ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

621 files in 44 albums with 0 comments viewed 45,090 times
วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561


01.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561

19 files, last one added on Jul 03, 2018
Album viewed 3 times

วันที่ 12 มิถุนายน 2561


1~47.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (4 เดือน) Training program in Palliative nursing. (Post Baccalaureate program ) โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เขตสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561

16 files, last one added on Jun 13, 2018
Album viewed 12 times

วันที่ 8 มิถุนายน 2561


1~46.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

11 files, last one added on Jun 09, 2018
Album viewed 11 times

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561


1~45.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561

15 files, last one added on Jun 09, 2018
Album viewed 11 times

วันที่ 5 มิถุนายน 2561


1~44.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

34 files, last one added on Jun 05, 2018
Album viewed 19 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561.


1~43.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมบุคลากร ร่วมรณรงค์ เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ร่วมกับภาคีเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

18 files, last one added on Jun 01, 2018
Album viewed 14 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561


1~42.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.เอื้อมพร สายเสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

15 files, last one added on Jun 01, 2018
Album viewed 13 times

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561


6~31.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมภิบาลตามรอยพ่อ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

6 files, last one added on May 12, 2018
Album viewed 23 times

วันที่ 10 เมษายน 2561..


12~18.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 10 เมษายน 2561

12 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 26 times

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561.


1~37.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมตรวจการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

8 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 37 times

วันที่ 10 เมษายน 2561


1~36.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งสืบสานประเพณีไทย ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 10 เมษายน 2561

21 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 37 times

วันที่ 5 เมษายน 2561


24~0.jpg

นางสาวพิมวดี ตรีโรจน์พร รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทพยาบาล : การคัดกรองความเสี่ยงและการจัดการภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร่วมกับมีไข้ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

14 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 17 times

44 albums on 4 page(s) 1

Most viewed
9~6.jpg
1690 views
7~9.jpg
1688 views
1~41.jpg
360 views
2~37.jpg
354 views

Top rated
4.jpg
201 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
197 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
204 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
179 views55555
(1 votes)

Last viewed
10~6.jpg
153 viewsJul 15, 2018 at 06:42 AM
9~28.jpg
15 viewsJul 13, 2018 at 09:38 PM
5~32.jpg
24 viewsJul 13, 2018 at 09:37 PM
24~1.jpg
13 viewsJul 13, 2018 at 09:35 PM