วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 • เป็นผู้นำทางวิชาการและบริการด้านตติยภูมิโรคมะเร็ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
พันธกิจ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 • พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง
 • ให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 • พัฒนาเป็นสถาบันวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • พัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็ง
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
หัวเรื่อง วันที่ ผู้เข้าชม
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 16 ก.ย. 2564 22
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 13 ก.ย. 2564 84
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 9 ก.ย. 2564 123
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8 ก.ย. 2564 95
 ประกาศ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 ก.ย. 2564 211
 ประกาศ เรื่องแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ การสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญชีและพัสดุ 3 ก.ย. 2564 76
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานธุรการ 27 ส.ค. 2564 94
 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 ส.ค. 2564 44
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 24 ส.ค. 2564 140
 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งช่วยเหลือคนไข้ 20 ส.ค. 2564 28
 ประกาศ เรื่องขอแก้ไขการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแะลเลื่อนสอบในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16 ส.ค. 2564 40
 ประกาศ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพิ่มเติม) 11 ส.ค. 2564 49
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(รายคาบ) 10 ส.ค. 2564 69
 เปลี่ยนแปลง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในำตำแหน่งพนักงานธุรการ 5 ส.ค. 2564 72
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 ส.ค. 2564 61
หัวเรื่อง วันที่ ผู้เข้าชม
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิทัล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 14 ก.ย. 2564 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและสารสัมพันธ์มะเร็ง (Tumor marker) จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ก.ย. 2564 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count) สำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติฯ 14 ก.ย. 2564 3
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Bevacizumab 100mg /4ml 14 ก.ย. 2564 6
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 13 ก.ย. 2564 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา างเหมาบริษัทเอกชนดูแลสวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 9 ก.ย. 2564 25
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทเอกชนป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ จำนวน 1 งาน 9 ก.ย. 2564 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยามะเร็งปากมดลูก (Liquid based technique) จำนวน 1 รายการ 9 ก.ย. 2564 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน ๒๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 8 ก.ย. 2564 22
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาและผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จำนวน 52 รายการ 8 ก.ย. 2564 12
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 8 ก.ย. 2564 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารบริการและจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2565 8 ก.ย. 2564 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบประสิทธิภาพสูงแบบสามมิติ ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น SELENIA Dimensions ๙๐๐๐ (TOMO) จำนวน ๑ เครื่อง 7 ก.ย. 2564 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สำหรับหาตำแหน่งในการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งระบบดิจิตอลสองมิติและสามมิติ รุ่น SELENIA Dimensions 6000 (TOMO) 7 ก.ย. 2564 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องตรวจชิ้นเนื้อ ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น TRIDENT จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง 7 ก.ย. 2564 13
หัวเรื่อง วันที่ ผู้เข้าชม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉีดสารทึบรังสี BAYER ยี่ห้อ Medrad รุ่น Stellant จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 3 ก.ย. 2564 20
 ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิตอล ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น KXO-80XP (Winscope Plessart Ex8) จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) 1 ก.ย. 2564 21
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น CXDI-๗๐๑C และเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ SEDECAl รุ่น SM-๒๐HF จำนวน ๑ เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) 30 ส.ค. 2564 13
 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดูแลและบำรุงรักษา Maintenance กลุ่มงานรังสีรักษา จำนวน 2 โครงการ 17 ส.ค. 2564 40
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบปรับอากาศ งานจ่ายกลาง (อาคารบริการและจอดรถ) 5 ส.ค. 2564 47
 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) ประจำปีงบประมาณ 2565 5 ส.ค. 2564 48
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการจัดรับ - ส่งอาหารและไปรษณียภัณฑ์ พ.ศ. 2564 4 ส.ค. 2564 38
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ กลุ่มงานรังสีรักษา จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ส.ค. 2564 24
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 27 ก.ค. 2564 47
 ฟอร์มรายงานผล,ผู้รับผิดชอบและผู้รายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2564 รอบ 12 เดือน 27 ก.ค. 2564 67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารจอดรถ ชั้น 1 (OPD New Normal (No.99)) จำนวน 1 งาน 21 ก.ค. 2564 77
 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ จำนวน 24 รายการ 14 ก.ค. 2564 97
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 3 โครงการ) 8 ก.ค. 2564 79
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 โครงการ 7 ก.ค. 2564 87
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2564 99
 • สำเนาของ วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ตอนรถดิจิตอลแมมโมแกรม
  เมื่อไร่...สงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม!!! part 2
  เมื่อไร่...สงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม!!! part 1
  มะเร็งเต้านม !!! รักษาได้ part 2
  มะเร็งเต้านม !!! รักษาได้ part1
  สารคดี เรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยวิธีการจี้เย็น
  สารคดี การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยวิธีการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า
  สารคดี เรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยวิธีการตัดปากมดลูกด้วยมีด
  สารคดี เรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยด้วยกล้องคอลโปสโคป
  เรื่อง หลักการดูแลผู้ป่วยที่มีผลคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
  รอบรู้เรื่องมะเร็ง ตอน มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  รอบรู้เรื่องมะเร็ง ตอน มะเร็งปากมดลูก
  Health Me ช่วง Health Center By NCI ตอน Reality มะเร็งต่อมน้ำเหลือง part 2/2
  Health Me ช่วง Health Center By NCI ตอน Reality มะเร็งต่อมน้ำเหลือง part 1/2
  Health Me ช่วง Health Center By NCI ตอน Reality มะเร็งต่อมลูกหมาก part 3/3
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน

   โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี