วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 • เป็นผู้นำทางวิชาการและบริการด้านตติยภูมิโรคมะเร็ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
พันธกิจ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 • พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง
 • ให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 • พัฒนาเป็นสถาบันวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • พัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็ง
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
หัวเรื่อง วันที่ ผู้เข้าชม
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) 23 พ.ค. 2559 38
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)) 23 พ.ค. 2559 38
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) 23 พ.ค. 2559 86
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17 พ.ค. 2559 307
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 17 พ.ค. 2559 106
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) 10 พ.ค. 2559 337
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 3 พ.ค. 2559 227
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) 28 เม.ย. 2559 446
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25 เม.ย. 2559 570
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด) 25 เม.ย. 2559 261
 แก้ไขรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 11 เม.ย. 2559 481
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11 เม.ย. 2559 437
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) 8 เม.ย. 2559 574
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 7 เม.ย. 2559 431
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา) 29 มี.ค. 2559 468
หัวเรื่อง วันที่ ผู้เข้าชม
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อยา Filgrastim 300 mcg/ml lnjection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา 11 พ.ค. 2559 119
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อยา Filgrastim 300 mcg/ml lnj จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา 11 พ.ค. 2559 124
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Irinotecan inj. ๑๐๐ mg. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มี.ค. 2559 489
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Paclitaxel inj. ๓๐๐ mg. จำนวน ๑ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2559 397
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.พ. 2559 418
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลมะเร็งอุอบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.พ. 2559 335
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Irinotecan inj. ๑๐๐ mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2559 85
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 2559 88
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ 16 ก.พ. 2559 267
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Irinotecan inj. ๑๐๐ mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 12 ก.พ. 2559 102
 ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อยา Irinotecan inj. ๑๐๐ mg.จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ 12 ก.พ. 2559 369
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Paclitaxel inj. ๓๐๐ mg. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2559 421
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Paclitaxel inj. ๓๐๐ mg. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 3 ก.พ. 59 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณาวิจารณ์ 8 ก.พ. 59 4 ก.พ. 2559 130
 ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อยา Paclitaxel inj. ๓๐๐ mg. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.พ. 2559 420
 ประกาศ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ยา Irinotecan inj.๑๐๐ mg. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2559 4 ก.พ. 2559 96
หัวเรื่อง วันที่ ผู้เข้าชม
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 13 : "คุณภาพในทุกลมหายใจ" (Enjoy Quality Every Moment) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 18 พ.ค. 2559 39
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ 12 พ.ค. 2559 103
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการอบรม "Good Clinical Practice (GCP) in Clinical Research & Statistical issues and analysis for clinical trials" ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ตามเอกสารแนบ 28 เม.ย. 2559 43
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านองค์ความรู้ในการป้องกันดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในประชาคมอาเซียน โดยไม่มีกำหนด 21 มี.ค. 2559 86
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 59 11 มี.ค. 2559 60
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่ไม่มารับบริการนานติดต่อกัน 5 ปี 6 ม.ค. 2559 559
 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 17 ธ.ค. 2558 733
 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจําปีงบประมาณ 2557 และ 2558 23 พ.ย. 2558 434
 เอกสาร service plan 18 พ.ย. 2558 18 พ.ย. 2558 449
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 ต.ค. 2558 920
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 5" ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 หากท่านใดสนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียนได้ที่ http://fph.tu.ac.th 22 ก.ย. 2558 745
 เอกสารประกอบการบรรยายแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 1 17 มิ.ย. 2558 1798
 แบบฟอร์คำขอเงินบำรุง ปี 2559 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 16 มิ.ย. 2558 2073
 แบบฟอร์มการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยฐานกิจกรรม (ABC) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 20 พ.ค. 2558 2182
 คำรับรอง 2558 รพ.มะเร็งอุบลฯ พร้อมแบบฟอร์มรายงานรอบ 6 เดือน 13 มี.ค. 2558 2276
 • เมื่อไร่...สงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม!!! part 2
  เมื่อไร่...สงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม!!! part 1
  มะเร็งเต้านม !!! รักษาได้ part 2
  มะเร็งเต้านม !!! รักษาได้ part1
  สารคดี เรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยวิธีการจี้เย็น
  สารคดี การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยวิธีการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า
  สารคดี เรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยวิธีการตัดปากมดลูกด้วยมีด
  สารคดี เรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยด้วยกล้องคอลโปสโคป
  เรื่อง หลักการดูแลผู้ป่วยที่มีผลคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
  รอบรู้เรื่องมะเร็ง ตอน มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  รอบรู้เรื่องมะเร็ง ตอน มะเร็งปากมดลูก
  Health Me ช่วง Health Center By NCI ตอน Reality มะเร็งต่อมน้ำเหลือง part 2/2
  Health Me ช่วง Health Center By NCI ตอน Reality มะเร็งต่อมน้ำเหลือง part 1/2
  Health Me ช่วง Health Center By NCI ตอน Reality มะเร็งต่อมลูกหมาก part 3/3
  Health Me ช่วง Health Center By NCI ตอน Reality มะเร็งต่อมลูกหมาก part 2/3
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน

   โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

  ลำดับ ชื่อ เบอร์โทร ประเภท
  0001 ธุรการบริหาร 045-285921 โทรศัพท์สายตรง
  0002 งานพยาธิ 045-317134 โทรศัพท์สายตรง
  0003 ทันตกรรม 045-317132 โทรศัพท์สายตรง
  0004 ศูนย์ประสานงานมะเร็ง 045-285640 โทรศัพท์สายตรง
  0005 ฝ่ายสิทธิบัตร 045-285637 โทรศัพท์สายตรง
  0006 ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 045-312993 โทรศัพท์สายตรง
  0007 MRI รพ. 5296 เบอร์ภายใน
  0008 MRI รพ. 045-313413 โทรศัพท์สายตรง
  0009 Pen Clinic 8133 เบอร์ภายใน
  0010 หน้าห้องตรวจ(ดาวเรือง) 8134 เบอร์ภายใน
  0011 หน้าห้องตรวจ(ชวนชม) 8130 เบอร์ภายใน
  0012 ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 8409,8410,8411 เบอร์ภายใน
  0013 งานโสตทัศนศึกษา 8406,8407 เบอร์ภายใน
  0014 วิจัยคลินิก,สนับสนุนวิชาการ 8415 เบอร์ภายใน
  0015 ห้องสมุด 8403 เบอร์ภายใน
  0016 ศูนย์พัฒนาฯ 8401 เบอร์ภายใน
  0017 งานรหัสโรค 8123 เบอร์ภายใน
  0018 ศูนย์สารสนเทศ 8122 เบอร์ภายใน
  0019 งานะทะเบียนมะเร็ง 8120,8121 เบอร์ภายใน
  0020 งานสุขาภิบาล 8306 เบอร์ภายใน
  0021 ฝ่ายซ่อมบำรุง 8319 เบอร์ภายใน
  0022 ฝ่ายแผนงาน 8311 เบอร์ภายใน
  0023 ฝ่ายบุคคล 8314 เบอร์ภายใน
  0024 หัวหน้าฝ่ายบุคคล 8312 เบอร์ภายใน
  0025 ฝ่ายตรวจสอบ 8301 เบอร์ภายใน
  0026 การเงินและบัญชี 8302,8305 เบอร์ภายใน
  0027 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 8307 เบอร์ภายใน
  0028 ฝ่ายพัสดุ 8315,8318 เบอร์ภายใน
  0029 หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 8317 เบอร์ภายใน
  0030 สนง.รอง ผอ.ด้านอำนวยการ 8323 เบอร์ภายใน
  0031 รอง ผอ.ด้านอำนวยการ 8322 เบอร์ภายใน
  0032 สำนักงาน ผอ. 8320,8321 เบอร์ภายใน
  0033 ห้องตรวจรังสีร่วมรักษา 8203 เบอร์ภายใน
  0034 ห้องหมอรังสีร่วมรักษา 8202 เบอร์ภายใน
  0035 ธุรการรังสีร่วมรักษา 8201 เบอร์ภายใน
  0036 กลุ่มงานทันตกรรม 8206,8207 เบอร์ภายใน
  0037 งานมิตรภาพบำบัด 8124,8125 เบอร์ภายใน
  0038 ออตโตมี 8212,8213 เบอร์ภายใน
  0039 โภชนาคลินิก 8210 เบอร์ภายใน
  0040 ห้องตรวจ 3 รังสีใหม่ 8104,8105 เบอร์ภายใน
  0041 ห้องตรวจ 2 รังสีใหม่ 8103 เบอร์ภายใน
  0042 ห้องตรวจ 1 รังสีใหม่ 8126 เบอร์ภายใน
  0043 โต๊ะซักประวัติ รังสีใหม่ 8124,8125 เบอร์ภายใน
  0044 ห้องวางแผนรังสีไฮโดรส,ห้องใส่แร่ 8109 เบอร์ภายใน
  0045 ห้องควบคุมรังสีไฮโดรส,ห้องใส่แร่ 8108 เบอร์ภายใน
  0046 เคาท์เตอร์รังสีไฮโดรส,ห้องใส่แร่ 8106,8107 เบอร์ภายใน
  0047 คลังพัสดุใหม่ 8157 เบอร์ภายใน
  0048 ห้องพิเศษ 1013 1060 เบอร์ภายใน
  0049 ห้องพิเศษ 1012 1061 เบอร์ภายใน
  0050 ห้องพิเศษ 1011 1062 เบอร์ภายใน
  0051 ห้องพิเศษ 1010 1063 เบอร์ภายใน
  0052 ห้องพิเศษ 109 1064 เบอร์ภายใน
  0053 VIP หญิง 1065 เบอร์ภายใน
  0054 พิเศษหญิง(สัตตบงกช) 1053 เบอร์ภายใน
  0055 ห้องพิเศษ 105 1055 เบอร์ภายใน
  0056 ห้องพิเศษ 104 1056 เบอร์ภายใน
  0057 ห้องพิเศษ 103 1057 เบอร์ภายใน
  0058 ห้องพิเศษ 102 1058 เบอร์ภายใน
  0059 ห้องพิเศษ 101 1069 เบอร์ภายใน
  0060 VIP ชาย 1066 เบอร์ภายใน
  0061 I.C.U 1054 เบอร์ภายใน
  0062 พิเศษชาย(สโรชา) 1052 เบอร์ภายใน
  0063 ห้องหัวหน้าวิชาการ 1067 เบอร์ภายใน
  0064 ห้องแยกโรค 1051 เบอร์ภายใน
  0065 สามัญหญิง(บุษบัน) 1049 เบอร์ภายใน
  0066 เคาท์เตอร์ช่วยหายใจ 1048 เบอร์ภายใน
  0067 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย 1119 เบอร์ภายใน
  0068 สามัญชาย(บุษบง) 1101,1047 เบอร์ภายใน
  0069 พิเศษใหม่(ปทุมมาลย์) 1073 เบอร์ภายใน
  0070 ส่งเสริมสุขภาพ(ปัทมา) 1126,1082 เบอร์ภายใน
  0071 ประตูหน้าปัทมา 5334 เบอร์ภายใน
  0072 ห้องผ่าตัด 1046 เบอร์ภายใน
  0073 ห้องวิสัญญี 1045 เบอร์ภายใน
  0074 ห้องพักเจ้าหน้าที่ 1044 เบอร์ภายใน
  0075 เคาท์เตอร์ห้องผ่าตัด 1042 เบอร์ภายใน
  0076 ห้องควบคุม ไลแน็ค 3 5354 เบอร์ภายใน
  0077 ห้องคุณศิริวัฒน์ ไลแน็ค 3 5353 เบอร์ภายใน
  0078 Admit 1081 เบอร์ภายใน
  0079 ห้อง CT (x-ray คอม) 1034 เบอร์ภายใน
  0080 ห้องโคบอลท์ 1041 เบอร์ภายใน
  0081 ห้องให้สุขศึกษา 1040 เบอร์ภายใน
  0082 ห้องตรวจ OPD รังสี 1043 เบอร์ภายใน
  0083 ห้องทำงานนักรังสี 1038 เบอร์ภายใน
  0084 OPD รังสีเก่า 1071,1077 เบอร์ภายใน
  0085 ห้องเคมี (OPD เคมี) 1035,1037 เบอร์ภายใน
  0086 ไลเน็ค 2 (เบอร์ 35) 1131,1031 เบอร์ภายใน
  0087 ห้องเร่งอนุภาค (แน็ค 1(34)) 1036 เบอร์ภายใน
  0088 ห้องเจาะเลือด 1154 เบอร์ภายใน
  0089 ธุรการรังสีรักษา 1033 เบอร์ภายใน
  0090 ห้องผสมยาเคมี 1156 เบอร์ภายใน
  0091 งานเภสัชกรรม(คลังยา) 1078,1079 เบอร์ภายใน
  0092 งานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 1157 เบอร์ภายใน
  0093 บำบัด/อาคารสถานที่ 1106 เบอร์ภายใน
  0094 ซ่อมบำรุง 1029 เบอร์ภายใน
  0095 โรงครัว 1024 เบอร์ภายใน
  0096 หัวหน้าโภชนาการ 1105 เบอร์ภายใน
  0097 ห้องวางแผนรักษา 1110 เบอร์ภายใน
  0098 ดิจิตอลซิม 1011 เบอร์ภายใน
  0099 วิชาการรังสีรักษา 1116 เบอร์ภายใน
  0100 หัวหน้างานเภสัชกรรม 1023 เบอร์ภายใน
  0101 ธุรการเภสัชกรรม 1022 เบอร์ภายใน
  0102 ธุรการกลุ่มการพยาบาล 1118,1013,1014 เบอร์ภายใน
  0103 ศูนย์ประสานงาน 1108 เบอร์ภายใน
  0104 ห้องฉีดยา-ทำแผล 1018 เบอร์ภายใน
  0105 ห้องให้คำปรึกษา k.อ๋อย 1149 เบอร์ภายใน
  0106 ตรวจ 6 ดอกรัก 1147 เบอร์ภายใน
  0107 ตรวจ 5 ดอกทานตะวัน 1145 เบอร์ภายใน
  0108 ตรวจ 4 ดอกบัว 1144 เบอร์ภายใน
  0109 ตรวจ 3 ดอกกล้วยไม้ 1143 เบอร์ภายใน
  0110 ตรวจ 2 ดอกกุหลาบ 1142 เบอร์ภายใน
  0111 ตรวจ 1 ดอกกุหลาบ 1141 เบอร์ภายใน
  0112 โต๊ะเบอร์ 10 1140 เบอร์ภายใน
  0113 โต๊ะซักประวัติเบอร์ 4 1137 เบอร์ภายใน
  0114 สอบถาม, ตรวจสุขภาพ 1136 เบอร์ภายใน
  0115 สิทธิเบิกจ่ายตรง 1104 เบอร์ภายใน
  0116 งานสิทธิบัตร 1017 เบอร์ภายใน
  0117 เวชระเบียน ชั้น 2 1019 เบอร์ภายใน
  0118 เวชระเบียน ชั้น 1 1016 เบอร์ภายใน
  0119 ธนาคารเลือด 1135 เบอร์ภายใน
  0120 เคาท์เตอร์เจาะเลือด 1012,1015 เบอร์ภายใน
  0121 โลหิตวิทยา 1117 เบอร์ภายใน
  0122 เซลล์วิทยา, ชิ้นเนื้อ 1121,1080 เบอร์ภายใน
  0123 ธุรการรังสีวินิจฉััย 1150,1010 เบอร์ภายใน
  0124 ห้องอัลตร้าซาวด์ 1008 เบอร์ภายใน
  0125 ห้องทำงานนักรังสี 1007 เบอร์ภายใน
  0126 ห้องอ่านฟิล์ม 1155 เบอร์ภายใน
  0127 ห้อง x-ray 1005 เบอร์ภายใน
  0128 ห้องการเงิน ชั้น 1 1002 เบอร์ภายใน
  0129 ห้องจ่ายยา 1001 เบอร์ภายใน
  0130 กลุ่มงานเภสัชกรรม 1100 เบอร์ภายใน
  0131 จ่ายกลาง 1027 เบอร์ภายใน
  0132 อาคารซักฟอก 1026 เบอร์ภายใน
  0133 อาคารเก็บศพ 1030 เบอร์ภายใน
  0134 ยานยนต์ 8156 เบอร์ภายใน
  0135 ป้อมยามประตูหน้า 1032 เบอร์ภายใน

  อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง นโยบายด้าน service plan ในโครงการ "ประชุมนโยบายกรมการแพทย์ด้านระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็งสู่ภูมิภาค" ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี. คุณชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับนิสิตชั้นปีที่3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา.คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  นพ.เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการวางแผนงาน 5 ส. และคณะบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big cleaning day วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
  บรรยากาศกิจกรรมวันมะเร็งโลก 2016 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ในงานมีกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยและญาติมากมาย และมีพิธีเปิดโดย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
  นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและบุคลากร รพ.มะเร็งอุบลฯ ให้การตอนรับคณะดูงาน ก.พ.ร. กรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
  ประมวลภาพประกวดนางงามจักรยาน...โอ๊ะ!..MISS UBON CANCER 2016 รอบแรกครับ รักใคร เชียร์ใคร กดไลค์ได้เลยครับ ไม่ปิดโหวต ปิดไลค์ครับ
  อยู่ดีมีเฮง ชาวโรงพยาบาลมะเร็ง แฮปปี้ม่วนซื่น 2559
  ทัพนักกีฬาบอลเล่หญิงทีมชาติไทย นำโดย พรพรรณ เกิดปราชญ์,อัจฉราพร คงยศ,จรัสพร บรรดาศักดิ์,สุทัตตา เชื้อวู้หลิม ร่วมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
  นางชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และบุคลากร รพ.มะเร็งอุบลฯ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองระยะท้าย ณ วัดคำประมง อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร และ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยา