed 15 times

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562


1~89.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะบุคลากร ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง Co - Creation toward Value - based Cancer Care "ร่วมคิด ร่วมสร้าง มุ่งสู่การดูแลสุขภาพด้านโรคมะเร็งอย่างมีคุณค่า" ณ ห้องประชุมมารีอินทนนท์ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

5 files, last one added on Mar 14, 2019
Album viewed 6 times

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562


1~88.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมในด้านการให้บริการและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

49 files, last one added on Mar 14, 2019
Album viewed 12 times

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562


1~96.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะ ร่วมงานสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 77 ปี “สานพลังสู่อนาคต” และเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ ร่วมพิธีมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ดังนี้
1. นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประจำปี 2561
2. ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับรางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ จากรางวัลดีเด่นผลงานวิจัย Oral presentation และ Oral Appreciation
3. ดร.โสภิต ทับทิมหิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับรางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ จากรางวัลดีเด่นผลงานวิจัย Oral presentation
ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมวิชาการ ICCN 2019 : 21st International Conference on Cancer Nursing Holiday Inn Paris Montparnasse, Avenue Du Maine, Paris, France. ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562
4. นายสุขสัน บุญบัง ช่างปูน 4 รับรางวัลโล่ชูเกียรติ ข้าราชการดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจำ

8 files, last one added on Mar 19, 2019
Album viewed 7 times

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


1~87.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่บุคลากรฯ ร่วมต้อนรับ ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

38 files, last one added on Mar 12, 2019
Album viewed 16 times

95 albums on 8 page(s) 1

Most viewed
7~9.jpg
1729 views
9~6.jpg
1728 views
1~41.jpg
397 views
2~37.jpg
389 views

Top rated
4.jpg
233 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
235 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
248 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
212 views55555
(1 votes)

Last viewed
12~32.jpg
27 viewsMay 24, 2019 at 05:31 PM
4~88.jpg
2 viewsMay 23, 2019 at 08:10 PM
2~96.jpg
2 viewsMay 23, 2019 at 08:10 PM
12~61.jpg
1 viewsMay 23, 2019 at 08:09 PM